L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Nais kong maging isang Muslim ngunit... Mga Kuro-kuro sa Pagpasok sa Islam (bahagi 1 ng 3)

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ginawa ng Diyos na madali ang pagpasok sa Islam, hindi mahirap.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  12 May 2014
 • Nag-print: 4
 • Tumingin: 4446 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

IwantToBeMuslimPart1.jpgAng pinaka-pangunahing paniniwala sa Islam ay 'walang ibang diyos kundi ang Natatanging Diyos'. Siya, ang Nag-iisa, ang Natatangi, ang Una na walang anumang nauna sa Kanya at ang Huli na walang katapusan, Siya ay walang katambal o anak na lalaki o anak na babae o tagapamagitan. Siya ay Nag-iisa sa Kanyang Paghahari at sa Kanyang walang hanggang Kapangyarihan. Ito ay napaka-simpleng konsepto, ito ang katotohanan. Gayunpaman, kung minsan, ang dalisay na paniniwala sa Diyos ay maaaring maging labis. Kadalasan, tayo ay nagugulat kapag tumawag tayo sa Diyos at Siya ay agad na tumutugon.

Ang relihiyon ng Islam ay sumasaklaw sa simpleng konsepto na iyon – na ang Diyos ay Nag-iisa at binabalot ito sa isang pakete na tinatawag na “pagsubmita“.  Ang ibig sabihin ng Islam ay pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang salitang-ugat ng Islam (sa-la-ma) ay bahagi rin sa salitang Arabe na nangangahulugang kapayapaan at seguridadSa kakanyahanang kapayapaan at katiwasayan ay nagmumula sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tulad ng isang pag-ikot ng buhay palagi itong nagsisimula at nagtatapos sa parehong lugar – walang diyos kundi si Allah.  Kapag sumuko tayo sa kalooban ng Diyostayo ay mga Muslim at upang ipakita ang ating katapatan, tayo ay nagpapatotoo na tayo ay Muslim sa pamamagitan ng pagsasabinag-iisa man o kasama ang ibang mga Muslim, ng mga salitang ''La ilaha illa Allah, Muhammad rasul Allah''.  Na nangangahulugang 'walang ibang tunay na Diyos kundi si Allah, at si Muhammad, mapasakanya ang habag at pagpapala ng Tagapaglikha, ay Kanyang Sugo'.

Sa tuwing may mga taong nakakaranas at nakakaunawa sa habag ng Tagapaglikha,  sinusubukan ni Satanas sa kanyang makakaya na makapinsala sa taong iyon.  Ayaw ni Satanas na makaramdam tayo ng kaginhawaan at awa;  nais niyang makaramdam tayo ng pagkabalisa at pagkalungkot.  Nais niya tayong gumawa ng mga pagkakamali at gumawa ng mga kasalanan.  Si Satanas ay nawalan ng pag-asa na maramdaman ang pag-ibig ng Tagapaglikha kaya't nais niyang masira ang maraming tao hangga't kaya niya.

[Si Iblis ay] nagsabi  "...katiyakan na ako ay mauupo na nag-aabang para sa kanila [tao] sa Iyong matuwid na landas. Pagkatapos ako ay tutungo sa kanila, mula sa kanilang harapan at mula sa kanilang likuran, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa...” (salin ng kahulugan ng Quran 7:16-17) 

Sa tuwing napagtatanto ng isang tao ang katotohanan at nais na maging isang Muslim, ihinaharap ni Satanas ang salitang ‘ngunit’.  Nais kong maging isang Muslim...NGUNITNgunit hindi pa ako handa.  Ngunit hindi ako nakakapagsalita ng wikang ArabeNgunit ako ay isang puti.  Ngunit hindi ko talaga alam ang patungkol sa Islam. Binalaan tayo ng Tagapaglikha mula kay Satanas at sa kanyang tusong pamamaraan.

“O mga anak ni Adan, huwag ninyong hayaang kayo ay tuksuhin o linlangin ng Satanas.” (salin ng kahulugan ng Quran 7:27)

“Katotohanan, ang Satanas ay isang kaaway para sa inyo, kaya siya ay ituring ninyo bilang kaaway.” (salin ng kahulugan ng Quran 35:6)

Sinisikap ng mga bulong ni Satanas na pigilan tayo mula sa pagpasok sa Islam.  Ang mga ideyang ito ay hindi dapat maging hadlang sa pagkonekta ng isang taoo muling pagkonekta sa Pinaka Mahabaging Diyos.  Sa seryeng ito o mga artikulo ay tatalakayin natin ang mga kilalang kuro-kuro,  ilalantad ang mga ito upang suriin at makita na ang Diyos ay tunay na Ang Pinaka Mahabagin.  Ginagawa Niyang madali ang pagyakap sa Islam, hindi mahirap. Walang pero-pero!

