您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

あなたが要求した記事/ビデオはまだ存在していません。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Huwag Sumunod kay Heraclius (bahagi 1 ng 2): Ang Katotohanan ay Ginawang Malinaw na

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ang kwento ng dalawang kalalakihan na pinili na mapahamak ang kanilang buhay na  walang hanggan sa halip na pumasok sa Islam.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  10 Jan 2022
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 1810 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Sa kasaysayan ng Islam mayroong dalawang kilalang tao na tumanggi na magbalik-loob sa Islam kahit na ang katotohanan ay naging malinaw na sa kanila. Naiintindihan at hinangaan ng mga lalaking ito ang Islam at sila, sa kani-kanilang paraan, ay mahal ang Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ). Sila ang Emperador ng Byzantium si Heraclius at si Abu Talib, mahal na tiyuhin ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ). Pareho nilang nakilala ang kagandahan ng Islam gayon pa man sila ay nagpadala sa panlabas na presyon at tumanggi na tanggapin ito bilang kanilang relihiyon.

Kapag ang isang tao ay isinasaalang-alang ang pagpasok sa Islam, madalas silang nahaharap sa panlabas na mga kagipitan.  Tatanungin nila ang kanilang sarili, ano ang sasabihin ng aking mga magulang, asawa, o kapatid. Paano naman ang trabaho ko, paano ko sasabihin sa kanila na hindi na ako makakapunta sa bar pagkatapos ng trabaho?  Ang mga bagay na ito ay maaaring tila walang halaga, ngunit madalas na lumalaki na kasinlaki ng kabundukan na nagiging sanhi na pag-isipan ng pag-isipan muli ng ibang tao (ang pagbabalik loob sa Islam).  Kahit na matapos pumasok ng isang tao sa Islam, kapag ang unang naramdamang kaligayahan ay mawala na, maaring matagpuan nila ang kanilang mga sarili na nahaharap sa mga panloob na kagipitan.

Si Heraclius at Abu Talib ay dalawang magkaibang mga halimbawa ng kung gaano kadali ipakipagsapalaran ang kabilang buhay alang-alang sa mga bagay na kabilang sa pansamantalang buhay na ito.

Si Heraclius - Ang Emperador ng Byzantium

Noong taong 628CE si Propeta Muhammad ay nagpadala ng liham kay Heraclius na nag-anyaya sa kanya na tanggapin ang Islam. Ito ay isa sa maraming mga sulat na ipinadala ni Propeta Muhammad sa maraming pinuno ng Estado. Ang bawat liham ay sadyang iniaakma para sa taong pagbibigyan ng sulat ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ).  Mababasa dito ang ilang bahagi ng sulat para kay Heraclius.

Sinusulat ko ang paanyaya na ito na hikayatin ka sa Islam. Kung ikaw ay magiging isang Muslim ikaw ay maliligtas - at dodoblehin ng Diyos ang iyong gantimpalangunit kung tanggihan mo ang paanyaya na ito ng Islam ikaw ay magpapasan ng kasalanan sa pagkaligaw ng iyong mga nasasakupanKaya hinihiling ko sa iyo na pakinggan ang mga sumusunod: “O Mga Tao ng Banal na Kasulatan!  Halikayo sa salitang pangkaraniwan sa inyo at sa amin na wag sumamba sa iba maliban kay Allah at wala tayong itatambal sa pagsamba sa Kanyaat wala sa atin ang kikilala ng iba bilang mga diyos bukod kay AllahPagkatapos kung tumalikod silasabihin: Sumaksi na kami ay mga Muslim.” Si Muhammad, ang Sugo ng Diyos.

Hindi sinira ni Heraclius ang liham tulad ng ginawa ng Emperador ng Khosrau, sa halip binasa niya ito nang malakas sa kanyang mga tauhan at mga ministro. Itinago din ni Heraclius ang liham, pinag-isipan ito at gumawa ng mga pagtatanong tungkol sa katotohanan nito.  Tinanong niya si Abu Sufyan, na isang masidhing kaaway ng Propeta at Islamna nagkataon na nasa kanyang lupain para sa pangangalakal at negosyo sa mga panahon na iyon. Ipinatawag siya sa korte upang tanungin. buong katotohanan na nagsalita si Abu Sufyan tungkol kay Muhammad at si Heraclius ay nakapagtatag ng katotohanan ng pag-angkin ni Muhammad sa pagiging propeta.   Inanyayahan ni Heraclius ang kanyang korte sa Islam. Ang kanilang reaksyon sa kanyang paanyaya ay naitala ni Ibn al-Natur.

