요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Ang mga Pakinabang ng Islam35 mga artikulo

Ang Pintuan papunta sa Paraisong Walang-hanggan 3 mga artikulo

 • Paglalarawan:

  Ang una sa dalawang bahagi ng artikulo na tumutukoy sa pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Paraiso at buhay sa mundong ito. Unang Bahagi: Ang kawalan ng mga bagay na ito na nagdudulot ng kalungkutan, sakit at pagdurusa sa buhay na ito.

  • Ni  M. Abdulsalam (© 2006 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2023-09-10 23:04:55
  • Tumingin: 4361 (karaniwan sa araw-araw: 4)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang pangalawa sa dalawang bahagi ng artikulo na tumutukoy sa mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Paraiso at ng buhay sa mundong ito. Bahagi 2: Ang kainaman ng kagalakan at kasiyahan kumpara sa buhay sa mundong ito.

  • Ni  M. Abdulsalam (© 2006 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-10-04 00:00:00
  • Tumingin: 3431 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Isang sulyap sa likas na katangian ng Paraiso tulad ng inilarawan sa Quran at kasabihan ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos).

  • Ni  islam-guide.com
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2011-10-16 04:58:24
  • Tumingin: 1365 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Kaligtasan mula sa Impiyerno 1 artikulo

 • Paglalarawan:

  Ang daan tungo sa kaligtasan mula sa pananaw ng Islam.

  • Ni  islam-guide.com
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2011-03-29 05:28:44
  • Tumingin: 1579 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Tunay na Kaligayahan at Panloob na Kapayapaan 19 mga artikulo

 • Paglalarawan:

  Paano tinukoy ng Islam ang totoong kaligayahan at kapayapaan sa puso.

  • Ni  islam-guide.com
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2011-03-29 05:29:50
  • Tumingin: 2360 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang ebolusyon ng pag-iisip ng tao hinggil sa mga paraan kung saan maaaring matamo ang kaligayahan.

  • Ni  Imam Mufti
  • Nailathala noong 2020-10-12 00:00:00
  • Huling binago noong  2022-05-08 14:11:31
  • Tumingin: 3726 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

   Ang Islam ay sumasang-ayon sa mga siyentipikong hakbang sa pagkamit ng kaligayahan. 

  • Ni  Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2019-05-09 05:51:44
  • Tumingin: 3673 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang mga utos ng Diyos ay nakadisenyo upang magdala ng kaligayahan.

  • Ni  Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-11-10 10:13:09
  • Tumingin: 3929 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Isang sulyap kung paano tinutukoy ng mga tao ang panloob na kapayapaan at kung paano sila nagsusumikap na makamit ito; pagkilala din sa mga hadlang na pumipigil sa ating makuha ang panloob na kapayapaan.

  • Ni  Dr. Bilal Philips (transcribed from an audio lecture by Aboo Uthmaan)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-01-20 12:47:32
  • Tumingin: 4869 (karaniwan sa araw-araw: 4)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang pangalawang artikulong ito ay nagbibigay ng tunay na mga halimbawa at kwento na naglalarawan ng kahalagahan ng pagkilala na ang lahat ng tao ay nahaharap sa mga balakid sa buhay na sakop ng kanyang kakayahan at mga balakid na di nila kayang kontrolin at ang mga balakid na hindi kayang makontrol ng isang tao ay dapat ituring-bilang itinadhana ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat.

  • Ni  Dr. Bilal Philips (transcribed from an audio lecture by Aboo Uthmaan)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-10-04 00:00:00
  • Tumingin: 3502 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Sa magulong mundong ito, ang pagtitiis at ang hindi pagturing sa mundong ito bilang pinakalayunin ay isang mabisa at mahalagang panglutas sa mga hadlang na kontrolado natin.

  • Ni  Dr. Bilal Philips (transcribed from an audio lecture by Aboo Uthmaan)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-10-04 00:00:00
  • Tumingin: 3594 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang totoong panloob na kapayapaan ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagsuko sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat, mamuhay sa buhay na ito para sa Kanya, na alalahanin Siya at gawin ang Kabilang Buhay na higit na prayoridad kaysa sa buhay na ito.

  • Ni  Dr. Bilal Philips (transcribed from an audio lecture by Aboo Uthmaan)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2007-12-25 00:00:00
  • Tumingin: 3563 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang pagiging likas sa tao na sambahin ang nag-iisang Diyos.

  • Ni  Dr. Bilal Philips
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2012-01-01 11:45:31
  • Tumingin: 2077 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Walang karamdaman o pinsala ang dadapo sa isang tao nang walang pahintulot ng Diyos.

  • Ni  Aisha Stacey (© 2009 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-12-02 01:35:20
  • Tumingin: 2667 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang mga mapapakinabangang mga hakbang na dapat gawin kapag dinapuan ng sakit o kapinsalaan.

  • Ni  Aisha Stacey (© 2009 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-10-04 00:00:00
  • Tumingin: 2579 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang ilan sa mga paraan upang makamit ang kaligayahan.

  • Ni  Ayed Al-Qarni
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2020-08-27 16:43:39
  • Tumingin: 1744 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Katotohanan, sa pagalaala sa Diyos masusumpungan ang kapanatagan ng puso. (Quran 13:28)

  • Ni  Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-04-07 09:39:05
  • Tumingin: 4258 (karaniwan sa araw-araw: 4)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang kaligayahan sa buhay na ito at ang ating kaligtasan sa kabilang buhay ay nakasalalay sa pagtitiis o pagpapasensya.

  • Ni  Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-11-10 10:13:10
  • Tumingin: 4191 (karaniwan sa araw-araw: 4)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Magpasalamat bawat araw para sa Kanyang mga pagpapala sa iyo.

