Paano Yumakap sa Islam sa Pamamagitang ng Live Chat

Ang Islam ay hindi bagong relihiyon, bagamat ito ay ang parehong mensahe na pingaral ng lahat ng mga naunang propeta katulad ni Noah, Abraham, Moses, at Hesus (sumakanila nawa ang kapayapaan). Ngunit ang kahuli hulihang mensahe ng Diyos para sa mga tao ay ipinahayag Niya sa huling propeta, Muhammad, bilang pag gunita sa mga nalimot na mga pangaral ng mga nakaraang mga propeta at bilang pag papatibay sa walang hanggang mensahe.

Madali lamang po ang paraan ng pagiging Muslim. Ang gagawin lamang ay bigkasin ng may paniniwala ang katagang Shahada o pagsaksi.

Pindutin ang chat button kung nais mong pumasok at yumakap sa Islam, o kung may iba pa kayong katanungan o mga gustong malaman patungkol sa pag pasok o pagyakap sa islam o ng Islam sa pangkalahatan.

Kami din po ay nag bibigay sa mga bagong yakap sa Islam ng mga magagamit na materyales at payo, upang makatulong sa panimula nila sa kanilang bagong natagpuang relihiyon.