Статьи / видео вы запросили еще не существует.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Статьи / видео вы запросили еще не существует.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Si Brandon Toropov, Dating Kristiyano, USA (bahagi 1 ng 2)

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ang personal na pakikipagsapalaran ng isang tao upang pag-aralan ang pinaka-tunay na mga talata sa Bibliya, ang mga talatang Q, na umakay sa kanya patungo sa Islam. Unang bahagi: Isang suliranin sa pangkaraniwang Kristiyanismo.

 • Ni  Brandon Toropov
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  02 May 2010
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 1854 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Dumaraming Nagbabalik-loob

Kung ikaw ay isang Kristiyano, ang ideya na si Hesus, sumakanya nawa ang habag at mga pagpapala ng Diyos, ay nagsagawa ng parehong pananampalataya na ginagawa ng kasalukuyang binabalita na responsable sa napakaraming mga problema ng mundo ay maaaring di kapani-paniwala para sa iyo. Ito ay mahirap paniwalaan para sa akin nang una ko itong makatagpo, bago ako kumonsulta nang mabuti sa mga Ebanghelyo. Gayunpaman dapat mong malaman na napakaraming mga kontemporaryong Kristiyano ang nakarating sa pansariling pagpapasiyang pagbabago sa buhay tungkol sa mensahe ng Ebanghelyo at ang kaugnayan nito sa Islam.

“Mayroong nakapupukaw na anekdotang katibayan sa isang biglaang pag-akyat ng nagbabalik-loob sa Islam mula noong Setyembre, hindi lamang sa Britanya, bagkus sa buong Europa at Amerika. Ang isang Dutch na Islamic center ay nagpahayag ng malaking pagtaas ng sampung beses, habang ang New Muslims Project, na nakabase sa Leicester at pinamamahalaan ng isang dating Irish na Romanong Katolikong maybahay, ay nag-ulat ng isang sunod-sunod na hanay ng bagong mga nagbabalik-loob.” (London Times, Enero 7, 2002.)

Tayo ay Binalewala ng Pangunahing mga Media

Ang Kanluraning mga pagbabalita ay bihira lamang magbahagi ng mga kwento ng mga taong ito na nagbalik-loob sa Islam sa buong mundo, subali't masidhi kong pinaghihinalaan na ang karamihan sa mga taong ito -- kung sila ay katulad ko -- napag-alaman sa kanilang mga sarili, sa dulo napagtanto, na nababahala tungkol sa mga kahihinatnan ng pagtawag kay Hesus na “Panginoon” nang walang pagsunod sa kanyang mga tagubilin ... napag-alaman na ang kanilang mga sarili ay higit na nababahala tungkol dito, sa katunayan, kaysa sa anumang saklaw ng media sa geopolitikal na mga isyu.

Ang ganitong uri ng pagkabahala ay nagiging sanhi sa mga tao na baguhin ang kanilang pamumuhay.

Ang hamon ng Q

Sa personal na pagsasalita, binago ko ang aking sariling buhay dahil hindi ko kaya na ipagsawalang-bahala ang ipinahihiwatig ng tunay, naninindigan mag-isang Ebanghelyo na mga talata na pinaniniwalaan ng mga kasalukuyang pinakatanyag na (hindi Muslim na!) mga iskolar na mula sa pinaka-sinaunang panahon na mayroon.

Ang mga kasabihan na ito, na bumubuo ng isang muling inayos na teksto na kilala bilang Q, ay maaaring matagpuan sa Bagong Tipan. Ang mga ito ay halos walang dudang pinakamalapit na maaari nating marating sa isang tunay na oral (salita) na tradisyon na sumasalamin sa aktwal na mga kasabihan ni Hesus, sumakanya nawa ang habag at mga pagpapala ng Diyos.

Kinukumpirma ng Q ang Islam

Kung bago para sa iyo ang Q, dapat mong malaman kung ano ang nalalaman ngayon ng pinakamagaling na mga iskolar ng Bagong Tipan, lalo na ang kasalukuyang mga kaalaman ay kinikilala ang ilang mga sipi ng Ebanghelyo bilang hindi lamang nagtuturo, bagkus ayon sa kasaysayan ay higit na may kaugnayan kaysa sa ibang mga sipi. Ang kaalaman na ito ay humantong sa ilang kamangha-manghang mga talakayan sa pagitan ng mga iskolar (at sapat na ilang karaniwang mga mambabasa).