Nang magtipon ang kanyang mga matataas na opisyalinutusan niya na isarado ang lahat ng mga pintuan ng kanyang palasyo. Pagkatapos siya ay lumabas at sinabi, “O mga taga Byzantine! Kung ang tagumpay ay ang iyong hangarin at kung naghahanap kayo ng tamang patnubay at nais niyong manatili ang inyong Imperyo, kung magkagayun magbigay ng isang pangako ng katapatan sa umuusbong na Propeta!  “Sa pagkadinig ng paanyaya na itoang mga matataas na opisyales ng Simbahan ay tumakbo patungo sa mga pintuan ng palasyo tulad ng isang kawan ng mga ligaw na asnongunit natagpuan na ang mga pinto ay sarado. Napagtanto  ni Heraclius ang kanilang pagkamuhi sa Islamnawalan siya ng pag-asa na sila ay yumakap sa Islamat iniutos niya na bumalik sa pangmadlang-silid. Matapos silang bumaliksinabi niya, “Ang sinabi ko ay para lang masubukan ang lakas ng inyong paniniwalaat nasaksihan ko ito.  “Ang mga tao ay nagpatirapa sa harap niya at nalugod sa kanya, at si Heraclius ay tumalikod sa pananampalataya.

Si Heraclius ay malinaw na parehong nakumbinse at humanga sa kanyang nabasa, at sa mga resulta ng kanyang pagsisiyasat.  Kaya bakit siya tumalikod?  Natakot ba siya na mawala ang kanyang kapangyarihan at posisyon? Natakot ba itong mawala ang kanyang buhay? Malinaw na kumiling ang kanyang puso sa pagyakap sa Islam at tiyak na sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang mga tao, sineseryoso ang payo ni Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala ) na huwag mangligaw sa kanyang sariling mga tao. Ang pagkapit sa mundong ito ng ilusyon na nangingibabaw kay Heraclius ay masyadong malakas at naimpluwensyahan siya nito.  Namatay siya na hindi tinanggap ang Islam[1]

Ito ay isang problema na kinakaharap araw-araw ng mga taong isinasaalang-alang ang pagbabalik-loob.  Ang pagpapasyang baguhin ang mga relihiyon ay hindi dapat pinagwawalang-bahala, sapagkat ito ay isang pangyayari na makakapagpabago sa buhay. Gayunpaman ang regalo ng Islam ay hindi dapat tanggihan, dahil walang kaseguraduhan kung magkakaroon pa sila ng pagkakataon na muling pag-aralan ito .

Si Abu Talib

Si Propeta Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala ) ay nasa walong taong gulang, ng siya ay sumailalim sa proteksyon at pangangalaga ng kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Malapit na malapit sina Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala ) at Abu Talib at nang si Abu Talib ay nasa kagipitan, si Propeta Muhammad ay inalagaan ang isa sa kanyang mga anak na si Aliat nang lumaki ito ay naging manugang ni Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala) at naging ikaapat na pinuno ng Bansang Islam.  Dahil sa pangangaral ng mensahe ng Islam Inilagay ni Propeta Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala) ang kanyang sarili sa malaking panganib.  Si Abu Talib, isang lalaking labis na iginagalang sa Mecca, ay prinotektahan si Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala) sa abot ng kanyang makakaya. Kahit na hinikayat siya na patahimikin o kontrolin ang kanyang pamangkin ay buong lakas niyang pinanindigan si Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala). 

Bagama't siya ay isa sa mga palaging tagasuporta ni Propeta Muhammad, si Abu Talib ay tumangging tanggapin ang Islam. Maging sa kanyang huling hininga nang paki-usapan siya ni Propeta Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala) na tanggapin ang Islam. Tinanggihan niya ito na sinabing siya ay masaya sa relihiyon ng kanyang mga ninuno. Natakot si Abu Talib na ang kanyang reputasyon at karangalan sa gitna ng mga tao sa Mecca ay masira kung siya ay magpasya na talikuran ang relihiyon ng kanyang ama at mga ninuno sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang parehong karangalan na nagpapahintulot sa kanya na protektahan at mahalin si Propeta Muhammad ng higit sa apatnapung taon, pati na rin ang mga panahon ng matinding kahirapan dahil sa kanyang pamangkin, ay hindi nagpahintulot sa kanya na yakapin ang Islam. 

