요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Katibayan na Islam ang Totoo34 mga artikulo

Ang Siyentipikong mga Himala ng Banal na Quran 5 mga artikulo

 • Pinili ng Editor

  Paglalarawan:

  Ang makabagong siyensiya ay nakatuklas ng mga katotohanan tungkol sa atmospera na nabanggit sa Quran higit sa 1400 taon na ang nakalilipas.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2019-06-24 12:21:29
  • Tumingin: 4341 (karaniwan sa araw-araw: 4)
  • Marka: 5 mula sa 5
  • Nag-marka: 1
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ito ay mula sa Siyentipiko at sa Quran na pagpapaliwanag patungkol sa paglikha ng sansinukob.

  • Ni  islam-guide.com
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2016-09-25 04:18:25
  • Tumingin: 1840 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang paglalarawan batay sa Quran ukol sa kailaliman ng karagatan, ang kadilimang naroroon at paano nito pinagtibay ang makabagong tuklas ng siyensya.

  • Ni  islam-guide.com
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2014-12-04 10:39:56
  • Tumingin: 1320 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Tinutukoy ng artikulong ito ang ugnayan sa pagitan ng mas tinanggap na paliwanag ng pang-agham tungkol sa pinagmulan at pagpapalawak ng uniberso, at ang paglalarawan ng pinagmulan at pagpapalawak nito sa Quran.

  • Ni  Sherif Alkassimi (© 2008 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2017-06-13 07:07:32
  • Tumingin: 1845 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang Quran ay nagbigay paliwanag ukol sa pinakamababang lugar ng mundo.

  • Ni  Sherif Alkassimi (© 2008 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2016-05-15 15:30:43
  • Tumingin: 1913 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Ang Siyentipikong mga Himala sa mga Kasabihan ni Propeta Muhammad 1 artikulo

 • Pinili ng Editor

  Paglalarawan:

  Ang pitong suson ng mundo na kamakailan lamang natuklasan ng mga siyentipiko ay alam na ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) 1400 taon na ang nakalilipas.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-10-12 00:00:00
  • Huling binago noong  2022-07-04 01:24:06
  • Tumingin: 2093 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Si Muhammad sa Bibliya at sa Iba pang mga Banal na Kasulatan 4 mga artikulo

Ang Pagiging Tunay at Pagpapanatili ng Banal na Quran 5 mga artikulo

 • Paglalarawan:

  Ang pagsasaulo ng Quran sa panahon ni Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, at ang pagsasaulo nito ngayon ng milyun-milyong mga Muslim.

  • Ni  iiie.net (edited by IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2023-06-18 22:51:55
  • Tumingin: 3745 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang pagsulat ng Quran sa panahon ni Muhammad (pbuh) at pag-iingat o pagpapanatili nito hanggang sa mga araw na ito.

  • Ni  iiie.net (edited by IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2014-12-04 10:43:56
  • Tumingin: 3107 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ilang patunay na si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay hindi maaaring siyang may akda ng Quran.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2022-10-30 20:01:57
  • Tumingin: 2029 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang kawalan ng kakayahan ng mga Arabo sa panahon ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala), mga Arabong sumunod sa kanya, at ang mga di Arabo na matugunan ang hamon ng Quran: na gumawa ng kagaya nito.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2019-06-24 12:23:01
  • Tumingin: 1419 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang katuparan ng mga ibat-ibang mga propesiya  sa banal na Quran ay malinaw na ebidensya  na ito ay nagmula sa Banal na pinagmulan o mapagkukunan.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2023-06-12 07:25:52
  • Tumingin: 1675 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Ang Katibayan ng Pagiging Propeta ni Muhammad 19 mga artikulo

 • Pinili ng Editor

  Paglalarawan:

