Ang mga Pakinabang ng Pagpasok sa Islam (bahagi 1 ng 3)

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Ang lahat ng iyong katanungan ay nasagot na.

 • Ni Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 17 Dec 2015
 • Nag-print: 11
 • Tumingin: 11,915
 • Marka: 2.1 mula sa 5
 • Nag-marka: 62
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

BenefitsOfConvertingPart1.jpgMaraming mga artikulo sa website na ito ang nagpapaliwanag kung gaano kadali ang pagpasok sa Islam. Mayroon ding mga artikulo at mga video na tumatalakay sa mga hadlang na maaring pumigil sa isang tao na gustong tanggapin ang Islam. Ang tunay na mga nagbalik-loob ay naglalahad ng kanilang mga kwento, at maaari tayong makibahagi sa kanilang kasiyahan at kagalakan. Mayroon ding artikulo na nagpapaliwanag mismo kung paano maging Muslim. Ang pagpasok sa Islam ay kinatatampukan mula sa marami at iba't-ibang mga anggulo at ang seryeng ito ng mga artikulo ay tumatalakay sa mga benepisyo na nagmumula sa pagbabalik-loob sa Islam.

Maraming mga pakinabang na nakukuha sa pagpasok sa Islam, ang pinaka-halata na nararamdaman ng isang tao ay ang kahinahunan atkabutihan na dumarating sa sinumang tao na napagtanto ang isa sa mga pangunahing katotohanan ng buhay. Ang pagtatatag ng relasyon sa Diyos sa pinaka dalisayat simpleng paraan ay nakakapagpalaya at nakakapagpasigla, at nagreresulta ito sa katahimikan.Gayunpaman, hindi lamang ito ang kabutihan ng pagpasok sa Islam, mayroon pang ibang mga benepisyo na mararanasan ang taong nag balik-loob sa Islamat tatalakayin natin ito dito ng isa-isa.

1.Ang pagpasok sa Islam ay nagpapalaya sa isang tao mula sa pagka-alipin sa mga sistema at uri ng pamumuhay na gawa-gawa ng tao

Ang Islam ay nagpapalaya ng kaisipan mula sa pamahiin at kawalan ng katiyakan; pinapalaya nito ang kaluluwa mula sa kasalanan at katiwalian at pinapalaya ang konsensya mula sa pang-aapi at takot. Ang pagsuko sa kalooban ng Diyos, ay hindi nagbabawas sa kalayaan, sa kabaliktaran, ito ay nagbibigay ng napakataas na antas ng kalayaansa pamamagitan ng pagpapalaya sa isip mula sa mga pamahiin at pagpuno nito ng katotohanan at kaalaman.

Kapag tinanggap ng isang tao ang Islam, hindi na sila mga alipin ng uso o materyalismo, at sila ay malaya mula sa pagkaalipin ng isang sistemang pang-pera na nakadisenyo upang sakupin ang mga tao. Sa isang mas maliit ngunit kasing halaga sa sukatan ang Islam ay nagpapalaya sa isang tao mula sa mga pamahiin na nagkokontrol sa buhay ng mga hindi pa tunay na nagpasakop sa Diyos. Alam ng isang tunay na naniniwala na ang mabuti at masamang kapalaran ay hindi umiiral. Ang mabuti at ang masamang mga aspeto ng ating buhay ay parehong nagmula sa Diyos, at katulad ng ipinaliwanag ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan at pagpapala ng Tagapaglikha, ang lahat ng mga pangyayari sa isang tunay na naniniwala ay mabuti, "Kung bibigyan siya ng kadalian ay nagpapasalamat siya,at ito ay mabuti para sa kanya.At kung siya ay pinagdudusa ng isang paghihirap,nagtitiyaga siya, at ito ay mabuti para sa kanya".[1]

Pagkatapos mapalaya ang isang tao mula sa pagka-alipin ng mga sistema at mga uri ng pamumuhay na gawa-gawa ng tao, malaya siyang sumamba sa Diyos sa wastong paraan. Ang isang tunay na mananampalataya ay nagtitiwala at umaasa sa Diyos at taimtim na naghahangad sa Kanyang awa.

