Si Maria sa Islam (bahagi 1 ng 3)

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Ang una sa tatlong bahagi ng artikulo na tumatalakay sa konsepto ng Islam kay Maria: Bahagi 1: Ang Kanyang Kabataan.

 • Ni M. Abdulsalam (© 2006 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 03 Oct 2020
 • Nag-print: 5
 • Tumingin: 5,096
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

Mary_in_Islam_(part_1_of_3)_001.jpg Si Maria, ang ina ni Hesus, ay mayroong natatanging antas sa Islam, at ang Diyos ay nagpahayag na siya ang pinakamainam na babae sa lahat ng sangkatauhan, na pinili Niya sa lahat ng iba pang kababaihan, dahil sa kanyang kabanalan at debosyon.

“At (binanggit) ng mga Anghel, ‘O Maria! Katotohanang ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw ay ginawang dalisay, na pinili higit sa mga kababaihan sa daigdig. O Maria! Maging masunuring tapat sa iyong panginoon at ikaw ay magpatirapa at yumukong kasama ang mga nagsisiyuko (sa pagdarasal).’” (Quran 3:42-43)

Siya rin ay ginawang halimbawa ng Diyos para maging huwaran, ng Kanyang sinabi:

“At (ang halimbawa ng Diyos para sa mga naniniwala) kay Maria, ang anak na babae ni Imran, na pinangalagaan ang kanyang dangal; at siya ay Aming hiningahan dito (sa kanyang damit) mula sa Aming ruh (sa pamamagitan ni anghel Gabriel) at siya ay naniwala sa mga salita ng kanyang Panginoon at sa kanyang mga kasulatan, at (siya ay) isa sa mga tapat na masunurin (sa amin).” (Quran 66:12)

Katiyakan, siya ang babaeng karapat-dapat na magdala ng himala tulad ng kay Hesus, na ipinanganak na walang tatay. Siya ay kilala sa kanyang pagiging banal at kadalisayan, at kung ito ay naging iba, sa gayun ay walang maniniwala sa kanyang pag-angkin na manganak habang nanatili sa pagiging birhen, isang paniniwala at katotohanan na kung saan pinanghahawakan ng Islam na totoo. Ang kanyang natatanging kalikasan ay isa sa mga nagpatunay ng maraming himala mula pa noong kanyang pagkabata. Suriin natin kung ano ang ipinahayag ng Diyos tungkol sa magandang kuwento ni Maria.

Ang Kabataan ni Maria

“Katotohanan pinili ni Allah sina Adan, Noah, at ang pamilya ni Abraham at ang pamilya ni Imran nang higit sa lahat ng mga nilikha. Mga inapo, ang ilan sa kanila ay nagmula sa iba. At ang Allah ay lubos na nakakarinig at maalam. (Alalahanin) nang si Heli (Hannah; siya rin si Anne, Ann, Anna) ang asawa ni Imran ay nagsabi: "Aking Panginoon, katotohanan aking pinapangako sa Iyo ang anumang nasa aking sinapupunan, na aking iaalay (para sa paglilingkod sa Iyo), kaya tanggapin Mo po ito mula sa akin. Katotohanan, Ikaw ang lubos na nakakarinig, ang maalam.” (Quran 3:33-35)

Si Maria ay ipinanganak ni Hannah sa kanyang asawang si Imran, na kung saan nagmula sa angkan ni David, samakatuwid siya ay mula sa pamilya ng mga propeta, mula kay Abraham, Noah, hanngang kay Adan, sumakanila nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Katulad ng nabanggit sa talata, ipininganak siya sa piniling pamilya ni Imran, na ipinanganak naman sa piniling pamilya ni Abraham, na ipinanganak naman din sa piniling pamilya. Si Hannah ay isang baog na babae na nagnanais na magkaroon ng anak, at siya ay nangako sa Diyos, na kung pagkakalooban siya ng anak, ay ilalaan niya ang bata sa paglilingkod sa Kanyang Templo. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin, at siya ay nagdalantao ng isang bata. Noong naipanganak niya ito, nalungkot siya, sapagkat ang anak niya ay babae, dahil ang kalalakihan ang karaniwang ibinibigay para sa paglilingkod sa Bait-ul-Maqdis.

