Статьи / видео вы запросили еще не существует.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

O artigo / vídeo que você requisitou não existe ainda.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Статьи / видео вы запросили еще не существует.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

O artigo / vídeo que você requisitou não existe ainda.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Ang Kuwento ni Hesus at Maria sa Banal na Quran (bahagi 1 ng 3): Maria

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ang sumusunod na tatlong bahaging serye ay binubuo ng purong talata mula sa Banal na Quran tungkol kay Maria (Ina ni Hesus) kasama na ang kanyang kapanganakan, pagkabata, personal na mga katangian, at ang mahimalang pagsilang ni Hesus.

 • Ni  IslamReligion.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  18 Dec 2022
 • Nag-print: 4
 • Tumingin: 4035 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Kapanganakan ni Maria

“Si Allah ang humirang kay Adan, sa pamilya ni Abraham, at sa pamilya ni Imran nang higit sa lahat ng mga nilalang (ng kanilang kapanahunan). Mga supling, na magakakapareho (sa kabutihan). At si Allah ang Lubos na Nakaririnig, ang Ganap na Nakababatid. (Gunitain) nang ang asawa ni Imran ay nagsabi: 'O aking Panginoon! Ako ay nangako sa Inyo, na ang aking nasa sinapupunan ay iaalay ko tungo sa paglilingkod sa Inyo, kaya’t tanggapin Ninyo (siya) mula sa akin. Katotohanan, Kayo ang Lubos na Nakaririnig, ang Ganap na Maalam.' At nang kanyang maipanganak siya (ang batang si Maria), siya ay nagsabi: 'O aking Panginoon! Ako ay nagsilang ng isang sanggol na babae,' - at si Allah ang higit na nakakaalam kung ano ang kanyang ipinanganak, 'at ang lalaki ay hindi katulad ng babae, at pinangalanan ko siyang Maria, at ako ay humihingi ng pagkalinga (mula) sa Inyo para sa kanya at sa kanyang magiging anak (laban sa kasamaan) ni Satanas, ang itinakwil.’” (Quran 3:33-36)

Ang Kabataan ni Maria

“Kaya’t ang kanyang Panginoon (Allah) ay tinanggap siya (Maria) ng may mabuting pagtanggap. Hinayaan Niya na siya ay lumaki sa kagandahang asal at siya ay itinagubilin sa ilalim ng pangangalaga ni Zakarias. Sa bawat sandali na siya (Zakarias) ay pumapasok sa silid upang (bisitahin) siya, kanya siyang natatagpuan na maraming pagkain. Siya ay nagsabi: 'O Maria! Saan mo ba nakukuha ang mga ito? Siya ay nagsabi: 'Mula kay Allah.' Katotohanang si Allah ay nagkakaloob ng ikabubuhay sa sinumang Kanyang maibigan ng walang pagbibilang (pasubali).’” (Quran 3:37)

Si Maria, ang Deboto

“At (gunitain) nang ang mga anghel ay magbadya: 'O Maria! Katotohanang si Allah ay humirang sa iyo, nagpadalisay sa iyo, at ikaw ay hinirang nang higit sa lahat ng mga babae sa Mundo.' 'O Maria! Isuko mo ang iyong sarili ng may pagtalima sa iyong Panginoon (kay Allah, sa pagsamba lamang sa Kanya) at magpatirapa ka, at ikaw ay yumukod na kasama ng mga nagpapatirapa.' Ito ay bahagi ng balita ng Al-Ghaib (ang nakalingid, alalaong baga, ang balita ng mga nakaraang pamayanan na wala kayong kaalaman) na Aming ipinahayag sa iyo (o Muhammad). Ikaw ay wala sa lipon nila nang sila ay magsipaghagis ng mga palaso (o busog o bala ng pana) at magpalabunutan kung sino sa kanila ang nararapat na bigyang katungkulan sa pangangalaga kay Maria; at wala ka rin sa kanila nang sila ay nagsisipagtalo.” (Quran 3:42-44)

Ang Mabuting balita ng isang bagong silang na bata

“(Gunitain) nang ipagbadya ng mga anghel: 'O Maria! Si Allah ay naghahatid sa iyo ng masayang balita ng isang Salita (Mangyari nga! At ito ay naganap, alalaong baga, si Hesus na anak ni Maria) mula sa Kanya, ang kanyang pangalan ay tatawaging Hesus ang Mesiyas, na anak ni Maria, na itinampok sa karangalan sa mundong ito gayundin sa Kabilang Buhay, at magiging isa sa mga malalapit kay Allah.' Siya (Hesus) ay mangungusap sa mga tao sa kanyang duyan at sa kanyang pagbibinata, siya ay magiging isa sa mga matutuwid. Siya (Maria) ay nagsabi: 'O aking Panginoon! Papaano akong magkakaroon ng anak (na lalaki) gayong wala pang lalaki ang sumaling sa akin.' Siya (Gabriel) ay nagwika: 'Ito ay magaganap, sapagkat si Allah ay lumilikha ng Kanyang maibigan.' Kung Siya ay magtalaga ng isang bagay, Siya ay magwiwika lamang ng: 'Mangyari nga!', at ito ay magaganap. At Siya (Allah) ay magtuturo sa kanya (Hesus) ng Aklat at Al-Hikmah (alalaong baga, ang Sunnah, [mga Gawa], ang pangungusap ng mga Propeta na walang kamalian, ang karunungan, atbp.) at ng Torah (Mga Batas) at ng Ebanghelyo. At Kanyang hihirangin siya (Hesus) na isang Tagapagbalita sa Angkan ng Israel (na magsasabi): 'Ako ay naparito sa inyo na may dalang Tanda mula sa inyong Panginoon; aking huhubugin para sa inyo mula sa malagkit na putik, na katulad nito, ang hugis ng isang ibon, sa pamamagitan ng kapahintulutan ni Allah; at aking pagagalingin siya na ipinanganak na bulag, at ang may ketong, at aking bibigyang muli ng buhay ang patay, sa pamamagitan ng kapahintulutan ni Allah. At ipapaalam ko sa inyo kung ano ang inyong kinakain, at kung ano ang iniimbak ninyo sa inyong mga tahanan. Katotohanang naririto ang isang tanda sa inyo kung kayo ay nananalig. At ako ay pumarito (sa inyo) na nagpapatotoo kung ano (ang nakapaloob) sa Torah (mga Batas) noong pang una, at upang gawing tumpak (at makatarungan) sa inyo ang ilang bahagi (ng mga bagay) na sa inyo ay ipinagbabawal, at ako ay pumarito sa inyo na may katibayan mula sa inyong Panginoon. Kaya’t pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. Katotohanan! Si Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya’t (tanging ) Siya (lamang) ang inyong sambahin. Ito ang Matuwid na Landas.” (Quran 3:45-51)