Naniniwala ako na ang Q na mga talata ay nagsisilbi upang pagtibayin ang paglalarawan ng Islam kay Hesus bilang isang taong Propeta na may isang Banal na kautusan na tunay na walang pinagkaiba mula kay Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan ay pagpapala ng Diyos).

Ang Isang Taong Propeta

Hindi ko binuo ang teorya ng Q, Ito ay matagal na sa loob ng maraming taon. Ang “tradisyunalistang” Kristiyanong mga pastor/pari at teologo ay kalimitang laban dito. Sinasabi nila na ang mga disipulo ng Q ay kahit paano ay sabik na paliitin ang katayuan ni Hesus, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sa totoo lang, sabik kaming malaman kung ano talaga ang talagang sinabi niya.

Ang Q ay kumakatawan sa isang malaking hamon para sa kontemporaryong Kristiyanismo, hindi  dahil sa mariing ipinapahiwatig nito na ang paglalarawan ng Islam kay Hesus ay tama ayon sa kasaysayan. Ang katotohanang tunay na pinagtibay ng Q na ang paglalarawan ng Islam kay Hesus bilang isang malinaw na taong Propeta ay hindi pa, sa palagay ko, napapansin ng karamihang  kasalukuyang Kristiyano. At ito ay dapat mangyari. Sapagka't ang isang maingat na pagsusuri sa mga banal na kasulatan ay nagpapakita na si Hesus ay sa katunayan tumatawag sa kanyang mga tao patungo sa Islam.

Dinala ako ni Hesus sa Islam!

Dumating ako sa Islam, Alhamdulillah [ang lahat ng papuri ay para sa Diyos], pagkalipas ng tatlong dekadang walang tigil na pagkayamot sa tradisyonal na Kristiyanismo. Bagaman marami na akong nabasang mga kwento ng pagbabalik-loob mula nang yakapin ko ang Islam noong Marso ng 2003, wala akong maraming nakita na nagbanggit sa mga Ebanghelyo bilang isang dahilan ng pagpasok sa Banal na Quran. Ganito ang nangyari sa akin.

Ako ay naakit ng mga Ebanghelyo sa murang edad -- labing-isa -- at binasa ko sila nang may pananabik sa aking sarili, sa kabila ng katotohanang hindi ako lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Di-nagtagal ay natutunan kong panatilihin ang mga relihiyong bagay sa aking sarili.

Maagang Mga Katanungan

Karamihan sa aking kabataan ay ginugol ko sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan ng Kristiyano sa sarili kong pagsisikap. Nasa akin parin ang pulang Bibliya ni haring James na binili ko noong ako'y bata pa; ang aking sariling sulat-kamay na tala sa unang pahina ay nagpapahayag ng Hunyo 26, 1974, bilang araw ng pagtanggap ko kay Hesus bilang aking personal na Tagapagligtas.

Kapag sinabi kong binasa ko ang mga banal na kasulatan nang may pananabik, ibig kong sabihin ay naakit ako sa mga Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lukas, at Juan tulad ng isang magnet. Napakaraming mga nota at mga minarkahan sa aking lumang bibliyang iyon sa mga Salmo, sa mga Ecclesiastes, sa mga salawikainin -- ngunit ang karamihan sa mga nota at mga salungguhit ay nasa mga Ebanghelyo. Subali't naunawaan ko, kahit sa murang edad, na mayroong ilang mga panloob na problema sa mga tekstong mahal na mahal ko.

Sino ang Nakialam sa mga Ebanghelyo?