2.Ang pagpasok sa Islam ay nagpapahintulot sa isang tao na tunay na maranasan ang pag-ibig ng Diyos.

Ang pagpasok sa Islam ay nagpapahintulot sa isang tao na makamit ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang gabay sa buhay - ang Quran, at ang tunay na mga katuruan at sinabi ni Propeta Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala).Nang nilikha ng Diyos ang mundo, hindi niya ito pinabayaan sa kawalang-tatag at kawalan ng seguridad. Nagpadala siya ng lubid, na matatag at matibay, at sa pamamagitan ng mahigpit na paghawak sa lubid na itoang isang hamak na tao ay maaring magkamit ng kahalagahan at walang hanggang kapayapaan. Sa mga salita sa Quran, ginawang lubos na malinaw ng Diyos ang Kanyang mga hangarin,gayunpaman ang mga tao ay may malayang kalooban at malaya sa pagpili kung gagawa ng ikakalugod o hindi ikakalugod ng Diyos.

Sabihin mo [sa kanila O Muhammad]: "Kung tunay ngang kayo ay nagmamahal sa Allah, magkagayon ako ay Inyong sundin, at kayo ay mamahalin ng Allah at Kanyang patatawarin ang inyong mga kasalanan. At ang Allah ay Mapagpatawad, Ang Pinaka Maawain." (salin ng kahulugan Quran 3:31)

At sinumang humanap ng ibang relihiyon bukod sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay siya ay kabilang sa mga talunan. (salin ng kahulugan ng Quran 3:85)

Walang sapilitan sa pagtanggap ng relihiyon. Katotohanan, ang matuwid na landas ay malinaw kaysa sa lihis [maling landas]. Kaya, sinuman ang di-maniwala sa mga Taghut[2]at maniwala sa Allah, tunay na siya ay tumangan sa matibay na hawakan [o sa pananampalatayang] kailanman ay hindi mapuputol. At ang Allah ay Lubos na Nakaririnig, Maalam. (salin ng kahulugan ng Quran 2:256)

3.Ang isang bunga sa pagpasok sa Islam ay ang ipinangako ng Diyos ang Paraiso sa mga tunay na mananampalataya.

Ang Paraiso, tulad ng pagkakalarawan sa maraming mga taludtod sa Quran, ito ay lugar ng walang hanggang kasiyahan at ito ay ipinangako sa mga tunay na mananampalataya. Ipinakita ng Diyos ang kanyang habag sa mga tunay na naniniwala sa pamamagitan ng pagbibigay gantimpala sa kanila ng Paraiso. Sinumang tumanggi sa Diyos o sumasamba sa isang bagay, o anumang maliban sa Kanya, o nagsasabing ang Diyos ay may anak na lalaki o anak na babae o katambal, ay tunay na mapapabilang sa mga bigo sa Kabilang Buhay tungo sa impiyerno.Ang pagpasok sa Islam ay magliligtas sa isang tao mula sa paghihirap sa loob ng libingan, pagdurusa sa Araw ng Paghuhukomat walang hanggang Impiyerno.

"At yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matwid, sila ay Aming pagkakalooban ng mga [nagtataasang] bulwagan ng Paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos, kung saan sila ay mamamalagi roon nang walang hanggan. [Isang] dakilang gantimpala para sa mga [matuwid] na manggagawa." (salin ng kahulugan ng Quran 29: 58)

4.Ang kaligayahan, katahimikan at kapayapaan ng loob ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagpasok sa Islam.