“At nabanggit sa Aklat (ang kwento ni) Maria, ng siya ay humiwalay (muna) at mapag-isa (na malayo) sa kanyang pamilya sa isang lugar sa gawing silangan. Siya ay naglagay ng lambong (upang pangalagaan ang kanyang sarili) sa kanila; at Aming isinugo sa kanya ang Aming ruh (ang Anghel na si Gabriel), at siya ay tumambad sa harap niya sa anyo ng isang ganap na tao. Siya (Maria) ay nagsabi: “Katotohanang ako ay humihingi ng kaligtasan mula sa Pinakamahabagin (Allah) [laban] sa iyo, kung ikaw ay may pangangamba kay Allah.”[1]  (Ang Anghel) ay nagpahayag: “Ako ay isa lamang Tagapagbalita mula sa iyong Panginoon, (upang ibalita) sa iyo ang handog ng isang matuwid na anak na lalaki.” Siya (Maria) ay nagsabi: “Paano ako magkakaroon ng anak na lalaki gayong wala pang lalaki ang nakasaling sa akin, gayundin, ako ay isang malinis (na babae)?” Siya (Gabriel) ay nagpahayag: “Mangyari nga (at ito ay magaganap)”, ang iyong Panginoon ang nagwika: “Ito ay magaan sa Akin (Allah): At (nais Namin) na italaga siya (anak na lalaki) bilang isang Tanda sa sangkatauhan at isang Habag mula sa Amin (Allah), at ito ay isang bagay (na napagpasyahan na) sa pag-uutos (ni Allah).”[2] (Quran 19:16-21)

Ang Dalisay na Pagbubuntis 

“At (alalahanin ) siya na nangangalaga sa kanyang kapurihan at kalinisan (Birheng Maria); siya ay Aming hiningahan (sa manggas) ng kanyang (kasuutan) ng Aming Ruh [Espiritu] (sa pamamagitan ni Anghel Gabriel), at Aming ginawa siya at ang kanyang anak (na si Hesus) na isang Tanda sa lahat ng mga nilalang.”[3] (Quran 21:91)

Ang Kapanganakan ni Hesus

“ At siya ay nagdalantao sa kanya, at siya ay pumaroon na kasama niya (ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan) sa isang malayong lugar (alalaong baga, sa Bethlehem, na mga apat hanggang anim na milya mula sa Herusalem). At ang sakit ng panganganak ay nagsadlak sa kanya sa tabi ng puno ng palmera (datiles). Siya ay nangusap: “Sana’y namatay na lamang ako bago ito nangyari sa akin, at nakalimutan at naglaho sa kaninumang paningin ng mga tao!" [si Maria ay nag-aalala na ang mga tao ay mag-isip ng di maganda sa kanya dahil wala naman siyang asawa] At (ang sanggol na si Hesus) ay nangusap sa kanyang paanan na nagsasabi: “Huwag kang manimdim! Ang iyong Panginoon ay nagkaloob ng isang dalisdis ng tubig sa iyong ibaba (paanan); At iyong ugain ang puno ng palmera (datiles) sa iyong harapan, at dito ay malalaglag ang mga sariwa at hinog na bunga para sa iyo. Kaya’t kumain ka at uminom at maging masaya, at kung ikaw ay makakatagpo ng sinumang tao, iyong sabihin: “Katotohanang ako ay nagtalaga ng pag-aayuno sa Pinakamaawain (Allah), kaya’t ako ay hindi makikipag-usap sa sinumang tao sa araw na ito.” At kanyang dinala siya (ang sanggol) sa kanyang pamayanan na kanyang karga. Sila ay nagsabi: “O Maria! Katotohanang ikaw ay nagdala ng isang bagay na Fariyya (isang hindi naririnig na pambihirang bagay). O kapatid na babae ni Aaron (hindi si Aaron na kapatid ni Moises, datapuwa’t isa ring butihing lalaki sa panahon ni Maria)! Ang iyong ama ay isang tao na hindi gumagawa ng pangangalunya, gayundin ang iyong ina ay hindi isang maruming babae.” At siya (Maria) ay itinuro siya (Hesus). Sila ay nagsabi: “Paano kami makikipag-usap sa kanya na isang sanggol pa sa kanyang duyan?” Siya (Hesus) ay nagpahayag: “Katotohanang ako ay isang alipin ni Allah, ako ay Kanyang binigyan ng Kasulatan at ako ay hinirang Niya na isang propeta.[4] At ginawa Niya na nabibiyayaan ako saan man ako naroroon, at nagtagubilin sa akin sa pagdarasal, at zakah (katungkulang kawanggawa), habang ako ay nabubuhay, At maging masunurin sa aking ina, at (Kanyang) ginawaran ako na huwag maging palalo at masama; Kaya’t Salam (Kapayapaan) ang sumaakin sa araw na ako ay ipinanganak, at sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay muling ibabangon sa pagkabuhay!’” (Quran 19:22-33)

“Katotohanan, ang kahalintulad ni Hesus sa Paningin ni Allah ay katulad ni Adan. Kanyang nilikha siya mula sa alabok, at (Kanyang) winika sa kanya: “Mangyari nga!” At siya ay nalikha.”[5] (Quran 3:59)

“ At ginawa Namin ang anak ni Maria (si Hesus) at ang kanyang ina bilang isang Tanda, at Aming binigyan sila ng kanlungan at pahingahan sa mataas na lupa, na may dumadaloy na batis.”[6] (Quran 23:50)

Ang Kahusayan ni Maria

“At si Allah ay nagturing ng isang halimbawa sa mga sumasampalataya, sa asawa ni Paraon, nang siya ay manikluhod: “Aking Panginoon! Inyo akong ipagtayo ng isang Tahanan sa Halamanan na malapit sa Inyo at ako ay Inyong iligtas kay Paraon at sa kanyang gawa, at Inyo akong iligtas sa mga tao na Zalimun (mga mapaggawa ng kasamaan, mapagsamba sa mga diyus-diyosan, walang pananalig kay Allah). At si Maria, na anak na babae ni Imran na nangangalaga sa kanyang kalinisan (sa kapurihan); at Aming hiningahan (ang manggas ng kanyang damit) sa pamamagitan ng Aming ruh (alalaong baga, si Gabriel), at siya ay nagpatotoo sa katotohanan ng mga Salita ng kanyang Panginoon (alalaong baga, ang pagsampalataya sa Salita ni Allah: “Mangyari nga!”, ito si Hesus na anak ni Maria, bilang isang Tagapagbalita ni Allah), at gayundin (ang pagsampalataya) sa kanyang mga Kasulatan, siya ay isa sa mga Qanitin (matimtimang tagapaglingkod).” (Quran 66:11-12)Mga talababa:

[1] Ang Pinaka-Mahabagin ay isa sa mga pangalan ng Diyos sa Quran.

