Ang Diyos ay al-Hakeem - Ang Tigib ng Karunungan

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Ang paliwanag sa dalawang pangalan ng Diyos na nagpapakita na ang lahat ng Kanyang mga aksyon ay may karunungan sa kanila at perpekto ang Kanyang katarungan.

 • Ni islamtoday.net [edited by IslamReligion.com]
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 15 May 2019
 • Nag-print: 1
 • Tumingin: 1,283 (araw-araw na pamantayan: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

God_is_al-Hakeem_-_the_Wise._001.jpg Binanggit ng Quran ang dalawang pangalan para sa Diyos na malapit na nauugnay sa linggwistiko. Ang una ay ang al-Hakeem (ang Tigib ng Karunungan) at ang pangalawa ay si al-Haakim (ang Hukom). Ang Diyos ay tinukoy sa Quran bilang "Ang Tigib ng Karunungan" 93 beses at bilang "ang Hukom" anim na beses.

Halimbawa, sinabi ng Diyos:

"Katotohanan, Ikaw lamang ang Maalam, Tigib ng Karunungan." (Quran 2:32) At "…Ikaw ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan." (Quran 2:129)

"Siya ang Tigib ng Karunungan, ang Lubos na Nakababatid [ng lahat]." (Quran 6:18)

"At ang Diyos ay Lagi na saklaw ang lahat, Tigib ng Karunungan." (Quran 4:130)

Tinutukoy ng Diyos ang Kanyang Sarili bilang Hukom nang sinabi Niya: "Kaya, [kung gayon] ay dapat humanap ng ibang tagapaghatol bukod sa Diyos samantalang Siya ang nagbaba [o nagpahayag] sa inyo ng Aklat [ang Qur’an bilang batas] na masusing ipinaliwanag?" (Quran 6:114)

At: "at Siya ang pinakamahusay na Tagapaghatol." (Quran 7:87)

At kung saan sinasabi Niya: "At si Noah ay nanawagan [o nagsumamo] sa kanyang Panginoon at nagsabing, “O aking Panginoon, katotohanan, ang aking anak ay kabilang sa aking mag-anak. At katotohanan, ang Iyong pangako ay totoo, at Ikaw ang pinakamakatarungan sa mga tagapaghatol." (Quran 11:45)

At: "Hindi ba ang Diyos ang pinakamakatarungan sa mga hukom?" (Quran 95:8)

Karunungan ng Diyos

Ang maging matalino ay nangangahulugang malaman ang mga bagay tulad ng mga ito, kumilos ayon sa kanila nang naaayon, at makuha ang lahat sa tamang lugar at tungkulin nito. Sinasabi ng Diyos tungkol sa Kanyang nilikha: "At iyong makikita ang mga bundok at iyong aakalaing ang mga ito ay buo, habang ang mga ito ay magdaraan na tila mga nagdaraang ulap lamang. [Ito] ay gawa ng Allah na Siyang nagbigay kaganapan sa lahat ng bagay, katotohanan Siya ay Maalam sa anumang inyong ginagawa." (Quran 27:88)

Ang karunungan ng Diyos ay masasaksihan sa Kanyang nilikha, at lalo na sa paglikha ng tao, kasama ang isip at kaluluwa nito. Sinasabi sa atin ng Diyos na nilikha Niya ang tao sa pinakamahusay na anyo:

"Katiyakan, Aming nilikha ang tao sa pinakamagandang hubog [katayuan], Pagkaraa’y siya ay Aming ibinalik sa pinakamababa sa [lahat ng] mababa, Maliban yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga matuwid, sapagka’t sa kanila ay gantimpalang walang katapusan. Kaya, ano nga ba ang dahilan upang itakwil mo ang [Araw ng] Pagbabayad?. Hindi ba ang Diyos ang pinakamakatarungan sa mga hukom?" (Quran 95:4-8)

Karunungan ng Tao

Ang Diyos ang Tigib ng Karunungan na nagbibigay ng karunungan sa mga lingkod Niyang alam Niyang angkop. Sinabi ng Diyos: "Siya ang nagkakaloob ng karunungan sa sinumang Kanyang nais. At sinumang pinagkalooban ng karunungan, katotohanang siya ay napagkalooban ng maraming kabutihan. At walang sinumang makakaalaala maliban sa mga taong nagtataglay ng pang-unawa." (Quran 2:269)

Binigyan ng Diyos ang ilang mga tao ng isang pambihirang kakayahan upang tumingin sa mga problema at magkaroon ng mga magagawang solusyon, na kung nahaharap sa isang krisis o kahirapan ay maaaring timbangin ang bawat pagsasaalang-alang sa isang maayos at balanseng paraan. Ito ang mga tao na ang iba ay kumunsulta at umaasa sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Ang ilang mga tao ay may karunungan tungkol sa mga isyung panlipunan. Ang iba ay nagtataglay ng karunungan pagdating sa mga pakikipag-kapwang relasyon. May mga marurunong pagdating sa mga isyu sa ekonomiya.