Ang Islam mismo ay likas na nakaugay sa kapayapaan ng loob at katahimikan. Ang mga katagang 'Islam', 'Muslim' at 'Salaam' (kapayapaan) ay nagmula lahat sa salitang ugat na "Sa - la – ma" na nagsasaad ng kapayapaan, seguridad at kaligtasan.Kapag ang tao ay nagsubmita sa kagustuhan ng Diyos, tiyak na makakaranas siya ng likas na pakiramdam ng seguridad at kapayapaan.

Ang perpektong kaligayahan ay umiiral lamang sa Paraiso. Doon natin mahahanap ang lubusang kapayapaan, katahimikan at seguridad at magiging malaya mula sa takot, pagkabalisa at sakit na bahagi ng kalagayan ng tao.Gayunpaman ang mga patnubay na ibinigay ng Islam ay nagbibigay-daan sa atin, na hindi perpektong mga tao, upang maghanap ng kaligayahan sa mundong ito.Ang susi sa pagiging masaya sa mundong ito at sa kabilang buhay ay ang paghahangad ng ikakalugod ng Diyos, at pagsamba sa Kanya, nang hindi nag-uugnay ng katambal Niya.

Sa susunod na artikulo ipagpapatuloy natin ang ating pagtalakay tungkol sa mga pakinabang ng pagyakap sa Islam sa pagbanggit ng kapatawaran at habag, at mga pagsubok at mga pagdurusa.


Mga talababa:

[1] Saheeh Muslim

[2] Taghut – Isang salitang Arabe na sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga kahulugan.Sa madaling salita ito ay anumang bagay na sinasamba maliban sa Nag-iisang Tunay na Diyos at kasama rito ang satanas, mga demonyo, mga idolo, mga bato, mga bituin, ang araw o buwan, mga anghel, mga tao, mga libingan ng santo, mga namumuno at pinuno.

Mahina Pinakamagaling

Ang mga Pakinabang ng Pagpasok sa Islam (bahagi 2 ng 3)

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Bakit dapat kang magbalik-loob sa Islam nang walang pag-aantala.

 • Ni Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 10 Nov 2013
 • Nag-print: 10
 • Tumingin: 9,364
 • Marka: 2.1 mula sa 5
 • Nag-marka: 60
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

BenefitsOfConvertingPart2.jpgMaraming tao sa buong mundo ang naglalaan ng maraming oras sa pagbabasa at pag-aaral ng mga prinsipyo ng Islam; binabasa nila ang mga salin ng kahulugan ng Quran at mga pangyayari sa buhay at panahon ng Propeta Muhammad (mapasakanya ang kapayapaan at pagpapala ng Tagapaglikha). Marami ang nangangailangan lamang ng isang sulyap sa Islam at nagbabalik-loob agad. Ang iba ay nakilala na ang katotohanan ngunit naghintay, at naghintay at patuloy na naghihintay, minsan hanggang sa punto ng paglalagay ng kanilang kabilang-buhay sa kapahamakan. Kaya ngayon ipagpapatuloy natin ang ating talakayan sa, kung minsa'y hindi masyadong napapansin na pakinabang ng pagpasok sa Islam.

“At sinumang humanap ng ibang relihiyon bukod sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay siya ay kabilang sa mga talunan.” (salin ng kahulugan ng Quran 3:85)

5. Ang pagpasok sa Islam ay ang unang hakbang sa pagtatatag ng pang habang-buhay na koneksyon sa Tagapaglikha.

Ang bawat miyembro ng lipi ng tao ay isinilang na may likas na pagkilala na ang Diyos ay Nag-iisa. Sinabi ni Propeta Muhammad (mapasakanya ang pagpapala at kapayapaan) na ang bawat bata ay ipinanganak sa isang estado ng fitrah[1], na may tamang pag-unawa sa Diyos.[2]Ayon sa Islam ito ay isang likas na estado ng isang nilikha, likas na nalalaman na may Tagapaglikha at likas na pagnanais na sumamba at gumawa ng kalugod-lugod sa Kanya.Gayunpaman ang mga hindi nakakakilala sa Diyoso di nagtatag ng relasyon sa Kanya ay matatagpuan ang pag-iral na nakalilito at minsa'y nakakapagpabagabag. Para sa marami, ang pagpapapasok nila sa Diyos sa kanilang buhay at pagsamba sa Kanya sa paraan na kalugod-lugod sa Kanya ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa buhay.