[2] Si Hesus ay isang tanda ng kapangyarihan ng Diyos, kung saan ipinakita ng Diyos sa mga tao na maaari Niyang likhain si Hesus na walang ama, tulad ng nilikha Niya si Adan na walang mga magulang. Si Hesus ay isang tanda din na ang Diyos ay ibabangong muli ang lahat ng mga tao pagkatapos ng kanilang pagkamatay, sapagkat ang isang lumilikha mula sa wala ay may lubos na kakayahan na buhaying muli ang mga namatay. Isa rin siyang tanda ng Araw ng Paghuhukom, kapag bumalik na siya sa mundo at mapatay ang Anti-Kristo sa Huling mga Araw.

[3] Kahalintulad, ng pagkakalikha ng Diyos kay Adan na walang ama o ina, ang kapanganakan ni Hesus ay mula sa ina na walang ama. Ang kailangan lang gawin ng Diyos para sa isang bagay na mangyari ay sabihin lamang na "Mangyari" at ito ay mangyayari nga; sapagkat ang Diyos ay may kakayahan sa lahat ng bagay.

[4] Ang Pagka-propeta ay ang pinakamataas at pinaka kagalang-galang na antas na maaabot ng isang tao. Ang isang propeta ay isang taong tumatanggap ng mga pagpapahayag mula sa Diyos sa pamamagitan ni Anghel Gabriel.

[5] Nilikha si Adan nang sinabi ng Diyos, "Mangyari," at nangyari nga kahit na siya ay walang ama o ina. At ganon din si Hesus ay nilikha ng Salita ng Diyos. Kung ang di-pangkaraniwang pagsilang kay Hesus ay magpapabanal sa kanya, kung gayon si Adan ay mas karapat-dapat sa pagkabanal na iyon sapagkat si Hesus ay mayroong kahit isang magulang, samantalang si Adan ay wala. Ngunit si Adan ay hindi banal, gayon din si Hesus ay hindi banal, ngunit kapwa mga nagpapakumbabang lingkod ng Diyos.

[6] Dito ipinanganak ni Maria si Hesus.

 

 

Ang Kuwento ni Jesus at Maria sa Banal na Quran (bahagi 2 ng 3): Si Hesus

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ang bahaging ito ay sinisiyasat ang buhay ni Propeta Hesus, ang kanyang mensahe, mga himala, kanyang mga disipulo at kung ano ang nabanggit tungkol sa kanila sa Banal na Quran.

 • Ni  IslamReligion.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  08 May 2014
 • Nag-print: 4
 • Tumingin: 3172 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Hesus na Propeta

“Ipagbadya: “Kami ay sumasampalataya kay Allah at sa kapahayagan na ipinagkaloob sa amin, at (sa mga ipinahayag) kay Abraham, Ismail, Isaac, Hakob at sa mga inapo ni Hakob, at sa mga ipinahayag kay Moises at Hesus at sa mga ipinahayag sa (lahat) ng mga Propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagtatakda sa kanila ng pagtatangi-tangi at kay Allah lamang kami ay tumatalima.’” (Quran 2:136)

“Katotohanang ikaw (O Muhammad) ay binigyan Namin ng inspirasyon, kung paano rin (naman) Namin binigyan ng inspirasyon si Noah at ang mga Propeta na sumunod sa kanya. Amin (ding) binigyan ng inspirasyon si Abraham, Ismael, Isaac, Hakob, at ang kanyang mga inapo (Hakob), si Hesus, Job, Jonas, Aaron, at Solomon, at kay David ay Aming iginawad ang Salmo.” (Quran 4:163)

Ang Mesiyas (Hesus), ang anak ni Maria, ay hindi hihigit pa sa isang Tagapagbalita, marami ng mga Tagapagbalita ang pumanaw nang una pa sa kanya. Ang kanyang ina (Maria) ay isang malakas na mananampalataya.[1] Sila ay kapwa kumakain ng pagkain[2]  Pagmasdan kung paano Namin ginawa ang Ayat (mga katibayan, aral, kapahayagan, tanda, atbp.) na maliwanag sa kanila, magkagayunman, pagmalasin kung paano sila napaligaw nang malayo.” (Quran 5:75)

“Siya (Hesus) ay hindi hihigit pa sa isang alipin. Aming iginawad ang Aming paglingap sa kanya at Aming ginawa siyang halimbawa sa Angkan ng Israel.” (Quran 43:59)

Ang Mensahe ni Hesus

“At sa kanilang (mga propeta) yapak, Aming isinugo si Hesus, ang anak ni Maria, na nagpapatotoo sa Torah (mga Batas) na dumatal nang una pa sa kanya, at Aming ipinagkaloob sa kanya ang Ebanghelyo, na naririto ang patnubay at liwanag at pagpapatotoo sa Torah (mga Batas) na dumatal bago pa rito (Ebanghelyo), isang patnubay at paala-ala sa Al Muttaqun (mga matimtiman, banal, matuwid, mabuting tao).” (Quran 5:46)