Magmula ng simulan ang pagiging propeta ni Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala)ang mga nais na yakapin ang bagong relihiyon ay nahaharap sa personal na pagkabalisa at nahihirapang gumawa nang mga pagpapasya na sumuko sa kalooban ng Diyos.  Ang mga panlabas na presyon, tulad ng baka magalit ang kanyang pamilya o kaibigan, o mawalan ng trabaho, ay nangangahulugan na marami ang nilalagay sa panganib ang kanilang magiging buhay sa Kabilang Buhay. Ito ay isang mali na ipagsapalaran ang kanyang walang hanggan na Paraiso para sa lumilipas at pansamanlatalang mga benepisyo sa mundong ito. 

Sa susunod na artikulo ay tatalakayin natin kung paano haharapin ng isang tao ang mga kasalukuyang kagipitan at magbibigay ng ilang mga alituntunin upang maging madali ang paglipat sa Islam.


Talababa:

[1] Mayroong mga naniniwala na si Heraclius ay lihim na tinanggap ang Islam, gayunpaman ang kaalamang ito ay sa Diyos lamang.

 

 

Huwag Sumunod kay Heraclius (bahagi 2 ng 2): Mga Kontemporaryong Isyu at Panglabas na mga Presyon

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Kung ang isang tao ay naniniwala na ang Islam ang katotohanan, dapat siyang magbalik-loob sa Islam nang walang pag-aantala.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  05 Nov 2012
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 1784 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

DoNotFollowHeraclius2.jpgAng mahal na tiyuhin at tagasuporta ni Propeta Muhammad (sumakanya ang papayapaan at pagpapala) na si Abu Talib, at si Heraclius, ang Emperador ng Imperyong Byzantine ay kapwa pinili na hindi tanggapin ang Islam. Sa parehong pangyayari maaari tayong makatiyak na ito ay isang desisyon na hindi naging madali para sa kanila, subalit pareho silang pinili na yumuko sa mga panlabas na presyon (mga bagay na wala sa ating kontrol). Sa halip na matakot lamang sa Diyos natagpuan nila ang kanilang mga sarili na takot sa kung ano ang iisipin, sasabihin o gagawin ng iba. Ngayon, pagkalipas nang maraming taon, marami sa mga tao na natatagpuan ang kanilang mga sarili sa parehong sitwasyon. Alam nila o naramdaman nila na ang Islam ay ang tama o tunay na relihiyon, gayunpaman, tinatanggihan nila ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kanila.

Maraming mga panggigipit sa kasalukuyang lipunan na ginagawang nakakatakot na usapin ang pagpasok sa Islam. Ang mga panlabas na presyon ay maaaring maglagay sa mga modernong tao sa parehong posisyon noon ni Abu Talib at Emperador na si Heraclius.  Gayunpaman, ang Diyos ay hindi tumatawag sa isang tao tungo sa Islam at pagkatapos ay iiwanan ang mga itoKung ang isang tao ay nakakaalam na walang pag-aalinlangan na ang Islam ay ang tamang relihiyon ay maaari rin silang makatiyak, na walang pag-aalinlanganna ang Diyos ay may awtoridad at kapangyarihan na magpatuloy sa paggabay at padaliin ang kanilang paglalakbay. Minsan, ang bundok sa ating harapan ay mukhang malaki at umuusbong ngunit ano ang isang bundok liban sa parte ng mga nilikha na nagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos?

“Hindi mo ba nakikita [o nalalaman] na sa Allah nagpapatirapa ang sinumang nasa mga kalangitan at sinumang nasa kalupaan, at ang araw, ang buwan, at ang mga bituin at ang mga bundok, at ang mga punongkahoy, at ang bawa't nilikhang gumagala, at ang nakararami sa tao?…” (salin ng kahulugan ng Quran 22:18)

Ginawang madali ng Diyos ang pagpasok sa Islam ngunit tayo, na mga tao, mga anak ni Adan ay mayroong mahiwagang paraan ng pagpapahirap sa ating sarili at pagpuno ng mga hadlang na sa katotohanan ay hindi naman umiiral.