“Kaya't nang siya ay manganak sa kanya, sinabi niya, ‘O aking Panginoon! nagsilang ako ng isang babae...at ang lalaki ay hindi katulad ng isang babae.”

Nang ipinahayag niya ang kanyang kalungkutan, pinagsabihan siya ng Diyos:

“…At ang Diyos ang higit na nakakaalam sa anumang kanyang isinilang…” (Quran 3:36)

…Dahil pinili ng Diyos ang kanyang anak na babae na si Maria, na maging ina ng isa sa mga pinakadakilang himala ng paglikha: ang birheng kapanganakan kay Hesus, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Pinangalanan ni Hannah ang kanyang anak na si Maria (Maryam sa Arabe) at nanawagan sa Diyos upang protektahan siya at ang kanyang anak mula sa satanas:

“…at siya ay aking pinangalanang Maria at ako po ay humihingi ng kanlungan (sa Iyo) para sa kanya at sa kanyang magiging mga supling laban sa Satanas na isinumpa.” (Quran 3:36)

Tunay na tinanggap ng Diyos ang kanyang panalangin, at binigyan Niya si Maria at ang kanyang magiging anak na si Hesus ng natatanging katangian - na hindi pa ibinigay sa mga nauna at nahuli; Alin man sa kanila ay hindi nakaranas ng pahirap sa paghipo ni Satanas ng sila ay isinilang. Ang Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala), ay nagsabi:

“Walang sinumang pinanganak maliban na si Satanas ay humipo sa kanila sa kanilang kapanganakan, dahil dito kung kaya ang bata ay lumalabas na sumisigaw, maliban kay Maria at ang kanyang anak (Hesus).” (Ahmad)

Dito, maaari nating makita agad ang pagkakatulad sa pagsasalaysay na ito at ang teoryang Kristyanismo na "Imakuladang Paglilihi" (malinis na paglilihi mula sa orihinal na kasalanan) ni Maria at Hesus, kahit na mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Ang Islam ay hindi nagpapalaganap ng teoryang 'orihinal na kasalanan' kaya naman hindi kinukunsinti ang pagpapaliwanag na ito kung paano sila nakaligtas mula sa paghawak ni Satanas, sa halip ito ay biyaya na ibinigay ng Diyos kay Maria at sa kanyang anak na si Hesus. Tulad ng ibang mga propeta, si Hesus ay prinotektahan mula sa paggawa ng malalaking kasalanan. Tungkol naman kay Maria, kahit na tayo ay naninindigan na hindi siya propeta, siya naman ay nakatanggap ng proteksyon at patnubay mula sa Diyos na Kanyang ipinagkakalooob sa mga taong matutuwid.

“Kaya, siya ay tinanggap ng kanyang Panginoon nang may mabuting pagtanggap, at siya ay pinalaki sa kagandahang asal at siya ay inilagay sa pangangalaga ni Zakarias.” (Quran 3:37)

Noong ipinanganak na si Maria, dinala siya ng kanyang ina na si Hannah patungo sa Bait-ul-Maqdis at inalok niya sa mga nasa mosque na palakihin sa ilalim ng kanilang pangangalaga. Noong nalaman ang kadakilaan at kabanalan ng kanyang pamilya, sila ay nagtalo-talo kung sino ang magkakaroon ng karangalan sa pag-aaruga sa kanya. Sumang-ayon sila na magpalabunutan at walang iba kundi si propeta Zakarias ang nabunot. Siya (Maria) ay lumaki sa ilalim ng kanyang pangangalaga at pagtuturo.

Mga Himala sa Kanyang Presensya at Pagbisita ng mga Anghel

Habang lumalaki si Maria, kahit na si propeta Zakarias ay napansin ang namumukod tanging katangian ni Maria, dahil sa iba't ibang himala na nangyayari sa kanyang presensya. Habang lumalaki, si Maria ay binigyan ng liblib na silid sa loob ng Mosque kung saan maaari niyang italaga ang sarili sa pagsamba sa Diyos. Sa tuwing papasok si Zakarias sa silid upang alamin ang kanyang mga pangangailangan, nasusumpungan niya ang saganang hindi napapanahong mga prutas sa harapan nito.