Ang larangan ng pagkonsulta ay mahalaga at mahalaga sa ngayon. Maraming matagumpay na tagapayo ang mga taong pinagpala ng Diyos ng karunungan sa kanilang larangan upang umakma sa kanilang kaalaman, pananaw, at karanasan.

Dapat nating mapagtanto na ang karunungan ay maaaring maging dalubhasain. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng malalim na karunungan sa isa o higit pang mga aspeto ng buhay, nang hindi matalino sa lahat ng paraan. Ang isang tao ay maaaring maging matalino sa makamundong bagay ngunit hindi matalino sa mga usapin ng pananampalataya, sa katunayan kahit hindi siya naniniwala.

Diyos: Ang Pinaka Makapangyarihang Hukom

May kapangyarihan ang Diyos sa lahat ng bagay sa paglikha. Ito ay ipinabatid ng pangalang al-Hakam, na lumilitaw sa sumusunod na talata: "Kaya, [kung gayon] ay dapat humanap ng ibang tagapaghatol bukod sa Diyos? samantalang Siya ang nagbaba [o nagpahayag] sa inyo ng Aklat [ang Quran bilang batas] na masusing ipinaliwanag?" (Quran 6:114)

Bukod dito, walang nangyayari sa paglikha maliban sa pamamagitan ng Kanyang awtoridad at utos. Sabi ng Diyos: "Sa Kanya humihingi [o umaasa] ang sinumang nasa mga kalangitan at nasa kalupaan. At sa araw-araw, Siya ay nasa [pangangasiwa ng] mga gawain [o pangyayari]." (Quran 55:29)

Gayundin, ang Kanyang utos ay maaaring maging isang pambatasan. Ginagawa ng Diyos ang ilang mga gawaing ayon sa batas at iba pang mga gawa na makasalanan. Inutusan niya tayo na gawin ang ilang mga bagay at ipinagbabawal sa atin ang paggawa ng iba. Ang kanyang kautusan ay hindi maaaring bawiin o balewalain ng sinuman. Sinabi ng Diyos: "Walang alinlangan, nasa Kanya ang [kapangyarihan ng] paglikha at pag-uutos." (Quran 7:54)

Inilalarawan ng Quran ang Diyos bilang "Pinakamahusay ng Mga Hukom." Ito ay isang pagpapatunay ng Kanyang perpektong katarungan at napakalawak na awa. Hindi kailanman sinaktan ng Diyos ang sinuman at hindi kailanman mapang-api. Ang ipinag-uutos Niya para sa Kanyang mga lingkod ay hindi kailanman pabigat at ito ay patas. Sa halip, ang tunay na mga turo ng Islam ay nagtataguyod sa mga karapatan ng lahat ng tao nang walang pagkiling: ang namumuno at pinasiyahan, malakas at mahina, lalaki at babae, matuwid at makasalanan, naniniwala at hindi naniniwala. Itinataguyod nito ang kanilang mga karapatan sa mga oras ng kapayapaan at mga oras ng digmaan, at sa ilalim ng lahat ng mga pangyayari nang walang pagbubukod.

Ito ang dahilan kung bakit dapat sumangguni ang mga Muslim sa Quran at Sunnah (mga turo) ng Propeta, nawa ang awa at mga pagpapala ng Diyos ay sumakanya, para sa gabay sa lahat ng bagay. Dapat nilang gawin ito bilang mga indibidwal upang gabayan sila sa kanilang personal na buhay, at dapat nilang gawin ito bilang mga pamayanan, lipunan, at mga bansa para sa patnubay sa kanilang pampulitika, panlipunan, at pang-ekonomiya.

Ang Diyos ay Matalino at Siya ang makatarungang Hukom. Sa paniniwala ng Islam, walang sinuman ang magdada sa kasalanan ng iba. Walang sinumang sinaktan ng Diyos. Walang sinumang taong makasalanan ang pinarusahan nang higit pa sa kadakilaan ng kasalanan na nagawa at walang mabuting gawa ang di nagagantimpalaan.

Sabi ng Diyos: "Katotohanan, yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, katiyakan na hindi Namin hahayaang mawala ang gantimpala ng sinumang nakagawa ng kabutihan."(Quran 18:30)

Mahina Pinakamagaling

Magdagdag ng komento

 • (Hindi nakikita sa publiko)

 • Ang iyong komento ay susuriin at dapat malathala sa loob ng 24 oras.

  Ang patlang na may markang asterisk (*) ay kailangan.

Ibang mga artikulo sa Parehong mga Kategorya

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Listahan ng Contento

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Your favorites list is empty. You may add articles to this list using the article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.