Malinaw kong naaalala ang pagbabasa ng kuwento sa ika-22 kabanata ng Lucas kung saan lumayo si Hesus mula sa mga disipulo, nanalangin, at bumalik na natagpuan silang mahimbing na natutulog. Sino, naisip ko, marahil ang maaaring makakita sa kanya habang nananalangin ... at pagkatapos ay iniugnay ang pangyayari upang sa kalaunan ay maipasok sa Ebanghelyo ni Lucas? May isa pang sipi sa mga Ebanghelyo na kung saan marahil isinama ni Hesus ang mga salitang “hayaan mo siyang nagbabasa ang umunawa” sa isa sa kanyang mga sinasabing matalinhaga, na tila kakaiba para sa akin. At may isa pang dako na kung saan tiniyak ng may-akda ng Bagong Tipan sa mga Kristiyano noong unang siglo na makikita ng kanilang henerasyon ang pangalawang pagdating ng Mesiyas -- isang siping nahihirapan akong pagtugmain sa makabagong doktrina ng Kristiyano. Ang mga ito at iba pang mga katanungan tungkol sa Bagong Tipan ay lumitaw habang ako ay medyo bata pa, ng may katiyakan bago pa lamang ako mag labing-lima. May nagmanipula ba sa mga Ebanghelyo? Kung totoo man, sino? At bakit?

 “Tinipon” ko ang aking mga katanungan para sa kalaunan, at napagpasyahan na ang tunay na problema ay yaong hindi ako bahagi ng isang masiglang pananampalataya ng Kristiyanong pamayanan.

Katoliko

Sa ikalabing-walo, nagtungo ako sa silangan para sa kolehiyo at pinasok ang Simbahang Romano Katoliko. Sa kolehiyo, nakilala ko ang isang maganda at mahabagin na babaeng Katoliko na magiging pinakamamahal at suporta ng aking buhay; hindi siya lubusang relihiyosa, subali't hinahangaan niya kung gaano kahalaga sa akin ang mga bagay na ito, at gayon din suportado niya ako sa aking mga paniniwala. Tila bagang gumagawa ako ng isang malaking kawalan ng katarungan sa kanya, sa kanyang pagiging walang hanggang mapagkukunan ng lakas, suporta, at pagmamahal, sa pamamagitan ng pagpapaikli ng panimula ng aming relasyon sa ilang mga pangungusap rito.

Ang isang Engkwentro kasama ang isang Pari

Tinanong ko ang pari ng kampus -- isang malambing at maka-diyos na tao -- tungkol sa iilang materyal ng Ebanghelyo na nagbigay sa akin ng kaguluhan, subali't siya ay naging balisa at binago ang paksa. Sa isa pang pangyayari, naaalala kong sinabi ko sa kanya na nakatuon ako ng mabuti sa Ebanghelyo ni Juan sapagkat ang Ebanghelyong iyon ay (tulad ng naisip ko noon) ang first-person (mismong nakasaksi) sa mga kaganapan na aking tinatanong.

Muli, siya ay napautal at binago ang paksa at ayaw niyang talakayin ang mga bagay ng isang Ebanghelyo sa iba; iginiit lamang niya na ang apat ay mahahalaga at dapat pag-aralan ko silang lahat. Ito ay isang pag-uusap na may kinahantungan, at isang mapalad na bagay pala ang kinalabasan.

Kristiyanismo o Paulismo?

Ngayon, hindi ito kwento ng aking buhay, ngunit sa halip ay ang pagpapaliwanag sa aking pagbabalik-loob, kaya dadako ako ng mabilisan sa maraming mahahalagang pangyayari. Ang malambing na pari ng kampus na iyon sa kalaunan ay ikinasal ako at ang aking kasintahan, at namalagi kami sa isang suburban (lugar sa labas ng syudad) ng Massachusetts. Kami ay maayos na nagpatuloy at tumanda. Nagkaroon kami ng tatlong magagandang anak. At patuloy kong binabasa ang Bibliya. Ako ay nadadala, tulad ng dati, sa mga kasabihan tungkol sa ang lampara at ang paningin, ang alibughang anak, ang mga pagpapala, ang kahalagahan ng pagdarasal, at marami pang iba -- subali't ako ay may patuloy na malubhang mga pangkaisipan na problema na nakapalibot sa “arkitektura” ng Bagong Tipan, lalo na kay Apostol Pablo. Ang katotohanan na si Pablo ay hindi kailanman gumawa ng isang teolohikal na argumento sa anumang bagay na tunay na sinabi ni Hesus ay isang napakalaking tanong para sa akin.