“Sa tuwing papasok sa silid dalanginan si Zakarias ( upang siya ay dalawin), dinaratnan niyang mayroong pagkain. Siya (si Zakarias) ay nagsabi: "O Maria! saan mo kinuha ang mga pagkaing ito?" Siya (si Maria) ay nagsabi: "ito ay nanggaling sa Allah. Katototohan, ang Allah ang nagbibigay (ng panustos) sa sinumang Kanyang nais nang walang takdang bilang (o sukat). ” (Quran 3:37)

Siya ay binisita ng mga Anghel ng higit sa isang beses. Sinabi sa atin ng Diyos na ang mga Anghel ay binisita siya at ipinaalam sa kanya ang kanyang kapuri-puring katayuan sa sangkatauhan:

“At (banggitin) nang sabihin ng mga Anghel: "O Maria! katotohanan ikaw ay pinili ng Allah, ikaw ay ginawang dalisay at ikaw ay pinili ng higit sa mga kababaihan, sa lahat ng mga nilikha (sa sangkatauhan). O Maria! ikaw ay maging masunuring tapat sa iyong Panginoon at ikaw ay magpatirapa at yumukong kasama ang mga nagsisiyuko (sa pagdadarasal).” (Quran 3:42-43)

Dahil sa pagbisita ng mga anghel at sa kanyang pagkapili mula sa lahat ng kababaihan, ang iba ay pinanghawakan ito na si Maria ay propeta. Kahit na hindi naman, na bagay na pinagdidibatihan, ang Islam ay nagtuturing pa rin sa kanya na may pinaka mataas na istado sa lahat ng kababaihan na nilikha dahil sa kanyang pagkakapili dahil sa kanyang kabanalan at debusyon, at dahil na rin sa kanyang pagkakapili para sa mahimalang kapanganakan ni Hesus.

Mahina Pinakamagaling

Si Maria sa Islam (bahagi 2 ng 3)

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Ang pangalawa sa tatlong bahagi ng artikulo na tumatalakay sa konsepto ng Islam kay Maria: Bahagi 2: Ang pag anunsiyo sa kanya.

 • Ni M. Abdulsalam (© 2006 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 04 Oct 2009
 • Nag-print: 4
 • Tumingin: 4,327
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

Ang Pag-anunsiyo sa Kanya

Ipinag-bigay alam sa atin ng Diyos ang pagkakataong ipinarating ng mga Anghel kay Maria ng magandang balita ng isang bata, ang kanyang magiging katayuan sa daigdig, at ilan sa mga himalang gagawin niya:

“At (banggitin) nang sabihin ng mga Anghel: 'O Maria! katotohanan, ang Allah ay nagbigay sa iyo ng magandang balita ng isang salita (Sinabi Niyang, 'Maging') mula sa Kanya, na ang kanyang pangalan ay Mesayas, si Hesus, ang anak ni Maria. At (siya ay) pinarangalan sa mundong ito at sa Kabilang buhay. At (siya ay) mapapabilang sa mga malalapit sa Allah. At siya ay magsasalita sa mga tao mula sa kanyang duyan, (kamusmusan) at kabinataan. At siya ay mabibilang sa (hanay ng) mga matuwid. Siya (si Maria) ay nagsabi: "Aking Panginoon, paano ako magkakaroon ng anak na lalaki gayung walang lalaking humawak sa akin?" Ang Anghel ay nagsabi: "Kahit na, Ang Diyos ay lumilikha ng anumang Kanyang naisin. Kapag Kanyang itinakda ang isang pangyayari (o bagay), Kanyang sasabihin lamang dito: "Maging", kaya mangyayari nga. At Kanyang ituturo sa kanya ang Aklat at mga Karunungan, at ang Torah at Ebanghelyo.” (Quran 3:45-48)

Ito ay katulad ng mga salitang binanggit sa bibiliya:

“Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nasa iyo ang pabor ng Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magkaka-anak ng isang anak na lalaki at tatawagin sa kanyang pangalang Hesus.”