  Ang pitong suson ng mundo na kamakailan lamang natuklasan ng mga siyentipiko ay alam na ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) 1400 taon na ang nakalilipas.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-10-12 00:00:00
  • Huling binago noong  2022-07-04 01:24:06
  • Tumingin: 2093 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang mga ebidensya mula sa bibliya na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay hindi bulaang propeta. Bahagi 1: Ang mga sagabal na hinaharap sa pagtalakay ng propesiya sa bibliya, at salaysay ng ilan sa mga iskolar na nagpatunay na si Muhammad ( sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay tinukoy sa Bibliya.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2022-10-24 05:28:56
  • Tumingin: 7122 (karaniwan sa araw-araw: 6)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang katibayan sa Bibliya na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay hindi huwad na propeta. Ika 2 bahagi: Ang talakayan sa propesiya na binanggit sa Deuteronomio 18:18, at kung paano si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay angkop o akma sa mga propesiyang ito higit kesa sa iba.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2019-06-24 12:22:14
  • Tumingin: 5437 (karaniwan sa araw-araw: 5)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang ebidensya sa Bibliya na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay hindi isang huwad na propeta.  Bahagi 3: Isang talakayan tungkol sa propesiya na binanggit sa Juan 14:16 sa ang Parakletos, o “Tagapayo”, at kung paano mas naaangkop kay Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ang propesiyang ito kaysa sa iba.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2019-06-24 12:22:27
  • Tumingin: 5063 (karaniwan sa araw-araw: 4)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang katibayan mula sa Bibliya na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay hindi huwad na propeta.  Ika-apat na bahagi: Karagdagang talakayan sa hula na nabanggit sa Juan 14:16 ng paraklit, o “Mang-aaliw”,at kung paano naaangkop si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa hulang ito kaysa sa iba.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2019-06-24 12:22:39
  • Tumingin: 5633 (karaniwan sa araw-araw: 5)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang ilang mga katibayan para sa pag-aangkin na si Muhammad (pbuh) ay isang tunay na propeta at hindi isang huwad. Unang bahagi: Ang ilang mga patunay na humantong sa iba't ibang mga kasamahan na maniwala sa kanyang pagkapropeta.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2019-06-24 12:23:29
  • Tumingin: 3396 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang Katibayan para sa pag-aangkin na si Muhammad (pbuh) ay isang tunay na propeta at hindi isang impostor. bahagi 2: Isang pagsusuri sa paratang na si Muhammad (pbuh) ay isang sinungaling.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2019-06-24 12:23:43
  • Tumingin: 3092 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang katibayan para sa pag-aangkin na si Muhammad (pbuh) ay isang tunay na propeta at hindi isang impostor. 3 bahagi: Isang pagtanaw sa ilang iba pang maling pag-aangkin na ginawa ng mga kritiko.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2019-06-24 12:24:12
  • Tumingin: 3194 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang kalikasan ng mga himala na isinagawa sa mga kamay ng mga propeta.

  • Ni  IslamReligion.com
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2014-03-18 12:23:52
  • Tumingin: 4150 (karaniwan sa araw-araw: 4)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang pagkahati ng buwan, at ang paglalakbay ng Propeta sa Herusalem at pagpapa-itaas sa kalangitan.

  • Ni  IslamReligion.com
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2014-05-06 11:31:24
  • Tumingin: 4118 (karaniwan sa araw-araw: 4)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Isang pagbanggit sa iba pang mga himala ng Propeta, nawa'y ang awa at mga pagpapala ng Diyos ay sumakanya.