Sa kalagitnaan ng 1990, Ako at ang aking asawa ay parehong lubusang nasiraan na ng loob sa Simbahang Katoliko, sa kadahilanang tunay na kakila-kilabot na ang pari na nagbigay ng napaka kaunting pansin sa mga espirituwal na pangangailangan ng kanyang komunidad ay sa bandang huli napag-alaman namin na siya ay nagtatago bilang isang nang-aabuso ng bata!

Protestante

Para sa akin, kinakailangan kong ipasok ang aking sarili sa isang pamayanan ng pananampalataya. Ako ay sumali, at naging aktibo sa, lokal na denominasyon ng Protestante, isang kapulungang Simbahan.

Kaya pinangunahan ko ang mga lingguhang pag-aaral para sa mga bata, at dagliang nakapagturo ng isang klase patungkol sa mga parabula ng Ebanghelyo para sa mga matatanda. Sa lingguhang pag-aaral para sa mga bata ay sinusunod ko lamang ang kurikulum na ibinigay sa akin; ngunit sa klase na para sa mga matatanda, sinubukan kong hamunin ang mga kalahok na harapin ang ilang mga parabula nang direkta, nang walang pamamagitan ni Apostol Pablo. Nagkaroon kami ng kawili-wiling talakayan, subali't naramdaman ko ang ilang pagtutol, at hindi ko na sinubukang muling magturo sa isang klase na para sa mga matatanda. Kalaunan ay sumali ang aking asawa sa aking simbahan. (siya ay isang miyembro doon ngayon.)

Sa puntong ito, labis akong naapektuhan sa maliwanag na interseksyon ng mahiwagang tradisyon ng Kristiyano at ng mga Sufi at ng mga Budistang Zen. At may naisulat pa ako tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit tila walang sinuman mula sa aking simbahan ang nagbahagi ng aking pagsisikap para sa mga isyung ito.

 

 

Si Brandon Toropov, Dating Kristiyano, USA (bahagi 2 ng 2)

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ang personal na pakikipagsapalaran ng isang tao upang pag-aralan ang pinaka-tunay na mga talata sa Bibliya, ang mga talatang Q, na umakay sa kanya patungo sa Islam. Pangalawang bahagi: Isang paghahambing sa Quran.

 • Ni  Brandon Toropov
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 May 2007
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 1825 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Nakatuon sa Mga Kasabihan ng Ebanghelyo

Sa  partikular, ako ay naging interesado sa ginawang pagsasaliksik na nagpapahiwatig na ang pinakalumang sapin ng mga Ebanghelyo ay nagpakita ng isang napakalumang pinagmumulan na oral na kilala bilang Q, na ang bawat isa sa mga indibidwal na kasabihan ni Hesus, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Diyos, ay kinakailangang suriin sa sarili nitong mga katangian, at hindi bilang bahagi ng pasalaysay na materyal na nakapalibut dito.

Ito ay dahil ang pasalaysay na materyal na ito ay idinagdag makalipas ang maraming taon.

Isang Nasaksihang Kuwento?

Sa katunayan, kapag mas sinasaliksik ko ang paksang ito, mas nakikita ko ang aking sarili na naiisip ang pag-uusap na namin tungkol sa Ebanghelyo ni Juan kasama ang aking pari. Napagtanto ko na ang hindi niya gusto o hindi niya maaaring sabihin sa akin ay ang tungkol sa ang (mga) may-akda ng Ebanghelyo ni Juan na matagal ng nagsisinungaling. Ito ay malinaw na hindi isang nasaksihang kuwento, kahit na sinasabi na ganoon nga.