  • Ni  Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-11-10 10:13:11
  • Tumingin: 4524 (karaniwan sa araw-araw: 4)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  At sa Diyos lamang dapat ilagay ng mga mananampalataya ang kanilang tiwala

  • Ni  Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-11-10 10:13:09
  • Tumingin: 4250 (karaniwan sa araw-araw: 4)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Isang maikling paglalarawan ng ilan sa mga kagandahan ng Islam.

  • Ni  Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2021-03-28 13:04:47
  • Tumingin: 4788 (karaniwan sa araw-araw: 4)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Mga maikling paglalarawan ng iilang higit pang mga likas na kagandahan sa relihiyong Islam.

  • Ni  Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-04-26 13:17:06
  • Tumingin: 4866 (karaniwan sa araw-araw: 4)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang pangatlo at pangwakas na bahagi ng Mga Kagandahan ng Islam. Pumili kami ng sampung mga kagandahan mula sa daan-daang dami nito, ano pa ang ibang natuklasan mo?

  • Ni  Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-11-10 10:13:11
  • Tumingin: 4161 (karaniwan sa araw-araw: 4)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Kapatawaran para sa Lahat ng Naunang mga Kasalanan 1 artikulo

 • Paglalarawan:

  Ang tao ay hindi dapat mawalan ng pag-asa mula sa awa ng Diyos patungkol sa mga kasalanan na kanilang nagawa sa kanilang buhay, sapagkat tunay na ang Diyos, Ang Pinaka-Mapagpatawad at Maawain, ay nagagawang magpatawad ng lahat ng mga kasalanan.

  • Ni  islam-guide.com
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2011-03-29 05:30:05
  • Tumingin: 2083 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: 5 mula sa 5
  • Nag-marka: 1
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Mga Pakinabang sa Lipunan 3 mga artikulo

 • Paglalarawan:

  Ang pagkakapantay-pantay ng lahi na itinataguyod ng Islam at mga aktwal na halimbawa mula sa kasaysayan. Ika-1 bahagi: Ang racismo (ang pagmaliit at pagkutya sa ibang lahi) sa tradisyong Hudyo-Kristiyano.

  • Ni  AbdurRahman Mahdi, www.Quran.nu, (edited by IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2023-01-09 00:12:15
  • Tumingin: 3428 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 1
 • Paglalarawan:

  Ang pagkakapantay-pantay ng lahi na itinataguyod ng Islam at mga aktwal na halimbawa mula sa kasaysayan. Ika-2 bahagi: Mga halimbawa mula sa panahon ng Propeta.

  • Ni  AbdurRahman Mahdi, www.Quran.nu, (edited by IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2014-05-06 11:31:20
  • Tumingin: 2685 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang pagkakapantay-pantay ng lahi na pinagtibay ng Islam at mga aktuwal na halimbawa mula sa kasaysayan. Ika-3 bahagi: Ang Hajj at ang pagkakaiba-iba ng mga Muslim na makikita sa panahon ngayon.

  • Ni  AbdurRahman Mahdi, www.Quran.nu, (edited by IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2020-04-25 15:56:13
  • Tumingin: 3000 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Mga Pakinabang sa Agham at Sibilisasyon 1 artikulo

 • Paglalarawan:

  Sa pakikiisa sa diwa ng Islam tungkol sa paghahanap ng kaalaman, ang mga Muslim at ang Islamikong sibilisasyon ay may mahalagang papel na ginampanan sa pagsulong ng agham at teknolohiya sa mundong alam natin ngayon.

  • Ni  islam-guide.com
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2020-07-26 17:15:21
  • Tumingin: 3175 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Ano ang Sinasabe ng Iba tungkol sa Islam, kay Muhammad, at sa Quran 7 mga artikulo

 • Paglalarawan:

  Mga pahayag ng iba't ibang mga di-Muslim na iskolar at intelektwal tungkol sa kalaliman ng relihiyong Islam bilang isang sibilisasyon. Bahagi 1: Panimula.

  • Ni  iiie.net
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2011-10-16 04:57:52
  • Tumingin: 3230 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Mga pahayag ng iba't ibang mga di-Muslim na iskolar at intelektwal tungkol sa kalaliman ng relihiyong Islam bilang isang sibilisasyon. Bahagi 2: Karagdagang mga pahayag.

  • Ni  iiie.net
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-05-17 00:00:00
  • Tumingin: 3100 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang mga pahayag ng mga di-Muslim na iskolar na nag-aral ng Islam at tungkol sa Propeta. Bahagi 1: Panimula.

  • Ni  iiie.net (edited by IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2021-03-15 05:43:09
  • Tumingin: 3440 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang mga pahayag ng mga di-Muslim na iskolar na pinag-aralan ang Islam at ang tungkol sa Propeta. Bahagi 2: Ang kanilang mga pahayag.

  • Ni  iiie.net (edited by IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2014-03-18 12:23:52
  • Tumingin: 3094 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang mga pahayag ng mga di-Muslim na iskolar na nag-aral ng Islam tungkol sa Propeta. Bahagi 3: Mga karagdagang pahayag.

  • Ni  Eng. Husain Pasha (edited by IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-11-30 06:47:33
  • Tumingin: 3056 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang mga pahayag ng mga iskolar sa kanluran na nag-aral ng Islam tungkol sa Quran. Bahagi 1: Panimula at ang kanilang mga pahayag.

  • Ni  iiie.net
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-11-10 10:13:09
  • Tumingin: 2577 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang mga pahayag ng mga iskolar sa kanluran na nag-aral ng Islam tungkol sa Quran. Bahagi 2: Mga karagdagang pahayag.

  • Ni  iiie.net
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2010-03-23 00:00:00
  • Tumingin: 2637 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version