“O Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano)! Huwag kayong magmalabis sa hangganan ng pananampalataya, at huwag din kayong magsabi ng tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Ang Mesiyas na si Hesus, ang anak ni Maria, ay (hindi hihigit pa) sa isang Tagapagbalita ni Allah at Kanyang Salita (“Mangyari nga!”, at ito ay magaganap) na Kanyang iginawad kay Maria at isang Ruh (espiritu) na Kanyang nilikha.[3]  kaya’t manampalataya kay Allah at sa Kanyang mga Tagapagbalita. Huwag kayong mangusap ng: “Trinidad (o Tatlo)!” Magsitigil! (Ito ay) higit na mainam sa inyo. Sapagkat si Allah (ang tanging) Nag-iisang Diyos, ang Kaluwalhatian ay sa Kanya, (higit Siyang mataas) kaysa (sa lahat) upang magkaroon ng anak. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay Lalagi at Sapat na upang maging Tagapamahala ng lahat ng mga pangyayari. Ang Mesiyas ay hindi kailanman magpapawalang halaga (magiging palalo) na paglingkuran at sambahin si Allah, gayundin ang mga anghel na pinakamalapit (kay Allah).[4] At sinumang magtakwil ng pagsamba sa Kanya at maging palalo, sila ay Kanyang titipuning lahat nang samasama sa Kanya.” (Quran 4:171-172)

“Ito si Hesus, ang anak ni Maria, (ito ay) isang pahayag ng katotohanan, na dito sila ay nag-aalinlangan (o nagsisipagtalo-talo). Hindi isang katampatan (sa Kamahalan ni) Allah na Siya ay magkaanak ng isang lalaki. Tunay Siyang Maluwalhati. Kung Siya ay magtakda ng isang bagay, Siya ay magwiwika lamang ng “Mangyari nga” at ito ay magaganap.[5]  (Si Hesus ay nagsabi): “At katotohanang si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Kaya’t (tanging) sambahin Siya. Ito ang Tuwid na Landas At ang mga sekta ay nagkaibaiba, kaya’t kasawian sa mga hindi sumasampalataya, sa Pakikipagtipan ng Dakilang Araw.” (Quran 19:34-37)

“Nang si Hesus ay dumatal na may Maliwanag na mga Katibayan (mula sa Amin), siya ay nagsabi: “Ako ay dumatal sa inyo na may Hikmah (karunungan ng isang propeta), upang aking gawing maliwanag sa inyo ang ilan (sa mga bagay-bagay) na inyong pinagtatalunan; kaya’t inyong pangambahan si Allah at ako ay inyong sundin. “Katotohanang si Allah, Siya ang aking Panginoon at inyong Panginoon; kaya’t tanging Siya ang inyong sambahin; ito (lamang) ang Matuwid na Landas.” Datapuwa’t ang mga sekta sa pagitan nila ay nabulid sa hindi pagkakasundo-sundo; kaya’t kasawian sa mga gumagawa ng kamalian mula sa kaparusahan ng kahindik-hindik na Araw!” (Quran 43:63-65)

“At (alalahanin) nang si Hesus, ang anak ni Maria, ay nagbadya: “o Angkan ng Israel! Ako ay isang Tagapagbalita ni Allah na ipinadala sa inyo, na nagpapatotoo sa Torah na ipinadala (sa inyo) nang una pa sa akin, at nagbibigay sa inyo ng masayang balita ng isang Tagapagbalita na susunod sa akin, ang pangalang itatawag sa kanya ay Ahmad.[6]  Datapuwa’t nang siya ay pumaroon sa kanila na may mga Maliwanag na Katibayan, sila ay nagsipagsabi: “Ito ay isang maliwanag na salamangka!”[7] (Quran 61:6)

Ang mga Himala ni Hesus

“At siya (Maria) ay tumuro sa kanya. Sila ay nagsabi: “Paano kami makikipag-usap sa kanya na isang sanggol pa sa kanyang duyan?”. Siya (Hesus) ay nagpahayag: “Katotohanang ako ay isang alipin ni Allah, ako ay Kanyang binigyan ng Kasulatan at ako ay hinirang Niya na isang propeta.[8]  At ginawa Niya na nabibiyayaan ako saan man ako naroroon, at nagtagubilin sa akin sa pagdarasal, at Zakah (katungkulang kawanggawa), habang ako ay nabubuhay. At maging masunurin sa aking ina, at (Kanyang) ginawaran ako na huwag maging palalo at mawalan ng pagtingin ng pasasalamat. Kaya’t Salam (Kapayapaan) ang sumaakin sa araw na ako ay ipinanganak, sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay muling ibabangon sa pagkabuhay!’” (Quran 19:29-33)

(Maraming mga himala ang nabanggit sa ilalim ng: Ang Mabuting balita ng isang bagong silang na bata)

Ang Lamesang Nakalatag (na pagkain) mula sa Langit sa Pahintulot ng Diyos

“(Gunitain) nang ang mga Disipulo ay nagsabi” “O Hesus na anak ni Maria! Maaari bang ang iyong Panginoon ay magpapanaog sa amin ng isang lamesa (na may pagkain) mula sa langit?” Si Hesus ay nagbadya: “Pangambahan ninyo si Allah kung kayo ay tunay na sumasampalataya.” Sila ay nagsabi: “Kami ay nagnanais na kumain dito (sa lamesa na may pagkain) upang maging matatag ang aming Pananalig, at upang aming maalaman na katiyakang ikaw ay nagsasabi sa amin ng katotohanan at kami sa aming mga sarili ay maging mga saksi.” Si Hesus, ang anak ni Maria ay nagsabi: “O Allah, aming Panginoon! Ipadala Ninyo sa amin mula sa langit ang isang lamesa (na may pagkain) upang sa amin ay magkaroon, – para sa una at huli sa amin, – ng isang pagdiriwang at isang Tanda mula sa Inyo; at Inyong pagkalooban kami ng ikabubuhay, sapagkat Kayo ang Pinakamainam sa mga Tagapagtustos.” Si Allah ay nagwika: “Ako ay magpapanaog nito sa inyo, datapuwa’t kung sinuman sa inyo makaraan ito, ang bumalik sa kawalan ng pananalig, kung gayon, siya ay Aking parurusahan ng isang kaparusahan na hindi Ko pa nagawa sa sinuman sa lahat ng mga nilalang.’” (Quran 5:112-115)

Si Hesus at ang Kanyang mga Disipulo

“O kayong nananampalataya! Kayo ba ay makakatulong ni Allah? Na katulad nang sinabi ni Hesus, ang anak ni Maria, sa kanyang mga disipulo: “Sino ang aking makakatulong (sa mga gawain) sa (Kapakanan) ni Allah? At ang mga disipulo ay sumagot: “Kami ang makakatulong ni Allah!” At ang isang bahagi ng Angkan ng Israel ay sumampalataya, at ang isang bahagi ay nagsitalikod. Subalit binigyan Namin ng kapangyarihan ang mga sumasampalataya laban sa kanilang mga kaaway, at sila ang mga nagsipagtagumpay.”[9] (Quran 61:14)