“Walang alinlangan, matatagpuan sa pag-alaala sa Allah ang kapanatagan ng mga puso.” (salin ng kahulugan ng Quran 13:28)

Sa pamamagitan ng mga gawaing pagsamba tulad ng pagdarasal at panalangin, nagsisimulang maramdaman ng isang tao na malapit ang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang walang hanggang kaalaman at karunungan.Ang isang mananampalataya ay ligtas sa kaalaman na ang Diyos,ang Pinaka Kataas-taasan, ay nasa itaas ng mga kalangitan, at napapanatag sa katotohanan na Siya ay kasama nila sa lahat ng kanilang mga gawain.Ang isang Muslim ay hindi kailanman nag-iisa.

“Nababatid Niya ang anumang pumapasok sa kalupaan at ang anumang lumalabas mula rito at ang anumang bumababa mula sa kalangitan at ang anumang umaakyat patungo rito. At Siya ay nasa sa inyo [sa pamamagitan ng Kanyang Karunungan] saan man kayo naroroon. At Siya ay Lubos na Nakakikita sa anumang inyong ginagawa.” (salin ng kahulugan ng Quran 57:4)

6. Ang pagpasok sa Islam ay naghahayag ng habag at kapatawaran ng Diyos sa Kanyang nilikha.

Bilang mahinang mga tao, madalas tayo ay nakakaramdam ng pagkaligaw at pag-iisa. Saka tayo bumabaling sa Diyos at humihingi sa Kanyang na Habag at Kapatawaran. Kapag bumaling tayo sa Kanya nang may tunay na pagsubmita, ang Kanyang kapayapaan ay bumababa sa atin. Pagkatapos ay nararamdaman natin ang kalidad ng Kanyang habag at nakikita natin itong ipinapahayag sa mundong nakapaligid sa atin. Gayunpaman, upang sumamba sa Diyos, kailangan nating makilala Siya. Ang pagpasok sa Islam ay nagbubukas ng daanan sa kaalamang ito, kasama na ang katotohanan na ang kapatawaran ng Diyos ay walang hangganan.

Maraming tao ang nalilito o nahihiya sa maraming kasalanan na nagawa nila sa kanilang buhay.Ang pagpasok sa Islam ay ganap na nililinis ang mga kasalanan na iyon; na parang hindi iyon nangyari. Ang isang bagong Muslim ay kasing puro ng isang bagong silang na sanggol.

“Sabihin mo sa mga di-naniwala, [na] kung sila ay magsisitigil, ang anumang naunang nangyari noon ay patatawarin para sa kanila. Nguni't kung sila ay nagsibalik [sa kapalaluan], samakatuwid, ang sumunod sa nauna [mga mapaghimagsik na] tao ay naganap na.” (salin ng kahulugan ng Quran 8:38)

Kung sakali pagkatapos ng pagpasok sa Islam, ang isang tao ay gumawa ng mas maraming mga kasalanan; ang pintuan tungo sa kapatawaran ay nananatiling malawak na bukas.