1.     Nais kong maging isang Muslim ngunit hindi ko nais baguhin ang aking pangalan.

Ang isang taong yumakap sa Islam ay hindi kinakailangang baguhin ang kanyang pangalan. Si Propeta Muhammad, mapasakanya ang habag at pagpapala ng Tagapaglikha, ay nagsabi na ang bawat isa ay may karapatan sa isang mabuting pangalanisang pangalan na may kahulugan o katangianPara sa karamihan ng mga tao ito ay hindi isang usapingayunpaman kung matutuklasan mo na ang iyong pangalan ay may masamang kahulugan o isang kaugnayan sa mga makasalanan o maniniil ay mas mainam na baguhin ito sa isang mas katanggap-tanggap. Kung ang pangalan ng tao ay isang pangalan ng isang idolo o sumasalamin sa pagkaalipin sa anuman o sinuman bukod sa Tagapaglikha, kung gayon ay dapat itong baguhin. Bagaman tandaan na ang Islam ay pinadali.  Kung ang opisyal na pagbabago ng iyong pangalan ay magiging sanhi ng paghihirap, pagkabalisa o pinsalasapat nang baguhin ito sa mga kaibigan at pamilya lamang.

2.    Nais kong maging isang Muslim ngunit wala akong alam sa wikang Arabe.

Ang relihiyong Islam ay ipinahayag para sa lahat ng tao, sa lahat ng mga lugar, sa lahat ng orasIto ay hindi isang relihiyong eksklusibo para sa mga Arabo o mga nakakapagsalita ng wikang Arabe.  Sa katunayan karamihan sa 1.4 bilyong Muslim sa mundo ay hindi mula sa lahi ng mga Arabo. Ang isang tao ay maaaring maging Muslim kahit walang alam na isang salitang Arabehindi ito nakakaapekto sa kanyang kakayahan na tanggapin ang IslamGayunpamanang lenggwahe na ginamit sa Quran ay Arabe at ang pang-araw-araw na espesyal na pagdarasal ay isinasagawa sa lenggwaheng Arabe, kaya't kahit hindi kinakailangang malaman ang buong lenggwaheng arabepagkatapos ng pagbabalik-loob ay kakailanganing matuto ng ilang mga salitang Arabe.

Kung ang isang tao ay hindi kayang matuto ng sapat na wikang Arabe upang maisagawa ang kanyang espesyal na pagdarasal dahil sa isang depekto sa pagsasalita o dahil hindi niya magagawang bigkasin ang salitang Arabe, kailangan niyang subukan hangga't maaari.  Kung ang pag-aaral kahit ng ilang salitang Arabe ay hindi posible, kung gayon inalis sa kanya ang obligasyong itosapagkat ang Tagapaglikha ay hindi nagbibigay-pasanin sa mga tao ng higit pa sa kanilang kakayanan.  Gayunpaman, sinabi din ng Tagapaglikha na  ginawa Niyang madaling matutunan ang Quransamakatuwid obligado para sa isang tao na gawin ang kanyang makakaya.

“Ang Allah ay hindi nagbibigay-pasanin sa isang kaluluwa maliban sa abot ng kakayahan nito.” (sain ng kahulugan ng Quran 2:286)

“At katiyakan, Aming ginawang madali ang Quran para maunawaan at maalaala, mayroon bang sinumang makakaala-ala?” (salin ng kahulugan ng Quran 54:17)

Isang lalaki ang lumapit sa Propeta at nagsabi"O Sugo ng Diyos, ituro mo sa akin ang isang bagay ng Quran na sapat sa akin, sapagkat hindi ako marunong magbasa.” Sinabi ng Propeta, “Sabihin mo: Subhaan-Allaah wa’l-hamdu Lillaah wa laa ilaaha ill-Allaah wa Allaahu akbar wa laa hawla wa la quwwata illa Billaah (Malaya ang Diyos sa anumang kamalian, Purihin ang Panginoonwalang ibang diyos maliban sa Allah at ang Diyos ang Pinaka Dakilawalang ibang diyos maliban sa Allah at walang kapangyarihan o kalakasan maliban sa Diyos).” (salin ng kahulugan ng hadith)[1]

Ang pagpasok sa Islam ay madali. Ito ay isang simpleng proseso, malaya sa komplikasyon.  Sa ikalawang bahagi ay tatalakayin natin ang patungkol sa pagtutuli, ang katotohanan na ang Islam ay walang restriksyon sa mga etniko o lahi at ang pagiging Muslim na wala masyadong nalalaman patungkol sa Islam.