“At nang Aking (Allah) ilagay sa puso ng mga disipulo (ni Hesus) na manampalataya sa Akin at sa Aking Tagapagbalita, sila ay nagsabi: “Kami ay sumasampalataya. At (kayo) ay maging saksi na kami ay mga Muslim.’” (Quran 5:111)

“Isinugo Namin sa kanila ang iba pang mga Tagapagbalita. Aming isinugo sa kanila si Hesus, ang anak ni Maria, at ibinigay Namin sa kanya ang Ebanghelyo, at itinalaga Namin sa puso ng mga sumusunod sa kanya ang Aming Pagkalinga at Habag. Datapuwa’t ang hindi pag-aasawa na itinalaga nila sa kanilang sarili; ito ay hindi Namin iginawad sa kanila, subalit (ito ay kanilang pinaghanap) upang mabigyang kasiyahan si Allah; ngunit sila ay hindi nagpatupad nito sa nararapat na pagtupad. Kaya’t ipinagkaloob Namin sa lipon nila na sumasampalataya ang kanilang (laang) gantimpala, subalit ang karamihan sa kanila ay Fasiqun (mga mapaghimagsik at palasuway kay Allah).  O kayong nananalig (kay Moises [mga Hudyo] at kay Hesus [mga Kristiyano])! Pangambahan ninyo si Allah at sumampalataya rin kayo sa Kanyang Tagapagbalita (Muhammad). Ipagkakaloob Niya sa inyo ang dalawang bahagi ng Kanyang Habag at ipagkakaloob Niya sa inyo ang isang Tanglaw na inyong malalakaran (sa matuwid na landas), at patatawarin Niya ang (inyong nakaraan), sapagkat si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, Ang Pinakamaawain. Upang mapag-alaman ng Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano), na wala silang anupamang kapangyarihan na higit sa mga Biyaya ni Allah, at ang (Kanyang) biyaya ay (tandisang) nasa sa Kanyang Kamay lamang, na Kanyang igagawad sa sinumang Kanyang maibigan sapagkat si Allah ang Panginoon ng Nag-uumapaw na Biyaya.”[10] (Quran 57:27-29)Mga talababa:

[1] Ang salitang Arabe dito ay nagpapahiwatig ng pinakamataas na antas ng pananampalataya na posible, kung saan isa lamang ang pinaka mataas at ito ang pagiging propeta.

[2] Parehong ang Mesiyas at ang kanyang makadiyos na ina ay kumakain, at hindi iyon katangian ng Diyos, na hindi kumakain o umiinom. Gayundin, ang kumakain ay inilalabas ang mga ito, at hindi ito maaaring maging isang katangian ng Diyos. Narito si Hesus ay katulad ng lahat ng mararangal na sugo na nauna sa kanya: ang kanilang mensahe ay pareho, at ang kanilang katayuan bilang mga di-banal na nilalang ng Diyos ay parehas. Ang pinakamataas na karangalan na maipagkakaloob sa isang tao ay ang pagka-propeta, at si Hesus ay isa sa limang matataas na itinuturing na mga propeta. Tingnan ang bersikulo 33: 7 at 42:13

[3] Si Hesus ay tinawag na isang salita o isang kaluluwa mula sa Diyos sapagkat siya ay nilikha nang sinabi ng Diyos, "Mangyari," at nangyari. Sa kadahilanang ito ay natatangi siya, sapagkat ang lahat ng tao, maliban kina Adan at Eva, ay nilikha mula sa dalawang magulang. Ngunit sa kabila ng kanyang katangi-tanging pagkalikha, si Hesus ay hindi banal na katulad nang iba, bagama't isang mortal na tao.

[4] Lahat ng bagay at ang iba pa maliban sa Diyos ay isang taga-samba o alipin ng Diyos. Ang bersikulo ay iginigiit na ang Mesiyas ay hindi kailanman mag-aangkin ng isang katayuan na mas mataas pa sa isang taga-samba sa Diyos, binabalewala ang anumang pag-aangkin na may kinalaman sa kanyang pagka-diyos. At sa katunayan ay hindi niya kailanman gugustuhin ang gayong katayuan, sapagkat ito ang pinakamataas na karangalan na maaaring hangarin ng sinumang tao.

[5] Kung ang paglikha kay Hesus na walang ama ay ginawa siyang anak ng Diyos, ang lahat ng nilikha tulad ni Hesus na walang nauna ay dapat maging banal, at kasama na sina Adan, Eba, ang unang mga hayop, at ang buong kalupaan kasama ang mga bundok at tubig nito. Ngunit si Hesus ay nilikha tulad ng lahat ng mga bagay sa mundo, nang sinabi ng Diyos, "Mangyari," at nangyari.

[6] Ito ay isa pang pangalan ni Propeta Muhammad.

[7] Maaari itong tumukoy sa parehong mga propeta, Hesus at Muhammad, sumakanila ang kapayapaan. Nang dumating sila kasama ang mensahe mula sa Diyos sa kanilang mga tao, inakusahan silang nagdala ng mahika.

[8] Ang Pagka-propeta ay ang pinakamataas at pinaka kagalang-galang na antas na maabot ng isang tao. Ang isang propeta ay isang tumatanggap ng mga pagpapahayag mula sa Diyos sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Ang isang sugo ay isang propeta na tumatanggap ng isang kasulatan mula sa Diyos, pati na rin ang mga batas na ihahatid sa kanyang bayan. Nakamit ni Hesus ang pinakamataas na karangalan sa pamamagitan ng pagiging isang propeta at isang sugo.

[9] Ang tagumpay ng mga mananampalataya ay dumating sa pamamagitan ng mensahe ng Islam, at ito ay isang pisikal at isang espirituwal na tagumpay. Inalis ng Islam ang lahat ng pagdududa tungkol kay Hesus at nagbigay ng mga walang pag-aalinlangan na patunay ng kanyang pagka-propeta, at iyon ang espirituwal na tagumpay. Ang Islam ay pisikal na kumalat, na nagbigay sa mga mananamapalataya; na kasali sa mensahe ni Hesus; ng kanlungan at kapangyarihan laban sa kanilang kaaway, at iyon ang pisikal na tagumpay.