O kayong mga naniwala, magbalik-loob kayo sa Allah nang may tapat na pagsisisi. Maaaring pawiin ng inyong Panginoon mula sa inyo ang inyong mga masasamang gawa, at kayo ay Kanyang papasukin sa mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos (Paraiso)…” (salin ng kahulugan ng Quran 66:8)

7. Ang pagpasok sa Islam ay nagtuturo sa atin na ang mga pagsubok at pagsusulit ay bahagi ng kalagayan ng tao.

Kapag ang isang tao ay pumasok sa Islam, nagsisimula niyang maunawaan na ang mga pagsubok, mga paghihirap, at mga tagumpay sa buhay na ito ay hindi basta basta na mga gawa ng isang malupit at hindi organisadong sansinukob. Naiintindihan ng isang tunay na mananampalataya na ang pag-iral natin ay bahagi ng isang nasa mahusay na pagkakasaayos na mundo, at ang buhay ay naisisiwalat sa eksaktong paraan ng Diyos, sa Kanyang walang hanggan na karunungan, Kanyang itinalaga.

Sinasabi sa atin ng Diyos na tayo ay susubukin at pinapayuhan Niya tayong dalhin ang ating mga pagsubok at paghihirap nang may pagpapasensya. Ito ay mahirap unawain maliban kung ang isa ay tinanggap ang Kaisahan ng Diyos, ang relihiyon ng Islam, kung saan binigyan tayo ng Diyos ng malinaw na mga patnubay kung paano kikilos kapag nahaharap sa mga pagsubok at pagdurusa.Kung sinusunod natin ang mga patnubay na ito, na matatagpuan sa Quran at ang tunay na mga sinabi ni Propeta Muhammad (mapasakanya ang pagpapala at kapayapaan ), may posibilidad na makakayanan natin ang mga pagsubok nang may kadalian at maging mapagpasalamat pa.

“At katiyakan, kayo ay Aming susubukan sa mga bagay na nakakapangamba, gutom, kawalan ng yaman, buhay at mga pananim, subalit magbigay ng magandang balita para sa mga matiisin.” (salin ng kahulugan ng Quran 2:155)

Sinabi ni Propeta Muhammad (mapasakanya ang pagpapala at kapayapaan), “Ang isang tao ay susuriin ayon sa antas ng kanyang katapatan sa relihiyon, at ang mga pagsubok ay patuloy na makakaapekto sa isang mananampalataya hanggang sa siya ay maiwan na lumalakad sa ibabaw ng lupa na walang pasanin ng kasalanan o anuman”.[3]Alam ng isang Muslim na may katiyakan na ang mundong ito, ang buhay na ito, ay hindi hihigit sa isang lumilipas na lugar, isang hintuan sa paglalakbay patungo sa ating buhay na walang hanggan sa apoy ng impyerno o sa Paraiso. Ang harapin ang Tagapaglikha nang walang pasanin na kasalanan ay isang kamangha-manghang bagay, tiyak na sulit ang mga pagsubok na darating sa atin.

Sa susunod na artikulo ay tatapusin natin ang pagtatakakay na ito sa pamamagitan ng pagbanggit na ang Islam ay pamamaraan ng pamamahala ng buhay. Malinaw na tinukoy nito ang mga karapatan, obligasyon at responsibilidad na mayroon tayo sa ibang mga tao, at ang ating pangangalaga sa mga hayop at kalikasan.Ang Islam ay naglalaman ng mga sagot sa lahat ng mga katanungan sa buhay, malaki man o maliit.Mga talababa:

[1] Fitrah – ang pinaka dalisay at likas na kondisyon.

[2] Saheeh Muslim

[3] Ibn Majah

Mahina Pinakamagaling

Ang mga Pakinabang ng Pagpasok sa Islam (bahagi 3 ng 3)

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Pagpapatuloy ng ating pagtalakay patungkol sa mga pakinabang ng pagbabalik-loob sa Islam.

 • Ni Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 10 Nov 2013
 • Nag-print: 10
 • Tumingin: 9,538
 • Marka: 2.1 mula sa 5
 • Nag-marka: 61
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

Ang mga pakinabang ng pagpasok sa Islam ay napakarami kung bibilangin, subalit napili lamang natin ang ilan na namumukod-tangi sa iba.