Ako ay nasa isang kakaibang sitwasyon. Ako ay tunay na nasisiyahan sa pagsasama-sama ng mga Kristiyano sa aking simbahan, na lahat ay dedikado at madasaling mga tao. Ang pagiging bahagi ng isang relihiyosong pamayanan ay mahalaga para sa akin. Gayunpaman, mayroon akong malalim na intelektuwal na pagdududa tungkol sa nararapat na pagiging tunay ng mga salaysay ng Ebanghelyo. At bukod pa dito, Ako ay, mas lalong nakakakita ng iba't ibang mga mensahe mula sa mga kasabihan ng Ebanghelyo tungkol kay Hesus kaysa sa kung ano ang nakikita ng mga kapwa ko Kristiyano.

Ang Pakikipagbuno sa Doktrina ng Trinidad

Kapag mas tinitingnan ko ang mga kasabihan na ito, mas imposible para sa akin na pagtugmain ang pagkaunawa sa Trinidad na tila noo'y pinakatunay para sa akin sa mga Ebanghelyo. Nakikita ko ang aking sarili na nakaharap sa ilang mahihirap na mga katanungan.

Saan sa Ebanghelyo na ginamit ni Hesus ang salitang “Trinidad”?

Kung si Hesus ay Diyos, tulad ng sinasabi ng doktrinang Trinidad, bakit niya sinasamba ang Diyos?

AT -- kung si Hesus ay Diyos, bakit niya sasabihin ang tulad ng mga sumusunod?

“Bakit tinatawag mo akong mabuti? walang mabuti kundi isa lamang, iyan ay ang Diyos.” (Mark 10:18)

Nakalimutan ba niya na siya mismo ang Diyos noong sinabi niya ito?

(Isang dako ng pansin -- Nagkaroon ako ng isang talakayan kasama ang isang babae na tiniyak sa akin na ang mga siping ito ay talagang wala sa mga Ebanghelyo, at tumangging maniwala na ito ay nailathala doon hanggang sa ibinigay ko sa kanya ang numero ng kabanata at bersikulo at sarili niya itong hinanap.

Ang Banal na Quran

Noong Nobyembre ng 2002, nagsimula akong magbasa ng isang salin ng Quran.

Hindi pa ako kailanman nakabasa ng isang Ingles na salin ng buong teksto ng Quran noon. Ang nabasa ko lamang ay mga buod ng Quran na isinulat ng mga hindi Muslim. (At may sobrang nakakaliligaw na mga buod dito.)

Ang mga salita ay hindi sapat upang ilarawan ang pambihirang epekto ng librong ito sa akin. Sapat ng sabihin na ang parehong magnetismo na umakay sa akin sa mga Ebanghelyo sa edad na labing isang taon ay naroroon sa isang makabago at makapangyarihang anyo. Ang aklat na ito ay nagsasabi sa akin, tulad ng masasabi kong sinasabi ni Hesus sa akin, tungkol sa mga bagay ng tunay na pagmamalasakit.

Makapangyarihang Patnubay

Ang Quran ay naghahandog ng Makapangyarihang Patnubay at makabagbag-damdaming mga tugon sa mga katanungang maraming taon ko ng tinatanong tungkol sa mga Ebanghelyo.

“Hindi marapat para sa sinumang tao na nabigyan ng Diyos ng kasulatan at ng karunungan at ng pagka-propeta, pagkaraan siya ay magsasabi sa tao na: "Kayo ay magpaalipin sa akin bukod sa Diyos." Ngunit (sa halip siya ay nararapat na magsabing): "Kayo ay maging matwid na mananampalataya ng Panginoon, dahil kayo ay nagtuturo sa Kasulatan at inyong pinag-aralan ito." At kayo ay hindi rin niya dapat pag-utusang magturing sa mga anghel at sa mga propeta bilang inyong mga Panginoon. Dapat ba niyang ipag-utos sa inyo ang kawalan ng paniniwala pagkaraang kayo ay maging mga Muslim (na tumalima sa Diyos)?” (Quran 3:79-80)

Inakay ako ng Quran patungo sa mensahe nito sapagkat malakas na kinumpirma nito ang mga kasabihan ni Hesus na naramdaman ko sa aking puso na ito ay kapani-paniwala.  May mga bagay na nabago sa Ebanghelyo, at ang mga bagay na iyon, alam ko sa aking puso, ay nanatiling buo sa teksto ng Quran.