[10] Ang Diyos ay nagbibigay ng patnubay sa sinumang nais Niya, anuman ang nakaraan at lahi. At kapag naniniwala ang mga tao, pinararangalan sila ng Diyos at itinataas sa lahat. Ngunit kapag sila ay hindi naniniwala, itinatakwil sila ng Diyos kahit na sila ay mararangal pa.

 

 

Ang Kuwento ni Hesus at Maria sa Banal na Quran (bahagi 3 ng 3): Si Hesus II

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ang bahaging ito ay sinisiyasat ang mga taludtod ng Banal na Quran na pinag-uusapan ang pangangalaga ng Diyos kay Hesus, ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang pangalawang pagdating sa mundong ito at kung ano ang mangyayari sa kanya sa araw ng pagkabuhay muli.

 • Ni  IslamReligion.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  08 May 2014
 • Nag-print: 4
 • Tumingin: 3169 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Passion (Paghihirap) ni Kristo

“At (di naglaon), nang mapag-alaman ni Hesus ang kanilang kawalan ng pananampalataya, siya ay nagsabi: “Sino baga ang aking makakatulong sa Kapakanan ni Allah?” Ang mga disipulo ay nagsabi: “Kami ang mga katulong ni Allah; kami ay sumasampalataya kay Allah at nagbibigay saksi na kami ay mga Muslim (na tumatalima kay Allah).[1]  Aming Panginoon! Kami ay naniniwala sa anuman na Inyong ipinanaog, at kami ay sumusunod sa Tagapagbalita (Hesus); kaya’t (Inyong) itala kami sa lipon ng mga nagbibigay patotoo At sila ay nagbalak (na patayin si Hesus) at si Allah ay nagbalak din. At si Allah ang Pinakamahusay sa lahat ng nagbabalak. At (gunitain) nang winika ni Allah: “O Hesus! Ikaw ay Aking kukunin[2]  at Aking itataas sa Aking Sarili (sa Kanyang piling), at ikaw ay Aking dadalisayin (sa maling paratang at kasinungalingan, na siya ay nagsasabi na siya ay anak ni Allah) sa mga nagpaparatang, at Aking gagawin ang mga sumusunod sa iyo na higit na mainam kaysa sa mga walang pananampalataya hanggang sa dumatal ang Araw ng Muling Pagkabuhay. At kayo ay magbabalik sa Akin, at kayo ay Aking hahatulan sa pagitan ninyo sa mga bagay na inyong kinahiratihan na hindi pinagkakasunduan.’” (Quran 3:52-55)

“At sa kanilang pagsasabi (na nagpaparangalan), “Aming pinatay ang Mesiyas na si Hesus, ang anak ni Maria, ang Tagapagbalita ni Allah, datapuwa’t siya ay hindi nila napatay, gayundin naman, siya ay hindi nila naibayubay sa krus, datapuwa’t ang nailagay na lalaki ay kawangis ni Hesus.[3]  at ang may pagkakahidwa rito ay puspos ng alinlangan, na ang kaalaman ay walang (katiyakan); wala silang sinusunod maliban sa haka-haka, sapagkat katotohanang siya, ay hindi nila napatay; Datapuwa’t itinaas siya (Hesus) sa (kanyang katawan at kaluluwa) ni Allah sa Kanyang piling.[4]  At si Allah ay Lalagi nang Tigib ng Kapangyarihan, ang Puspos ng Kaalaman.” (Quran 4:157-158)

Ang Mga Tagasunod ni Hesus

“At kung sinuman ang makipagtalo sa iyo tungkol sa kanya (Hesus), matapos (ang lahat) ng kaalamang ito ay dumatal sa iyo, iyong ipagbadya (O Muhammad): “Halina kayo, tawagin natin ang ating mga anak (na lalaki) at inyong mga anak (na lalaki), ang aming kababaihan at inyong kababaihan, ang aming sarili at inyong sarili,- at tayo ay manalangin at tawagin (ng may katapatan) na ang Sumpa ni Allah ay sumapit sa kanila na nagsisinungaling.” Katotohanan! Ito ang tunay na pahayag, at wala ng iba pang diyos maliban kay Allah. At katotohanang si Allah ay Sukdol sa Kapangyarihan, ang Ganap na Maalam. At kung sila ay magsitalikod, kung gayon, katiyakang si Allah ay Ganap na Nakakabatid sa mga gumagawa ng kabuhungan. Ipagbadya (O Muhammad): “O Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano). Halina kayo sa isang salita (usapan) na makatarungan[5] sa pagitan namin at ninyo, na atin lamang sambahin si Allah, na huwag tayong magtambal ng anumang iba pa sa Kanya, na huwag tayong tumangkilik ng iba pa bilang panginoon maliban kay Allah[6].’  At kung sila ay magsitalikod, inyong sabihin: “Maging saksi kayo na kami ay mga Muslim (na tumatalima kay Allah).’” (Quran 3:61-64)

“Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya (ay sila) na nagsasabi na si Allah ay ang Mesiyas, ang anak ni Maria. Ipagbadya (o Muhammad): “Sino kaya baga ang may pinakamaliit na kapangyarihan laban kay Allah, kung Kanyang naisin na wasakin ang Mesiyas, ang anak ni Maria, ang kanyang ina, at lahat ng nasa kalupaan nang magkakasama? At kay Allah ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito. Lumilikha Siya ng Kanyang naisin. At si Allah ay Makakagawa ng lahat ng bagay. At ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay (kapwa) nagsasabi: “Kami ang mga anak ni Allah at Kanyang minamahal.” Ipagbadya: “Kung gayon, bakit kayo ay Kanyang pinarusahan sa inyong mga kasalanan?” Hindi, kayo ay mga tao lamang; at sa Kanyang mga nilikha, pinatatawad Niya ang Kanyang maibigan at pinarurusahan Niya ang Kanyang maibigan. At si Allah ang nag-aangkin ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito, at sa Kanya ang pagbabalik (ng lahat).” (Quran 5:17-18)