8. Ang pagpasok sa Islam ay sumasagot sa lahat ng MALALAKING tanong ng buhay.

BenefitsOfConvertingPart3.jpg Isa sa mga malaking pakinabang ng pagpasok sa Islam ay ang pag-angat nito sa makapal na ulap. Biglaan ang buhay, at ang lahat ng mga mabuti at masamang pangyayari nito ay nagiging mas malinaw, lahat ng ito ay mas nagkakaroon ng kabuluhan. Ang mga sagot sa mga malalaking katanungan na bumabagabag sa sangkatauhan nang libuntaon ay huwad na nailalahad. Sa anumang oras sa ating buhay, kapag tumayo tayo sa bangin, o sa sanga ng daan, itinatanong natin ang ating mga sarili – “Ito na ba, ito na ba talaga ang lahat na mayroon?” Bueno, hindi, hindi pa ito ang lahat. Sinasagot ng Islam ang mga katanungan at hinihiling sa atin na tumingin sa labas ng materyalismoat tingnan na ang buhay na ito ay maliit at pansamantalang pahingahan sa daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang Islam ay nagbibigay ng isang malinaw na hangarin at layunin sa buhay. Bilang isang Muslim, nagagawa nating makahanap ng mga kasagutan sa mga salita ng Diyos, ang Quran, at sa halimbawa ng Kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad, mapasakanya ang habag at pagpapala ng Tagapaglikha.

Ang pagiging Muslim ay nagpapahiwatig ng kumpletong pagpapasakop sa Lumikha at ang katotohanan na nilikha lamang tayo upang sumamba sa Diyos na Nag-iisa. Iyon ang dahilan na narito tayo, sa umiikot na planeta na ito sa tila walang hanggan na uniberso; upang sumamba sa Diyos at Diyos na Nag-iisa. Sa pagpasok sa Islam pinalalaya tayo mula sa nag-iisang potensyal na hindi mapapatawad na kasalanan, na kung saan ay ang magtambal sa Diyos sa pagsamba.

“At hindi Ko nilikha ang jinn at sangkatauhan maliban upang sila ay sumamba sa Akin.” (salin ng kahulugan ng Quran 51:56)

“O sangkatauhan, sambahin ninyo ang Allah; wala kayong ibang diyos [na dapat sambahin] maliban sa Kanya.” (salin ng kahulugan ng Quran 7:59)

Gayunpaman, dapat sabihin, na ang Diyos ay hindi nangangailangan ng pagsamba ng tao. Kung wala ni isang tao ang sumamba sa Diyos, hindi ito makababawas sa Kanyang kaluwalhatian sa anumang paraan, at kung ang buong sangkatauhan ay sumamba sa Kanya, hindi nito madaragdagan ang Kanyang kaluwalhatian sa anumang paraan.[1] Tayo, na sangkatauhan, ay kailangan ang kapanatagan at seugridad ng pagsamba sa Diyos.

9. Ang pagpasok sa Islam ay nagbibigay-daan sa bawat aspeto ng buhay na maging gawaing pagsamba.

Ang relihiyon ng Islam ay ipinahayag para sa kapakinabangan ng buong sangkatauhan na iiral hanggang sa Araw ng Paghuhukom. Ito ay isang kumpletong paraan ng pamamahala ng buhay, hindi isang bagay na isinasagawa lamang sa katapusan ng linggo o sa taunang mga kapistahan.Ang relasyon ng isang mananampalataya sa Diyos ay dalawampu't apat na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Hindi ito tumitigil at nagsisimula. Sa pamamagitan ng Kanyang walang katapusang habag, binigyan tayo ng Diyos ng isang malawak na pamamaraan sa buhay, isa na sumasaklaw sa lahat ng mga aspeto, espirituwal, emosyonal at pisikal.Hindi Niya tayo iniwang mag-isa upang madapa sa kadiliman, sa halip ay binigay sa atin ng Diyos ang Quran, isang aklat ng patnubay. Binigay din Niya sa atin ang mga tunay na pamamaraan ni Propeta Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala) na nagpapaliwanag at nagpapalawak sa patnubay ng Quran.