  • Ni  IslamReligion.com
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2014-05-06 11:31:20
  • Tumingin: 3364 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Isang pagtanaw sa mga biblikal na mga talatang nagtatakda ng pamantayan para sa pagiging totoo ng pag-angkin sa Pagkapropeta.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2019-06-24 12:24:35
  • Tumingin: 1774 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang mga propesiya ng Propeta Muhammad (pbuh) ay natupad sa kanyang panahon at pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang mga propesiyang ito ay malinaw na mga patunay ng pagkapropeta ni Muhammad nawa'y ang awa at mga pagpapala ng Diyos ay sumakanya.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2019-06-24 12:37:05
  • Tumingin: 2015 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Mayroong iba't ibang mga propesiyang binanggit sa Quran na natatanging tinukoy si Propeta Muhammad (pbuh). Ang katuparan ng mga propesiyang ito ay maayos na naitala sa mga aklat ng seerah, o ang talambuhay ng Propeta na naitala ng kanyang mga disipulo.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2019-06-24 12:37:41
  • Tumingin: 1602 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang mga kasaysayang ipinahayag ng Propeta Muhammad (pbuh) ukol sa mga tao ng nakaraan ay isang katibayan ng kanyang pagkapropeta.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2020-07-27 00:21:43
  • Tumingin: 2000 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Isang maikling artikulo na naglalarawan kung ano ang bumubuo sa Sunnah, at ang ginagampanan nito sa Islamikong Batas. Unang Bahagi: Ang kahulugan ng Sunnah, kung ano ang bumubuo nito, at ang mga uri ng kapahayagan.

  • Ni  The Editorial Team of Dr. Abdurrahman al-Muala (translated by islamtoday.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2020-08-27 16:42:57
  • Tumingin: 6595 (karaniwan sa araw-araw: 6)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Isang maikling artikulo na binabalangkas kung ano ang bumubuo sa Sunnah, at ang papel nito sa Islamikong Batas. Pangalawang Bahagi: Paano naiiba ang Sunnah mula sa Quran, at ang katayuan ng Sunnah sa Islamikong Batas.

  • Ni  The Editorial Team of Dr. Abdurrahman al-Muala (translated by islamtoday.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-10-04 00:00:00
  • Tumingin: 4856 (karaniwan sa araw-araw: 4)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang buhay ng Propeta Muhammad (pbuh) ay ginabayan ng Diyos at ito ay pinatotohanan kahit mula pa sa napakamurang gulang.

  • Ni  Aisha Stacey (© 2013 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2020-01-27 09:27:11
  • Tumingin: 2935 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang buhay ng Propeta Muhammad (pbuh) ay lubusang nagbago matapos na magsimula ang mga kapahayagan. Kung paano siya naakma ay isa sa mga pinakamalinaw na mga palatandaan ng Pagkapropeta.

  • Ni  Aisha Stacey (© 2013 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-07-28 08:42:50
  • Tumingin: 2762 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Lohikal na mga Patunay 2 mga artikulo

 • Paglalarawan:

  Ang unang bahagi ng lohikal na argumentong nagpapatunay na ang katotohanan ay tiyak at walang kaugnayan, sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga moral at mga kaasalan sa iba’t-ibang mga oras at mga lugar.

  • Ni  M. Abdulsalam (© 2006 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2022-11-27 21:32:26
  • Tumingin: 3597 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang pangalawang bahagi ng lohikal na argumento na nagpapatunay na ang katotohanan ay tiyak at walang kaugnay, sa pamamagitan ng iba’t ibang prinsipyong panrelihiyon sa sari-saring panahon at lugar.

  • Ni  M. Abdulsalam (© 2006 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-10-04 00:00:00
  • Tumingin: 3048 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Ang Pag-iral ng Diyos 3 mga artikulo

 • Paglalarawan:

  Paano pinatunayan ng mga kumplikadong sistema ang pag-iral ng Diyos at pinabulaanan ang teorya ni Darwin.

  • Ni  A.O.
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2011-10-08 13:14:27
  • Tumingin: 1239 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Bagaman maaaring ikaila ng isang tao ang pag-iral ng Diyos, sa kailaliman ng kanilang mga puso, ito ay isang katotohanan na hindi nila maitatanggi.

  • Ni  Laurence B. Brown, MD
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2012-04-01 09:38:37
  • Tumingin: 3313 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang kawalan ng kakayahang maunawaan ang ilan sa mga ginawa ng Diyos ay hindi katwiran upang ikaila ang Kanyang pag-iral.

  • Ni  Laurence B. Brown, MD
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-02-22 00:00:00
  • Tumingin: 2922 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version