“Katotohanang hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi: “Si Allah ang Mesiyas (Hesus), ang anak ni Maria.” Datapuwa’t ang Mesiyas (Hesus) ay nagsabi: “O Angkan ng Israel! Sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon.” Katotohanan, ang sinumang nagtataguri ng mga katambal sa pagsamba kay Allah, kung gayon, si Allah ay magkakait sa kanya ng Paraiso at ang Apoy ang kanyang magiging tirahan. At sa Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, buktot, buhong, tampalasan), sila ay walang magiging kawaksi. Katotohanan, hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi: “Si Allah ay isa sa tatlo (sa Trinidad)’[7]  Datapuwa’t wala ng iba pang Diyos maliban sa Nag-iisang Diyos ([Allah], alalaong baga, wala ng iba pang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya). At kung sila ay hindi titigil sa kanilang sinasabi, katotohanan, ang isang kasakit-sakit na kaparusahan ay sasapit sa mga hindi sumasampalataya sa kanilang lipon. 74. Hindi baga sila magbabalik loob (sa pagsisisi) kay Allah at hihingi ng Kanyang kapatawaran? Sapagkat si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain.” (Quran 5:72-74)

“At ang mga Hudyo ay nagsasabi: 'Si Ezra ay anak ni Allah,’[8]  at ang mga Kristiyano ay nagsasabi: Ang Mesiyas ay anak ni Allah.” Ito ang ibinabadya ng kanilang bibig. Sila ay nagsisigaya sa mga sinasabi ng mga hindi nananampalataya noong panahong sinauna. Ang sumpa ni Allah ay sasakanila, paano silang napaligaw nang malayo sa Katotohanan! Sila (ang mga Hudyo at Kristiyano) ay tumangkilik sa kanilang mga rabbi (maalam na tao sa relihiyon) at kanilang mga monghe(pari) bilang kanilang panginoon maliban pa kay Allah, at sila rin (ay nagtaguri bilang kanilang Panginoon) ang Mesiyas, ang anak ni Maria, samantalang sila (mga Hudyo at Kristiyano) ay pinag-utusan (sa Torah [mga Batas] at Ebanghelyo) na tanging sumamba lamang sa Nag-iisang Diyos (Allah), La ilaha illa Huwa [Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya]). Ang kapurihan at kaluwalhatian ay sa Kanya, (higit Siyang dakila) sa lahat ng mga katambal na itinataguri.”[9] (Quran 9:30-31)

“O kayong nagsisisampalataya! Katotohanang marami sa mga (Hudyong) rabbi (maalam sa relihiyon) at mga (Kristiyanong) monghe(pari) ang nagpapasasa sa kayamanan ng sangkatauhan (sa pamamagitan ng) kabulaanan, at humadlang (sa kanila) tungo sa Landas ni Allah (alalaong baga, sa Islam at sa Kaisahan ni Allah). At mayroon sa kanila na nagtitinggal ng ginto at pilak (Al- Kanz, ang pera na hindi ipinagbayad ng Zakah [katungkulang kawanggawa]), at hindi gumugugol nito tungo sa Landas ni Allah, - ipagbadya sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan.” (Quran 9:34)

Ang Pangalawang Pagbabalik

“At walang sinuman sa Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano), ang maliliban (o mangyayari) na hindi mananalig sa kanya bago dumatal ang kanyang kamatayan.[10] at sa Araw ng Muling Pagkabuhay, siya (Hesus) ay magiging saksi laban sa kanila.”[11] (Quran 4:159)

“At siya (Hesus, na anak ni Maria) ay magiging isang Tanda (sa pagdating) ng oras, kaya’t huwag kayong mag-alinlangan.[12]  datapuwa’t Ako ay inyong sundin; ito ang Tuwid na Landas (tungo kay Allah at sa Paraiso).” (Quran 43:61)

Si Hesus sa Araw ng Paghuhukom

“‘Si Allah ay magwiwika (sa Araw ng Muling Pagkabuhay): “O Hesus, na anak ni Maria! Iyong alalahanin ang Aking kagandahang loob sa iyo at sa iyong ina nang ikaw ay Aking patatagin (sa pamamagitan) ng ruh-ul-Qudus (Gabriel) upang ikaw ay makapangusap sa mga tao mula sa iyong duyan at sa iyong paglaki (hustong gulang). Pagmasdan! Ikaw ay Aking tinuruan ng pagsulat, ng Al Hikmah (ang kapangyarihan ng pang-unawa), ng Torah (mga Batas) at ng Ebanghelyo; at nang iyong gawin mula sa malagkit na putik, sa katulad na anyo, ang hugis ng isang ibon, sa Aking kapahintulutan, at hiningahan mo ito, at ito ay naging ibon sa Aking kapahintulutan, at iyong pinagaling ang mga bulag, at ang mga ketongin sa Aking kapahintulutan; at nang Aking pigilan ang Angkan ng Israel tungo sa iyo (nang sila ay magkaisa na ikaw ay patayin), sapagkat ikaw ay dumatal sa kanila na may maliliwanag na katibayan, at ang mga hindi sumasampalataya sa lipon nila ay nagsabi: 'Ito ay wala ng iba kundi isang malinaw na salamangka.’” (Quran 5:110)

“At si Allah ay magwiwika (sa Araw ng Muling Pagkabuhay): 'O Hesus na anak ni Maria! Iyo bang ipinahayag sa mga tao: 'Inyong sambahin ako at ang aking ina bilang dalawang diyos bukod pa kay Allah?’[13]’  Siya (Hesus) ay magsasabi: 'Luwalhatiin Kayo! Hindi isang katampatan sa akin ang magsabi ng isang bagay na wala akong karapatan (na magsabi). Kung aking binigkas ang gayong bagay, katotohanang ito ay Inyong mababatid. Talos Ninyo kung ano ang nasa aking kalooban datapuwa’t hindi ko nalalaman ang nasa Inyong (Kalooban), katotohanang Kayo at Kayo lamang ang Ganap na Nakakaalam ng lahat ng nakatago at nakalingid.’[14]  Kailanman ay hindi ako nangusap sa kanila, maliban lamang kung ano ang Inyong ipinag-utos sa akin na sabihin: 'Sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon,' at ako ay isang saksi sa kanila habang ako ay naninirahan sa kanilang lipon, datapuwa’t nang ako ay Inyong kaunin, Kayo ang Tagamasid sa kanila, at Kayo ang Saksi sa lahat ng bagay. Kung sila ay Inyong parusahan, sila ay Inyong mga alipin, at kung sila ay Inyong patawarin, katotohanang Kayo at Kayo lamang ang Sukdol sa Kapangyarihan, ang Ganap na Maalam.”[15]  Si Allah ay magwiwika: “Ito ang Araw na ang mga matatapat ay makikinabang sa kanilang katapatan; sasakanila ang Halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso) – sila ay mananahan dito magpakailanman. Si Allah ay nalulugod sa kanila at sila ay gayundin sa Kanya. Ito ang dakilang tagumpay (Paraiso). Si Allah ang nag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito, at Siya ay may Kakayahan na makagawa ng lahat ng bagay.” (Quran 5:116-120)Mga talababa:

[1] Ang pangalan na ibinigay para sa mga alagad sa Quran ay al-Hawariyyun, na nangangahulugang ang mga malilinis, tulad ng kulay puti. Naiulat din na dati silang nagbibihis ng puti.