“…Hindi nais ilagay ng Allah ang anumang kahirapan para sa inyo…” (salin ng kahulugan ng Quran 5:6)

“…sinuman ang magbigay ng kanyang tiwala sa Allah, samakatwid, Siya [ang Allah] ay sapat na para sa kanya. Katiyakang ipatutupad ng Allah ang Kanyang Kautusan. Katotohanan, ang Allah ay nakapagtakda na para sa lahat ng bagay.…” (salin ng kahulugan ng Quran 65:3)

Ang pahayag na ito sa Quran patungkol sa tiwala ay madaling sabihin at madaling maunawaan, gayunpaman, pagdating sa pagsasakilos ng kumpletong pagtitiwala ay hindi palaging madali.  Ito ay sa dalawang kadahilanan.  Syempre, kapag ang isang tao ay malapit na sa pagtanggap ng Islam, si Satanas ay pauulanan siya ng mga panlilinlang at mga ilusyon na nakadisenyo upang ilayo ang tao mula sa tuwid na landas ng Diyos.  At pangalawang dahilan, mga taong hindi lubos na nauunawaan ang likas na katangian ng Diyos ay may posibilidad na matakot sa mga reaksyon ng kanilang pamilya, kaibigan o mga kasamahan sa trabahoSi Abu Talib ay natakot na siya ay pag-iisipan bilang isang tao na walang karangalan kung tatanggihan niya ang relihiyon ng kanyang mga ninunoat naisip ni Heraclius na mawawala sa kanya ang kanyang posisyonang kanyang kapangyarihan o ang kanyang buhay. Ang mga bagay na ito ay maliit ang kapalit kung ihahambing sa walang hanggang kaligayahan o kaparusahangayunman, ang mga tao ay patuloy na nakikibaka upang alisin ang kanilang mga sarili mula sa ilusyon ng mundong ito.

Kapag ang isang tao ay pumasok sa Islam ilang malalaking pagbabago ang magaganap. Ang paglipat sa Islam ay nakakaapekto sa emosyon. Ang bawat tao ay naguumpisang makaramdam na tulad ng isang nabago na tao at dahil dito nagsisimula mag-iba ang kilos.  Ang mga katanungan, palaisipan at mga senaryo ang pumupuno sa ating isipan, at si Satanas ay pinag-iigihan ang kanyang ginagawa. Ipinahayag ni Abu Talib ang parehong usapin, si Heraclius ay maaring nag-isip kung ang kanyang buhay ba ay malalagay sa panganib kung itutuloy o ihahayag niya ang kanyang hangarin na sundin ang mga katuruan ni Propeta Muhammad. 

Sa ngayon, tinatanong natin ang ating mga sarili ng iba't-ibang mga katanungan ngunit ganoon rin na ginugulo ang ating katahimikan. Dapat bang manamit ako ng iba? Dapat ko bang sabihin sa ang aking pamilya? Pwede pa rin ba ako lumabas, uminom ng alak, o makipag-ligawan? Daan-daang katanungan, ngunit ang realidad ay, ang mga katanungan na ito ay walang kaugnayan sa kung nais bang magbalik-loob ng tao o hindi. Kung ang isang tao ay naniniwala na ang Islam ang katotohanan, kung gayon dapat siyang magbalik-loob sa Islam nang walang pag-aantala.  Ang mga detalye ay darating kalaunan kapag ang isang tao ay nagtatag ng isang relasyon sa Diyos, kapag naiintindihan niya na ang likas na katangian ng ating Tagapaglikha.

Ang bawat tao ay may limitadong buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay at ang susunod na minuto ay literal na maaaring maging ang huli natin sa mundong ito. Sa kadahilanang ito lamang, ang isang tao ay hindi dapat maging katulad kay Heraclius o Abu Talib. Ang dalawang tao na ito ay hinayaan na ang kanilang pagmamahal sa makamundong bagay ang magdikta sa kanilang kabilang buhay. Ang pagbabalik-loob ay dapat maganap at ang pagtitiwala sa Diyos ay dapat gumabay sa bagong Muslim patungo sa isang habambuhay na kaugnayan sa Kanya.

Ang paghahayag na ikaw ay Muslim ay hindi isang kondisyon ng pagtanggap sa Islam. Gayundin, dapat nating alalahanin ang mga pagbabago na hinihingi ng Islam at hilingin sa Diyos na pagaanin ang daan. Ang mga nakagawian ay dapat putulin ng dahan-dahan ngunit nang may kaseguraduhan at ang pag-aaral patungkol sa likas na katangian ng Diyos at sa Kanyang mga batas ay magpapahintulot sa bawat tao na magbago sa uri ng taong kamahal-mahal sa Diyos.  Bagaman ang pagiging isang Muslim ay isang biglaang kaganapanang pagiging isang mas mabuting Muslim ay nangangailangan ng isang mahusaypatuloy na pagsisikap sa bahagi ng sinuman sa atin.

Mga bahagi ng mga artikulo na ito

Tingnan ng sama-sama ang lahat ng mga bahagi

Magdagdag ng komento

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version