Talababa:

[1] Abu Dawood, An Nasai.

 

 

Nais kong maging isang Muslim ngunit... Mga Kuro-kuro sa Pagpasok sa Islam (bahagi 2 ng 3)

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Karagdagan patungkol sa mga kuro-kuro na pumipigil sa tao sa pagpasok o pagbabalik loob sa Islam.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  06 May 2014
 • Nag-print: 4
 • Tumingin: 4333 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

IwantToBeMuslimPart2.jpg Walang diyos kundi ang Natatanging Diyos. Ito ay isang simpleng pahayag na dapat gawing madali ang pagpasok sa Islam. May Nag-iisang Diyos lamang, at iisang relihiyon lamang, wala nang mas hindi komplikado. Gayunpaman, katulad ng napag-usapan natin sa naunang artikulo, tuwing napagtatanto ng isang tao ang katotohanan at nais na maging isang Muslim, ipinapasok ni Satanas ang salitanhg "ngunit". Nais kong maging isang Muslim...NGUNIT. Ngunit hindi pa ako handa. Ngunit hindi ako nagsasalita ng wikang Arabe, o ngunit ayaw kong baguhin ang aking pangalan. Ngayon, tatalakayin natin ang maraming kuro-kuro na pumipigil sa mga tao na pumasok sa Islam.

3.  Nais kong maging isang Muslim ngunit ayaw kong magpatuli.

Sinabi ni Propeta Muhammad na ang bawat bata ay ipinanganak sa estado ng fitrahna may tamang pag-unawa sa Diyos.[1] at ang mga pamamaraan ni Propeta Muhammad ay nagsasabi sa atin na ang mga kundisyon na kaugnay sa fitrah (ang likas na estado ng pag-iral) ay lima.

Limang bagay ang bahagi ng fitrah: pag-ahit ng buhok sa pribadong parte, pagtutuli, pag-aayos ng bigote, pag-bunot ng mga buhok kili-kili, at pagpuputol ng mga kuko".[2] Ito ay pinaniniwalaan na sinaunang gawainang natural na paraanna sinunod ng lahat ng mga Propetaat ipinag-utos sa mga naniniwala sa pamamagitan ng mga batas na kanilang dinala.[3] (salin ng kahulugan ng hadith)

Ang karamihan ng mga iskolar ng Islam ay sumasang-ayon na ang pagpapatuli ay obligado sa mga kalalakihan sa kundisyon na hindi ito makakasama sa kanila.  Kapag sinusuri ang abot na kapinsalaan ang isang tao ay dapat tumingin sa Quran at sa mga tunay na pamamaraan ni Propeta Muhammad para sa patnubayKung ang isang tao ay hindi magagawang magpatuli dahil sa takot sa pinsala o iba pang katangga-tanggap na dahilan na maaaring maglagay sa pagiging miserableang obligasyon ay inalis sa kanya. Hindi pinapayagan na ang naturang usapin ay maging isang hadlang na pumipigil sa isang tao na tanggapin ang Islam[4].  Sa ibang salitahindi ito isang kondisyon para maging isang MuslimGayundin, hindi nito pinipigilan ang isang tao na manguna sa pagdarasal.[5]

Walang kinakailangan na pagtutuli ng kababaihan sa Islam.

4.    Nais kong maging isang Muslim ngunit ako ay puti.

Ang Islam ay ang relihiyon na ipinahayag para sa lahat ng mga tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras. Hindi ito ipinahayag para sa isang partikular na lahi o etniko. Ito ay isang kumpletong paraan ng pamumuhay na batay sa mga katuruan na matatagpuan sa Quran at sa mga tunay na pamamaraan ni Propeta MuhammadBagaman ipinahayag ang Quran sa lenggwaheng Arabe at si Propeta Muhammad ay isang Arabomali na ipagpalagay na ang lahat ng mga Muslim ay Araboo para sa bagay na iyon, na ang lahat ng mga Arabo ay MuslimSa katunayan ang karamihan sa 1.4 bilyong Muslim sa mundo ay hindi mga Arabo.