Siya ay namangha at kanyang sinabi:

“Paano ito mangyayari, gayung wala akong kilalang lalaki?” (Luke 1:26-38)

Ang pagyayaring ito ay napakalaking pagsubok sa kanya, dahil ang kanyang kabanalan at debusyon ay alam ng lahat. Nahuhulaan na niya na siya ay aakusahan ng mga tao na hindi malinis o mahalay.

Sa ibang mga talata sa Quran, isinalaysay ng Diyos ang higit pang mga detalye ng anunsyo ni Gabriel na siya ay manganganak ng isang propeta.

“Pagkaraan, siya ay naglagay ng isang tabing mula sa kanila (upang siya ay mapag-isa). Kaya, Kami ay nagpadala sa kanya ng Aming ruh (banal na espiritu, ang Anghel na si Gabriel), at ito ay nagpakita sa kanya sa (anyo ng) isang ganap na lalaki. Siya (Si Maria) ay nagsabi: "katotohanan, ako ay humihingi ng paglingap mula sa Mahabagin (Diyos) laban sa iyo (o ako ay iyong layuan), kung tunay ngang ikaw ay may takot (sa Kanya). Siya (si Anghel Gabriel) ay nagsabi: "ako ay isang sugo ng iyong Panginoon (na napag-utusan upang) igawad sa iyo ang (magandang balita ng) isang pinagkakapuring anak na lalaki.’” (Quran 19:17-19)

Minsan, noong si Maria ay umalis sa mosque upang kumuha ng kanyang mga pangangailangan, si Anghel Gabriel ay dumating sa kanya na nagkatawang tao. Siya ay natakot dahil ang lalaki ay malapit ng husto sa kanya, at siya ay humingi ng kanlungan sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanya ni Gabriel na hindi siya ordinaryong tao, kundi isang Anghel na ipinadala ng Diyos upang ipahayag sa kanya na magkaka-anak siya ng isang dalisay na lalaki. Dahil sa kanyang pagkagulat, siya ay nagsabi,

“Siya (si Maria) ay nagsabi: "Paano ako magkakaroon ng isang anak na lalaki, gayung wala namang lalaki ang sumaling sa akin, at ako ay hindi marumi (o walang dangal)?!’” (Quran 19:20)

Ang anghel ay nagpaliwanag na ito ay utos ng Diyos kung saan ito ay naordinahan na, at ito ay bagay na tunay na madali para sa Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay nagsabi na ang kapanganakan kay Hesus sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, ay magiging tanda ng Kanyang pagiging Makapangyarihan sa lahat, at gaya ito ng Kanyang pagkakalikha kay Adan na walang tatay o nanay, Kanyang nilikha si Hesus ng walang tatay.

“Siya (si Anghel Gabriel) ay nagsabi: 'Ganyan nga at ito ay mangyayari,' ang iyong Panginoon ay nagsabi: 'Ito ay sadyang madali para sa Akin, at siya ay Aming gagawin bilang palatandaan para sa sangkatauhan at isang habag mula sa Amin at ito ay isang pangyayaring naitakda na.’” (Quran 19:21)

Iniihip ng Diyos ang espiritu ni Hesus kay Maria sa pamamagitan ni anghel Gabriel, at ipinagbuntis si Hesus sa kanyang sinapupunan, tulad ng sinabi ng Diyos sa iba't ibang kabanata:

“At si Maria na anak ni Imran, na pinangalagaan ang kanyang dangal at siya ay Aming hiningahan dito (sa kanyaang damit) mula sa aming ruh (sa pamamagitan ni Anghel Gabriel).” (Quran 66:12)