Nakagugulat na mga Pagkakahalintulad

Sa ibaba, makikita mo ang ilang mga halimbawa ng mga pagkakahalintulad na naging dahilan ng pagluluksa ng aking puso sa pagsamba sa Diyos. Ang bawat bersikulo ng Ebanghelyo ay nagmula sa muling nabuong teksto na kilala bilang Q -- isang teksto na pinaniniwalaan ng mga kasalukuyang iskolar na kumakatawan sa pinakalumang nananatiling mga sapin ng mga turo ng Mesiyas. Tandaan kung gaano kalapit ang materyal na ito sa mensahe ng Quran.

Sinasang-ayunan ng Q ang Quran patungkol sa Tawheed (Monoteismo)

Sa Q, itinataguyod ni Hesus, nang walang pagdududa, ang isang mahigpit na monoteismo.

“Umalis ka sa likuran ko, Satanas: dahil ito ay nakasulat na, ‘Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran.’” (Luke 4:8)

paghambingin:

“Hindi Ko ba iniutos sa inyo, O mga anak ni Adan, na huwag kayong sumamba sa satanas? Katotohanan, siya ay inyong hayag na kaaway. At kayo ay (nararapat) sumamba sa Akin dahil Ito ang matuwid na Landas?” (Quran 36:60-61)

Sinasang-ayunan ng Q ang Quran patungkol sa Aqaba (Ang Matarik na Landas)

Kinikilala ng Q ang Tamang Landas na madalas na mahirap, ang landas na pipiliin ng mga hindi naniniwala na huwag sundin.

“Pumasok kayo sa makipot na tarangkahan sapagkat ang maluwang na tarangkahan at malapad na daan ay patungo sa kapahamakan. At marami ang patungo roon. Subalit ang makipot na tarangkahan at makitid na daan ay patungo sa buhay. At kakaunti ang mga nakakasumpong nito.” (Matthew 7:13-14)

Paghambingin:

“Ginawang kaakit-akit ang buhay sa mundong ito para sa mga di-naniniwala at kanilang kinukutya yaong mga naniniwala. Subali't yaong mga natatakot sa Diyos ay nakapaibabaw sa kanila (sa mga di-naniniwala) sa Araw ng Muling Pagkabuhay…” (Quran 2:212)

“At ano ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang matarik na landas? Ito ay ang pagpapalaya ng isang alipin, o ang pagpapakain sa araw ng matinding paghihikahos, sa isang ulilang malapit na kamag-anak, o sa isang inaaping dukha. Pagkaraan, siya ay naging kabilang niyaong mga naniwala at nagpayuhan sa isa't isa sa pagtitiis at nagpayuhan sa isa't isa sa pagiging maawain.” (Quran 90:12-17)

Sinasang-ayunan ng Q ang Quran Patungkol sa Taqwa (Takot sa Diyos)

Binabalaan tayo ng Q na matakot lamang sa paghuhukom ng Diyos.

“Mga kaibigan ko, sinasabi ko sa inyo: Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. Pagkatapos nilang pumatay wala na silang magagawang anumang bagay. Ipakikita ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo Siya na pagkatapos pumatay ay may kapamahalaang magtapon sa Impiyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, katakutan ninyo Siya!” (Luke 12:4-5)

Paghambingin:

“Sa Kanya ang anumang nasa mga kalangitan at ng anumang nasa kalupaan at sa Kanya nararapat ang palagiang pagsamba. Kaya, mayroon ba kayong ibang kinatatakutan bukod sa Diyos?” (Quran 16:52)

Sinasang-ayunan ng Q ang Quran Patungkol sa mga Patibong ng Dunya (Makamundong Buhay)

Sa Q, malinaw na binabalaan ni Hesus ang sangkatauhan na ang mga makamundong kapakinabangan at kasiyahan ay hindi dapat maging layunin ng ating buhay:

“Kapighatian para sa inyo kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Kapighatian para sa inyo kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom! Kapighatian para sa inyo kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis.” (Luke 6:24)

Paghambingin:

“Ang paligsahan sa pagpaparami (ng mga makamundong yaman) ay labis na nakagambala sa inyo. Hanggang kayo ay humantong sa mga libingan. Gayunpaman, ito ay inyong mapag-aalaman. Pagkaraan, gayunpaman ito ay inyong mapag-aalaman! Gayunpaman, kung inyong nalalaman lamang nang may tiyak na kaalaman. Sapagka't, (sanhi ng pagkahumaling sa makamundong yaman) inyong makikita ang Apoy ng Impiyerno. Pagkaraan, ito ay makikita ng inyong mga mata nang may katiyakan. Pagkaraan, katiyakan na kayo ay tatanungin sa Araw na iyon, tungkol sa (inyong mga tinamasang) kaligayahan.” (Quran 102:1-8)

Binabalaan ng Q ang Sangkatauhan na Huwag Ipagpalagay na ang pagpasok sa Langit ay Sigurado!

Isaalang-alang din ang sumusunod na mga nakapanginginig na salita mula sa Mesiyas, na dapat (!) makapagpakumbaba sa bawat puso, puksain ang lahat ng anyo ng pagmamataas sa mga espiritwal na bagay, at patahimikin ang lahat ng pag-atake sa kapwa naniniwala sa nag-iisang Diyos:

“Tandaan ninyo: marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman; mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin.” (Matthew 8:11-12)

Malinaw, na ito ay isang mahalagang katuruan upang alalahanin ng lahat ng mabubuting kaisipan na tao... at isa-isip.

Walang Sinasabi ang Q Patungkol sa Pagkakapako sa Krus o Pagsasakripisiyo!

Nakita mo kung paano ang mga makasaysayang pinakalumang mga bersikulo -- Ang mga bersikulong Q -- magkapareho sa mga pangunahing turo ng Quran. Nararapat din na banggitin ang katotohanan na ang Q ay hindi nagtuturo ng anuman patungkol sa Pagkakapako sa Krus, patungkol sa pagsasakripisyong likas na tungkulin ni Hesus ... talaga ngang isang nakakaintrigang paglaktaw!

Kung gayon tayo ay napag-iwanan kasama ng isang kataka-takang lumang Ebanghelyo -- isang Ebanghelyo na pinaniniwalaan ng mga (hindi Muslim) na mga iskolar na ayon sa kasaysayan ay pinakamalapit kay Hesus -- isang Ebanghelyo na may mga sumusunod na katangian:

Pagkakasundo sa matatag na mensahe ng Quran patungkol sa Kaisahan ng Diyos.

Pagkakasundo sa mensahe ng Quran patungkol sa kabilang buhay na kaligtasan o Impiyerno ... batay sa ating mga makamundong gawain.

Pagkakasundo sa babala ng Quran na huwag malinlang ng dunya -- sa mga pang-akit at kasiyahan ng makamundong buhay.

At...

Isang ganap na PAGLIBAN o pag-iwan sa anumang may kaugnayan sa pagkamatay ni Kristo sa krus, muling pagkabuhay, o pagsasakripisiyo para sa sangkatauhan!

Ito ang Ebanghelyong kinilala para sa atin ng mga kasalukuyang pinakabagong mga hindi Muslim na iskolar ... at ang Ebanghelyong ito ay nagtuturo sa atin, kung makikinig lamang tayo dito, nang tiyak na parehong direksyon tulad ng Quran!

Mga minamahal kong kapatid na kalalakihan at kababaihang Kristiyano -- Hinihiling ko sa inyo na isipin ang tamang sagot na may kasamang pagdarasal, upang matamo ang patnubay ng makapangyarihang Diyos sa tanong na ito: maaari ba itong maging isang pagkakataon lamang?

Ibahagi Ang Salita!

Ako ay naging isang Muslim noong March 20, 2003. Ito ay naging malinaw para sa akin na kailangan kong ibahagi ang mensaheng ito sa mas marami pang maalalahaning mga Kristiyano. 

Mga bahagi ng mga artikulo na ito

Tingnan ng sama-sama ang lahat ng mga bahagi

Magdagdag ng komento

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version