Walang mga pangangailangan sa lahi o etniko para maging isang Muslim ang isang tao. Sa kanyang panghuling sermon, muling inulit ni Propeta Muhammad ang katotohanang ito.

 “Lahat ng sangkatauhan ay nagmula kay Adan at EbaHindi mas nakakataas ang arabo kaysa sa hindi-arabo; at hindi ang di-arabo kaysa sa arabo; at hindi mas nakatataas ang puti kaysa sa itim; at hindi ang itim kaysa sa puti; liban nalang sa taglay nilang pagkamatakutin sa Allah. Alamin na ang bawat Muslim ay isang kapatid sa bawat Muslim at ang mga Muslim ay bumubuo ng isang kapatiran.”[6]

“O sangkatauhan, kayo ay Aming nilikha mula sa isang lalaki at babae, at kayo ay Aming ginawang mga nasyon at mga tribu, upang kayo ay magkakakilanlan.” (salin ng kahulugan ng Quran 49:13)

5.     Nais kong maging isang Muslim ngunit wala akong nalalaman patungkol sa Islam.

Hindi kailangang maraming malaman patungkol sa Islam upang maging isang MuslimSapat nang malaman ang kahulugan ng patotoo at ang anim na mga haligi ng pananampalatayaKapag niyakap na ng isang tao ang Islam, may oras para malaman niya ang tungkol sa kanyang relihiyon.  Hindi kailangang magmadali at maguluhan. Alamin ang mga bagay bagay nang dahan-dahan, ngunit patuloy na sumulong sa sarili mong kakayahanMay oras upang maunawaan ang nakapagbibigay-inspirasyon na kagandahan at kadalian ng Islamat ang pag-alam ng patungkol sa lahat ng mga propeta at sugo sa Islam kasama na ang huling propeta, si Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala). Ang isang Muslim ay hindi tumitigil sa pag-aaral; ito ay isang proseso na magpapatuloy hanggang kamatayan.

Sinabi ni Propeta Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala), “Ang mananampalataya ay hindi nakukontento sa pakikinig sa mga magagandang bagay (paghahanap ng kaalaman) hanggang sa siya ay makarating sa Paraiso.[7] 

6.    Nais kong maging isang Muslim ngunit nakagawa ako ng napakaraming kasalanan.

Kapag binanggit ng isang tao ang patotoo ng pananampalataya (Shahadah), "Ako ay sumasaksi na walang diyos maliban sa Natatanging Diyos at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang sugo"siya ay nagiging katulad sa isang bagong silang na sanggolAng lahat ng kanyang mga naunang kasalanan, gaano man kalaki o kaliit ay nabubura.  Malinis ang talaan ng gawa, malaya sa kasalanan, makintab at maputiito ay isang bagong simula.

“Sabihin mo sa mga di-naniwala, [na] kung sila ay magsisitigil, ang anumang naunang nangyari noon ay patatawarin para sa kanila…” (salin ng kahulugan ng Quran 8:38)

Walang sapilitan sa sinuman upang tanggapin ang katotohanan ng Islam. Gayunpaman, kung ang iyong puso ay nagsasabi sa iyo na may Nag-iisang Diyos lamang, huwag mag-atubili.

“Walang sapilitan sa pagtanggap ng relihiyon. Katotohanan, ang matuwid na landas ay malinaw kaysa sa lihis [maling landas]. Kaya, sinuman ang di-maniwala sa mga taaghoot at maniwala sa Allah, tunay na siya ay tumangan sa matibay na hawakan [o sa pananampalatayang] kailanman ay hindi mapuputol. At ang Allah ay Lubos na Nakaririnig, Maalam.” (salin ng kahulugan ng Quran 2:256)Mga talababa:

[1] Saheeh Muslim

[2] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[3] AS-Shawkaani, Nayl al-Awtaar, Baab Sunan al-Fitrah

[4] Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 5/115, Al-Ijaabaat ‘ala As’ilah al-Jaaliyaaat, 1/3,4

 

[6] Ang teksto ng Talumpati ng Pamamaalam ay matatagpuan sa Saheeh Al-Bukhari at Saheeh Muslimat sa mga aklat nina At Tirmidhi and Imam Ahmad.