Noong ang mga palatandaan ng pagbubuntis ay naging lantad na, si Maria ay mas lalo pang nag-alala sa mga sasabihin ng mga tao tungkol sa kanya. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat na sa malayo, ang iba ay nag-umpisa nang akusahan siya sa kanyang pagiging mahalay. Hindi katulad ng paniniwala ng mga Kristyano na si Maria ay ikinasal kay Joseph, pinaninindigan ng Islam na hindi siya ikinasal at nagka-asawa, at dahil dito kaya niya dinanas ang gayong pagdurusa. Alam niya na panghahawakan ng mga tao ang pinaka-lohikal na konklusyon sa kanyang estado ng pagbubuntis, na hindi naman ikinasal. Si Maria ay lumayo o nagtago mula sa mga tao at pumunta sa ibang lupain. Ang Diyos ay nagsabi:

“Kaya siya ay nagdalang tao sa kanya (kay Hesus) at siya ay humayong nagtungo sa isang malayong pook. Ang hirap sa panganganak ay nagdala sa kanya sa puno ng isang datiles.” (Quran 19:22-23)

Mahina Pinakamagaling

Si Maria sa Islam (bahagi 3 ng 3)

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Ang panghuli sa tatlong bahagi ng artikulo na tumatalakay sa konsepto ng Islam kay Maria: Bahagi 3: Ang kapanganakan ni Hesus, at ang kahalagahan at respeto na ibinibigay ng Islam kay Maria, ang ina ni Hesus.

 • Ni M. Abdulsalam (© 2006 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 07 May 2014
 • Nag-print: 4
 • Tumingin: 4,321
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

Ang Kapanganakan ni Hesus

Sa simula ng kanyang panganganak, siya ay nakaramdam ng matinding sakit, sa parehong mental at pisikal. Paanong ang isang babaeng banal at marangal ay manganganak ng hindi naman naikasal? Dapat nating banggitin dito na si Maria ay may isang normal na pagbubuntis na hindi naiiba sa iba pang kababaihan, at nailuwal nya ang kanyang anak katulad ng pagluwal ng iba. Sa paniniwala ng mga Kristyano, si Maria ay hindi nakaranas ng sakit sa panganganak, para sa Kristyanismo at Judaismo ay itinuturing na ang regla at hirap ng panganganak ay isang sumpa sa kababaihan para sa kasalanan ni Eba[1]. Hindi pinanghahawakan ng Islam ang paniniwalang ito, o ang teorya ng orihinal na kasalanan, ngunit sa halip ay mahigpit na binibigyang diin na walang maaring magpasan sa mga kasalanan ng iba:

“…At walang ibang magkakaroon ng anuman (kasalanan) maliban lamang sa kanya, at walang magdadala ng mga kasalanan na ipapapasan ito sa iba...” (Quran 6:164)

Hindi lang iyan, alinmang sa Quran o si propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala), ay hindi nabanggit na si Eba ang kumain ng bunga ng kahoy at inakit si Adan para kumain nito. Sa halip, ang Quran ay nilagay ang paninisi kina Adan at Eba, o sa kanilang dalawa:

“Nguni't silang dalawa ay binulungan (inudyukan) ng Satanas...Kaya nailigaw niya sila sa panlilinlang. Pagkatapos nilang matikman (makain) ang bunga ng puno, kung saan ang mga ikinukubli sa kanila na kanilang kahihiyan (maselang bahagi) ay nahayag sa kanila.” (Quran 7:20-22)

Si Maria, dahil sa kanyang pagdadalamhati at sakit ay humiling na sana ay hindi nalang siya nilikha, at sumigaw:

“Sana ako ay namatay na bago pa man dumating ang pangyayaring ito at ako ay nabaon na sa limot.” (Quran 19:23)

Pagkatapos maisilang ang bata, at nang ang kanyang pagkabalisa ay hindi na masyado, ang bagong panganak na sanggol, na si Hesus, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos, ay mahimalang nagsalita mula sa kanyang paanan, na nagpalubag sa kanya at nagpasigla at sinigurado sa kanya na ang Diyos ay magtatanggol sa kanya:

Kaya, siya (si Maria) ay tinawag niya mula sa ibaba ng kanyang (paanan), at nagsabing: "Huwag kang malungkot! sa katunayan, ang iyong Panginoon ay gumawa ng isang umaagos na bukal ng tubig sa bahaging ibaba ng iyong paanan. At yugyugin mo ang puno ng datelis na nasa iyong harapan; ihuhulog nito sa iyo ang hinog na sariwang bunga ng datelis. Kaya, ikaw ay kumain, uminom at masiyahan, at kung ikaw ay makakita ng sinumang tao, ito ang iyong sabihin: "katotohanan, ako ay nagpanata ng isang pag-aayuno (bilang pasunod) sa Pinaka Mahabagin (Allah) kaya ako ay hindi makikipag-usap sa sinumang tao sa araw na ito.’” (Quran 19:24-26)

Naramdaman ni Maria ang kapanatagan at tiwala. Ito ang unang himala na ginawa ni Hesus. Siya ay nagsalita ng may katiyakan sa kanyang nanay noong kanyang kapanganakan, at muling nakita ng mga tao ang kanyang dala na bagong panganak na sanggol. Noong nakita nila si Maria, ay inakusahan nila ito na nagsasabing:

“O Maria! tunay nga na ikaw ay nagdala ng isang bagay na kataka-taka!...” (Quran 19:27)

Itinuro lang niya si Hesus, at himalang nagsalita ito, tulad ng ipinangako ng Diyos sa kanya ng inanunsiyo ito sa kanya.

“At siya ay magsasalita sa mga tao sa (kanyang) duyan (kamusmusan) at kabinataan. At siya ay mabibilang sa (hanay ng) mga matuwid.” (Quran 3:46)

Sinabi ni Hesus sa mga tao:

“Siya (ang sanggol na si Hesus) ay nagsabi: "Katotohanang ako ay alipin ng Allah, Kanyang ipinagkaloob sa akin ang (banal na) kasulatan at ako ay Kanyang ginawang isang propeta, at ako ay Kanyang pinagpala saan man ako naroroon, at itinagubilin sa akin ang pagdarasal, at kawanggawa, habang ako ay nabubuhay. At (ako ay ginawang) masunurin sa aking ina at ako ay hindi Niya ginawang malupit, hindi lapastangan. At ang kapayapaan ay mapasaakin sa araw na ako ay ipinanganak, at sa araw na ako ay mamatay at sa araw na ako ay muling bubuhayin.” (Quran 19:30-33)

Dito nag-umpisa ang bahagi ng buhay ni Hesus, ang kanyang habambuhay na pagsusumikap para anyayahan ang mga tao na sambahin ang Diyos, ang kanyang pag-iwas sa mga plano ng mga hudyo na nagsisikap na siya ay patayin.

Si Maria sa Islam

Natalakay natin ang dakilang katayuan na ibinigay ng Islam kay Maria. Ibinigay ng Islam sa kanya ang katayuan ng pagiging pinaka perpektong babae na nilikha. Sa Quran, ay walang babae na halos binigyan pansin maliban kay Maria kahit na ang lahat ng mga propeta, maliban kay Adan, ay may mga ina. Ang Quran ay may 114 na kabanata, siya ay kasama sa walong mga tao na may kabanata na nakapangalan sa kanila, ang pang labing siyam na kabanata "Maryam" na kung saan ay Maria sa Tagalog. Ang pangatlong kabanata sa Quran ay ipinangalan sa kanyang ama na si Imran (Heli). Ang kabanata na Maryam at Imran ay kasama sa pinakamagagandang kabanata sa Quran. Bilang karagdagan, Si Maria ay ang nag-iisang babae lamang na tinukoy ang pangalan sa Quran. Si propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay nagsabi:

“Ang pinakamabubuting kababaihan sa daigdig ay apat: si Maria na anak ni Imran, si Aasiyah na asawa ni Paraon, si Khadeejah bint Khuwaylid (Ang asawa ni propeta Muhammad), at si Fatimah, ang anak ni Muhammad, ang propeta ng Diyos.” (Al-Tirmidhi)