[2] Si Hesus ay iniangat sa estado na natutulog. Ang salitang ginamit dito ay wafah, na nangangahulugang pagtulog o kamatayan. Sa Arabe, ang pagtulog ay tinatawag na bahagyang kamatayan. Tingnan din ang mga talatang 6:60 at 39:42, kung saan ang salitang wafah ay tumutukoy sa pagtulog at hindi sa kamatayan. Dahil ang talatang 4: 157 ay itinanggi ang pagpatay at pagpapako sa krus ni Hesus, at sa kadahilanan na ang bawat tao ay isang beses lang namamatay, si Hesus ay dapat na bumalik sa mundo, ang natitirang interpretasyon ng taludtod ay ang pagtulog.

[3] Ang pagkakahawig ni Hesus ay inilagay sa iba, at siya, hindi si Hesus, ang ipinako sa krus. Ayon sa ilang mga komentaryo sa Quran, ang ipinako sa krus ay isa sa mga disipulo, tinanggap na maging kahawig ni Hesus, at nagpaka-martir sa kanyang sarili upang mailigtas si Hesus bilang kapalit ng paraiso.

[4] Si Hesus ay inangat sa pamamagitan ng katawan at kaluluwa, at hindi namatay. Nananatili pa rin siya roon, at babalik sa huling oras ng mundo. Matapos matupad ang kanyang itinalagang papel sa lupa, mamamatay na siya kalaunan.

[5] Ito ang inanyaya ng lahat ng mga propeta ng Diyos at sinang-ayunan. At sa gayon ang pahayag na ito ay hindi natatangi sa isang pangkat, ngunit karaniwang mga batayan para sa mga nais sumamba sa Diyos.

[6] Kapag sinusunod ng isang tao ang ibang tao sa pagsuway sa Diyos, kinuha niya siya bilang panginoon sa halip na ang Diyos.

[7] Sa pagtukoy sa Trinidad.

[8] Bagaman hindi lahat ng mga Hudyo ay naniwala rito, nabigo silang hatulan ito (tingnan ang mga talata 5: 78-79). Kung pinahihintulutan ang isang kasalanan na magpatuloy at kumalat na walang sumasalungat rito, ang buong pamayanan ay mananagot.

[9] Ang mga relihiyosong iskolar ay ang mga nagtataglay ng kaalaman, at ang mga monghe ang siyang lubog sa ritwal at pagsamba. Ang dalawa ay itinuturing na mga pinuno ng relihiyon at mga halimbawa, at sa pamamagitan ng kanilang impluwensya maaari nilang mailigaw ang mga tao.

[10] Ang panghalip sa "kanyang kamatayan" ay maaaring tumukoy kay Hesus o sa bawat mula sa mga tao ng Banal na Kasulatan. Kung tumutukoy ito kay Hesus, nangangahulugan ito na ang lahat ng mga tao sa Banal na Kasulatan ay maniniwala kay Hesus; sa kanyang ikalawang pagbabalik sa mundo at bago ang kanyang kamatayan. Matapos ay titiyakin ni Hesus na siya ay isang propeta mula sa Diyos, hindi Diyos o anak ng Diyos, at hihilingin sa lahat ng mga tao na sambahin ang Diyos lamang at tumalima sa Kanya sa Islam. Kung ang panghalip ay tumutukoy sa bawat tao ng Banal na Kasulatan, ang ibig sabihin ng taludtod na ang bawat isa sa kanila ay makikita bago ang kanyang kamatayan kung ano ang makakapag kumbinsi sa kaniya na si Hesus pala ay isang tunay na propeta mula sa Diyos, at hindi Diyos. Ngunit ang paniniwala sa oras na iyon ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa kanya, dahil hindi ito mula sa kanyang malayang kalooban, bagkus noong nakikita na niya ang mga anghel ng kaparusahan.

[11] Tingnan ang mga taludtod 5:116-118.

[12] Ang ikalawang pagdating ni Hesus ay magiging tanda na malapit na ang Araw ng Paghuhukom.

[13] Ang pagsamba sa iba na katambal ng Diyos ay pareho sa pagsamba lang kanila sa halip na sa Diyos. Parehong nangangahulugan na ang pagsamba ay nakatuon at ibinibigay sa iba kaysa sa Diyos, samantala ang Diyos lamang ang nag-iisang maaaring sambahin.

[14] Ang Diyos, tulad ng sinabi ni Hesus, ay alam na si Hesus ay hindi nag-anyaya para sa kanyang sariling pagsamba o sa kanyang ina. Ang layunin ng tanong ay ituro sa mga sumasamba kay Hesus o Maria na kung sila ay tunay na mga tagasunod ni Hesus, titigilan nila ang gawain na iyon, sapagkat hindi ito inanyaya ni Hesus. Ngunit kung magpapatuloy sila, ipagbigay-alam sa kanila na itatakwil sila ni Hesus sa Huling Araw, at hindi nila siya sinusunod, ngunit sinusunod lamang ang kanilang mga personal na kagustuhan.

[15] Sa madaling salita, alam Mo kung sino ang karapat-dapat na parusahan, kaya't parurusahan Mo siya. At alam Mo kung sino ang karapat-dapat na patawarin, kaya papatawarin Mo siya. Sapagkat sa katunayan, Ikaw ang Makapangyarihan na may kapangyarihang magparusa, at Ikaw ay Maalam sa pagtatalaga ng lahat ng mga bagay, kaya't patawarin mo ang mga nararapat na patawarin.

Mga bahagi ng mga artikulo na ito

Tingnan ng sama-sama ang lahat ng mga bahagi

Magdagdag ng komento

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version