[7] At Tirmidhi

 

 

Nais kong maging isang Muslim ngunit... Mga Kuro-kuro sa Pagpasok sa Islam (bahagi 3 ng 3)

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ang mga kasalanan, pagkatakot sa reaksyon ng iba, o walang kakilalang sa mga Muslim ay hindi dapat pumigil sa isang tao na yakapin ang Islam.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  06 May 2014
 • Nag-print: 4
 • Tumingin: 3984 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Natapos natin ang ikalawang bahagi sa pamamagitan ng pagbanggit na kapag ang isang tao ay nagbalik-loob sa Islam, ang lahat ng kanyang naunang kasalanan, gaano man kalaki o kaliit, ay nabubura. Malinis ang talaan ng gawa, malaya sa kasalanan, makintab at maputiito ay isang bagong simula. Gayunpaman, may ilang mga tao na maaaring mag-atubiling tanggapin ang Islam dahil natatakot sila na hindi makakaiwas sa kasalanan. Sisimulan natin ang ikatlong bahagi sa pagtalakay ng paksang ito.

7.  Nais kong maging Muslim ngunit alam kong may ilang mga kasalanan na hindi ko mapipigilang gawin.

Kung ang isang tao ay tunay na naniniwala na walang Diyos kundi si Allah, dapat niyang tanggapin ang Islam nang walang pag-aantalakahit na naniniwala sila na magpapatuloy silang magkasalaKung nakasanayan ng isang tao na mamuhay sa pamumuhay na walang pag-iisip sa anumang hanay ng mga alituntuning moral, ang Islam ay maaaring magmistulang isang hanay ng mga patakaran at regulasyon na halos imposible na matupad sa umpisa. Ang mga Muslim ay hindi umiinom ng alak, ang mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy, ang mga babaeng Muslim ay dapat magsuot ng belo, ang mga Muslim ay dapat manalangin ng limang beses bawat araw.  Ang mga kalalakihan at kababaihan ay nahanap ang kanilang mga sarili na nagsasabi ng mga bagay-bagay tulad, “Hindi ko mapigilan ang pag-inom”, o “Mahihirapan akong magdasal araw-araw higit lalo kung limang beses”.

Gayunpaman, ang katotohanan ay, sa sandaling tinanggap ng isang tao na walang diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allahat nakabuo ng isang relasyon sa Kanya,  ang mga patakaran at regulasyon ay naanod sa kawalan ng halagaIto ay isang mabagal na proseso ng pagnanais na kalugdan ng Diyos. Para sa ilan, ang pagtanggap ng mga alituntunin para sa isang maligayang buhay ay aabutin ng ilang araw, o kahit na oras, para sa iba maaari itong mga linggo, ilang buwan, o maging mga taonAng bawat paglalakbay ng bawat tao tungo sa Islam ay magkakaiba. Mahalagang tandaan na ang Diyos ay nagpapatawad ng lahat ng mga kasalanan. Ang isang tunay na mananampalataya ay maaari, sa pamamagitan ng habag ng Diyos, na mapasok sa paraiso anuman ang mga kasalanan na nagawa niya. Sa kabilang dakoAng isang hindi naniniwala, taong sumasamba sa anuman o sinuman na maliban sa Nag-iisang Tunay na Diyos, ay dadalhin sa walang hanggang apoy ng Impiyerno. Samakatuwid binigyan ang isang tao ng pagpipilian sa pagitan ng hindi pagtanggap sa Islam ng lubos o bilang isang Muslim na nagkakasalaang ikalawa sa pagpipilian ay tiyak na mas mainam.

8.  Nais kong maging isang Muslim ngunit takot akong ipaalam sa iba.

Tulad ng ating paulit-ulit na binibigyang diin na walang anuman sa mundo na dapat maging hadlang sa pagyakap ng isang tao sa Islam.  Kung ang isang tao ay takot sa reaksyon ng iba, tulad ng kanyang mga magulang, kapatid o kaibigan, at pakiramdam na hindi sila handa na ipaalam sa kaniladapat pa rin silang magbalik-loob at subukang isabuhay ang Islam nang lingid hangga't kaya nila. Sa paglipas ng panahonat ang koneksyon sa Diyos ay naitatag naang pananampalataya ng isang tao ay lumalakas at malalaman nila kung paano dadalhin ang sitwasyon ng mas maayos. Sa katunayan ang bagong Muslim ay makaramdam ng halos ganap na kalayaan at magsisimulang maramdaman ang pangangailangan na ipaalam sa buong mundo ang kagandahan ng Islam.