Kinukumpleto at binabalanse ng Islam ang ating pisikal at espirituwal na pangangailangan. Ang sistemang ito aydinisenyo ng Tagapaglikha para sa Kanyang nilikha, hindi lamang inaasahan ang isang mataas na pamantayan ng pag-uugali, moralidad at etikangunit pinapayagan din nito ang bawat gawain ng tao na maging pagsamba.Sa katunayan, ipinag-utos ng Diyos sa mga mananampalataya na ilaan ang kanilang buhay sa Kanya.

“Sabihin: 'Katotohanan, ang aking pagdarasal, ang aking pag-aalay, ang aking buhay at ang aking kamatayan ay para sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha.” (salin ng kahulugan ng Quran 6:162)

10. Ang pagpasok sa Islam ay nagsasaayos ng lahat ng mga relasyon.

Alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa Kanyang nilikha. Siya ay may kumpletong kaalaman sa pag-iisip ng tao.Dahil dito malinaw na tinukoy ng Islam ang mga karapatan at responsibilidad na mayroon tayo sa Diyos, sa ating mga magulang, asawa, mga anak, kamag-anak, kapitbahay, atbp.Nagdadala ito ng kaayusan mula sa kaguluhan, pagkakasundo mula sa pagkalito at pinapalitan ng kapayapaan ang alitan at away.Ang pagpasok sa Islam ay nagpapahintulot sa tao na harapin ang anuman at lahat ng sitwasyon nang may kumpiyansa.Ang Islam ay nakakapag-gabay sa atin sa lahat ng aspeto ng buhay, ispiritwal, politikal, pampamilya, pang-lipunan at pang-korporasyon.

Kapag natutupad natin ang ating obligasyon na parangalan at sundin ang Diyos, awtomatiko nating nakukuha ang lahat ng mga kaugalian at mataas na pamantayan ng moralidad na hinihingi ng Islam. Ang pagpasok sa Islam ay nangangahulugang pagsuko sa kalooban ng Diyos at nangangahulugan ito ng paggalang at pagrespeto sa mga karapatan ng tao, lahat ng may buhay na nilalang at maging ang kapaligiran. Dapat nating kilalanin ang Diyos at magsubmita sa Kanya upang makagawa ng mga pagpapasya na kalugod-lugod sa Kanya.

Bilang konklusyon, may isang pakinabang ng pagpasok sa Islam na ginagawang kasiya-siya bawat araw. Anumang kalagayan natatagpuan ng isang Muslim ang kanyang sarili, sila ay kampante sa kaalaman na walang nangyayari sa mundong ito nang walang pahintulot ng Diyos.Ang mga pagsubok, paglilitis at mga tagumpayay mabuting lahat at kung hinarap ito nang may kumpletong pagtitiwala sa Diyos, hahantong sila sa isang maligayang konklusyon at totoong kasiyahan. Sinabi ni Propeta Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala), “Tunay na kamangha-mangha ang mga gawain ng isang mananampalataya! Lahat sila ay para sa kanyang pakinabang. Kung bibigyan siya ng kadalian ay nagpapasalamat siya, at ito ay mabuti para sa kanya. At kung siya ay pinagdudusa ng isang paghihirap, nagtitiyaga siya, at ito ay mabuti para sa kanya”.[2]Mga Talababa:

[1] The Purpose of Creation by Dr Abu Ameena Bilal Phillips.

[2] Saheeh Muslim

Mahina Pinakamagaling

Mga bahagi ng mga artikulo na ito

Magdagdag ng komento

 • (Hindi nakikita sa publiko)

 • Ang iyong komento ay susuriin at dapat malathala sa loob ng 24 oras.

  Ang patlang na may markang asterisk (*) ay kailangan.

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Listahan ng Contento

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Your favorites list is empty. You may add articles to this list using the article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.