Sa kabila ng lahat ng mga merito na ating nabanngit, Si Maria at kanyang anak na si Hesus ay tao lamang, at wala silang katangian maliban na lamang na tulad sa sangkatauhan. Silang dalawa ay mga nilikhang nilalang, at silang dalawa ay ipinangak sa mundong ito. Kahit na sila ay pinangalagaan ng Diyos mula sa paggawa ng malalaking kasalanan (kabuoang proteksyon - tulad sa ibang propeta - sa kaso ni Hesus, at bahagyang proteksyon tulad ng ibang taong matuwid sa kaso ni Maria, kung kukunin natin ang posisyon na siya ay hindi propeta) sila ay makakagawa pa rin ng pagkakamali. Hindi tulad ng sa Kristyanismo, na kung saan ang pinanghahawakan ay si Maria ay walang kasalanan[2], walang binigyan nang ganitong katangian ng pagiging perpekto maliban sa Nag-iisang Diyos.

Iniuutos ng Islam ang paniniwala at pagsasakatuparan ng mahigpit na pananalig sa nag-iisang Diyos; na walang sinuman ang magta-taglay ng higit na karaniwang kapangyarihan maliban sa Diyos, at Siya lamang ang nararapat sambahin ng nag-iisa, debusyon at pagsamba. Kahit na ang himala ay nangyari sa kamay ng mga propeta at sa matutuwid na mga tao habang sila nabubuhay, wala silang kapangyarihan na tulungan ang kanilang mga sarili, lalo na ang iba, pagtapos ng kanilang kamatayan. Ang lahat ng tao ay alipin ng Diyos at nangangailangan ng kanyang tulong at awa.

Ganoon din ang tungkol kay Maria. Kahit na maraming mga himala ang nangyari sa kanyang harapan, lahat ng ito ay tumigil pagkatapos ng kanyang kamatayan. Anuman ang inaangkin na ginawa ng mga tao na nakita nila ang mga pagpapakita ng birhen na si Maria, o kaya naman ang mga tao ay nailigtas sa kapahamakan pagkatapos manawagan sa kanya, katulad ng mga nabanggit sa panitikan ng aprocryphal tulad ng "Transitus Mariae", ay mga pagpapakita lamang na ginawa ni Satanas upang akayin ang mga tao palayo sa pagsamba at debosyon sa Nag-iisang Totoong Diyos. ang mga Debusyon tulad ng 'Ang pagtawag kay Maria' pinuri sa rosaryo at iba pang gawaing pagdadakila, tulad ng pagdebusyon sa mga simbahan at pagtutukoy sa mga pista kay Maria, lahat ng ito ay humahantong sa pagpupuri at paluluwalhati sa iba bukod sa Diyos. Dahil sa mga kadahilanang ito, ang Islam ay mahigpit na nagbabawal ng pagbabago ng kahit anong uri, tulad ng pagpapatayo ng mga sambahan sa mga lugar ng libingan, lahat ay para mapangalagaan ang kahalagahan ng lahat ng relihiyon na ipinadala ng Diyos, ang malinaw na mensahe na sambahin lamang Siyang Mag-isa at upang iwanan ang mga maling mga sinasamba bukod sa kanya.

Si Maria ay katulong na babae ng Diyos, at siya ay dalisay sa lahat ng kababaihan, na natatanging pinili upang dalhin ang mahimalang pagsilang kay Hesus, isa sa mga pinakadakila sa lahat ng mga propeta. Siya ay kilala sa pagiging banal at dalisay, at siya ay mananatili sa napakalaking pagpapahalagang ito sa paglipas man ng panahon. Ang kanyang istorya ay naisalaysay sa Banal na Quran mula pa ng magsimula si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala), at magpapatuloy na ganito, di magbabago sa kanyang malinis na anyo, hanggang sa Araw ng Paghuhukom.


Mga talababa:

[1]Tingnan ang Genesis (3:16)

[2]St. Augustine: “De nat. et gratis”, 36.

Mahina Pinakamagaling

Mga bahagi ng mga artikulo na ito

Magdagdag ng komento

 • (Hindi nakikita sa publiko)

 • Ang iyong komento ay susuriin at dapat malathala sa loob ng 24 oras.

  Ang patlang na may markang asterisk (*) ay kailangan.

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Listahan ng Contento

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Your favorites list is empty. You may add articles to this list using the article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.