Pansamantala, magandang ideya na dahan-dahan at maayos na ihanda ang iyong mga kaibigan at pamilya para sa mga pagbabago na malinaw na magaganap. Marahil ay maaaring magsimulang hayagan na makipag-usap patungkol sa Diyos at relihiyon bilang pangkalahatanmagpahayag ng interes sa iba pang mga paniniwala o Islam sa partikularKapag nagsimula ang isang tao na isabuhay ang Islamna sa katunayan ay isang paraan ng pamamahala ng buhayang mga malalapit sa kanila ay madalas na mapansin ang pagkakaibaMakakakita sila ng bagong paggalang para sa kanilaang pamilya at lipunan bilang pangkalahatanmakakakita rin sila ng pagbabago sa kilos na madalas mula sa pagkabalisa at hindi pagkasiya tungo sa kapanatagan at pagkakuntento.

Ang Islam ay paraan ng pamamahala ng buhay at mahirap itong itago nang matagal. Mahalagang tandaan na kapag nalaman ng mga tao ang iyong pagpasok sa Islam ay magkakaroon ng reaksyon.  Aabot ito mula sa mga natutuwa at tumatanggap, hangang sa mga hindi nasiyahan at nadismayaKadalasan, yaong mga nalungkot, ay makakalimot din sa paglipas ng oras at magsisimula na tanggapin ang pagbabagoAt kapag nakakakita sila ng maraming positibong pagbabago sa iyomaaari talaga nilang magustuhan ang iyong pagbabalik-loob.  Ang isang tao ay kailangan na manatiling matatagdeterminado at alamin na ang Diyos ay kasama niya. Ang iyong mga salita at karanasan ay maaaring magdala sa iba na sundin ang iyong halimbawa.  Magtiwala sa Diyos, alamin ang lahat ng iyong makakaya tungkol sa iyong bagong nahanap na pananampalataya at hayaan ang liwanag ng Islam na kuminang sa iyong mga mata.

9.  Nais kong maging isang Muslim ngunit wala akong kilalang mga Muslim

Ang ilang mga tao ay natutunan ang patungkol sa Islam mula sa pagbabasa, ang iba ay mula sa pagmamasid ng pag-uugali ng mga Muslim na nakikita nila sa kanilang mga lungsod at bayan, maging ang ilan ay nalalaman ang patungkol sa Islam mula sa mga programa sa TV at para sa iba, ito ang tunog ng 'athan' o tawag para sa pagdarasal. Kadalasan hinahanap at nahahanap ng mga tao ang kagandahan ng Islam nang walang nasasalubong na isang Muslim. Sadyang hindi kinakailangan na kilalanin ang mga Muslim bago tanggapin at magbalik-loob sa Islam.

Ang pagbabalik-loob sa Islam ay kasing dali ng pagbanggit ng mga salita na, Ako ay sumasaksi na walang diyos maliban sa Natatanging Diyos at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang sugo. Ang pagbabalik loob ay hindi kinakailangan na isagawa sa isang Moske (o Islamic Center) at hindi rin kinakailangang may mga saksi sa pagbabalik loob. Gayunpaman, ang mga bagay na ito, ay pagpapakita ng kapatiran sa Islam at tanda nang simula ng isang bagong pananampalataya kasama ang moral at espirituwal na suporta ng iba. Kung walang Islamic Center sa malapit o mga Muslim na makakatulong, ay maaaring sundin lamang ng isang tao ang pamamaraan na ipinaliwanag sa arktikulong: “Paano Pumasok sa Islam at Maging Muslim?.

Kaya pagkatapos ng pagpasok sa Islam lubos na makakatulong para sa bagong Muslim na makipag-ugnayan sa ibang mga MuslimAng mga kasapi ng iyong bagong espirituwal na pamilya ay matatagpuan sa pamamagitan ng paglapit sa mga lokal na moske at mga Islamic Centero pagpapakilala sa iyong sarili sa mga Muslim na nakatira sa lugarnakasama sa parehong bus, o katrabaho sa parehong kumpanya. Gayunpaman, kahit ang isang bagong Muslim ay ganap na nag-iisasiya ay konektado sa 1.5 bilyong iba pang mga Muslim.

Bago o pagkatapos ng pagpasok sa Islam, ang website na ito ay narito upang tulungan ang mga bagong Muslim o yaong mga nag-iisip na yakapin ang Islam. Mayroong literal na daan-daang madaling maunawaan na mga artikulo patungkol sa Islam. Matapos ang iyong pagbabalik-loobang website na ito ay tutulong sayo na magsimula bilang isang bagong Muslim sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng mga kapaki-pakinabang na sanggunian at suporta online sa pamamagitan ng Live-Chat.

Mga bahagi ng mga artikulo na ito

Tingnan ng sama-sama ang lahat ng mga bahagi

Magdagdag ng komento

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version