Paglalarawan ng Impiyerno (bahagi 1 ng 5): Panimula

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Ang mga pangalan ng Impiyerno, ang pag-iral nito at pagkawalang hanggan, at mga tagabantay nito.

 • Ni Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 25 Jun 2019
 • Nag-print: 36
 • Tumingin: 8,898
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

A_Description_of_Hellfire_(part_1_of_5)_001.jpgItinuturo ng islam na ang Impiyerno ay tunay na lugar na inihanda ng Diyos para sa mga yaong hindi naniniwala sa Kanya, naghihimagsik laban sa Kanyang mga batas, at itinatanggi ang Kanyang mga sugo. Ang Impiyerno ay totoong lugar, hindi lamang isang estado ng pag-iisip o isang espiritual na nilalang. Ang mga kakila-kilabot, kirot, dalamhati, at kaparusahan ay lahat totoo, ngunit naiiba ang kanyang likas na katangian kumpara sa kanilang mga makalupang kapareho. Ang Impiyerno ang pinikamatinding kahihiyan at pagkalugi, at wala nang mas lulubha rito:

"O aming Panginoon! Tiyak, kung sino man ang Iyong papapasukin sa Apoy, katunayan na siya ay ipinahiya Mo, at hinding-hindi makakahanap ang mga nagkasala ng makakatulong." (Quran 3:192)

"Hindi ba nila alam na kung sino man ang tumutol sa Diyos at sa Kanyang mga Sugo (Muhammad), kasiguraduhan para sa kanya ang Apoy ng Impiyerno upang manatili doon? Yaon ang pinakamatinding kahihiyan." (Quran 9:63)

Ang Mga Pangalan ng Impiyerno

Ang impiyerno ay may iba't-ibang pangalan sa mga teksto ng Islam. Bawat pangalan ay nagbibigay ng ibang paglalarawan. Ilan sa mga pangalan nito ay:

Jaheem – apoy - dahil sa nagliliyab na apoy nito.

Jahannam - Impiyerno - dahil sa kalaliman ng hukay nito.

Ladthaa - naglalagablab na apoy - dahil sa apoy nito.

Sa’eer - nagliliyab na apoy - dahil ito ay nakasindi at nagniningas.

Saqar - dahil sa tindi ng kanyang init.

Hatamah - pira-pirasong mga labi - dahil sinisira at dinudurog nito ang lahat ng maitapon dito.

Haawiyah - bangin o kailaliman - dahil ang maitatapon dito ay magmumula sa taas paibaba.

Ang Paraiso at Impiyerno ay Kasalukuyang Umiiral at Walang Hanggan

Umiiral ang Impiyerno sa kasalukuyang panahon at magpapatuloy ito magpakailanman. Hinding-hindi ito huhupa, at ang mga maninirahan dito ay mananatili sa loob nito magpakilanman. Walang sino man ang makakalabas mula rito maliban sa mga nananampalatayang nagkasala na naniniwala sa kaisahan ng Diyos sa buhay na ito at naniwala sa partikular na propeta na ipinadala para sa kanila (bago ang pagdating ni Muhammad). Ang mga politeyistiko at hindi nananampalataya ay maninirahan dito magpakailanman. Ang paniniwalang ito ay ginaganap na mula pa noong unang panahon at nakaayon sa mga malinaw na taludtod ng Quran at mga nakumpirmang ulat mula sa Propeta ng Islam. Ang Quran ay nagkukuwento patungkol sa Impiyerno sa nakaraang panahon at inilalahad na ito ay nalikha na:

"At katakutan mo ang Apoy na inihanda para sa mga hindi nananampalataya." (Quran 3:131)

Ang Propeta ng Islam ay nagsabi:

"Kapag namatay ang sinuman sa inyo, ipinapakita sa kanya ang kanyang kalalagyan (sa kabilang-buhay) umaga hanggang gabi. Kapag siya ay isa sa mga maninirahan ng Paraiso, ipinapakita sa kanya ang lugar ng maninirahan sa Paraiso. Kapag siya ay isa sa maninirahan ng Impiyerno, ipinapakita sa kanya ang lugar ng maninirahan sa Impiyerno. Siya ay sasabihan, ‘ito ang iyong kalalagyan, hanggang sa muling buhayin ka ng Diyos sa Araw ng Muling Pagkabuhay." (Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim)

Sa ibang ulat, ang Propeta ay nagsabi:

"Tiyak, ang kaluluwa ng isang mananampalataya ay isang ibon na nakasabit sa mga puno ng Paraiso, hanggang sa ibalik ito ng Diyos sa kanyang katawan sa Araw ng Muling Pagkabuhay." (Muwatta of Malik)

Ang mga teksto na ito ang nagpapaliwanag na ang Impiyerno at ang Paraiso ay kasalukuyang umiiral, at ang mga kaluluwa ay maaaring makapasok sa kanila bago dumating ang Araw ng Muling Pagkabuhay. Tungkol sa pagiging walang hanggan ng Impyerno, sinabi ng Diyos:

"Ninanais nilang umalis mula sa Apoy, ngunit kailanma'y hindi sila makaaalis mula rito; at para sa kanila ang parusang mamamalagi." (Quran 5:37)

"…At hindi sila makaaalis mula sa Apoy." (Quran 2:167)

"Tiyak, yaong mga hindi nanampalataya at nagkasala; Hindi sila patatawarin ng Diyos, At hindi rin Niya sila gagabayan sa kahit na anong daan maliban sa daan papuntang Impiyerno, upang manatili doon magpakailanman." (Quran 4:168-169)

"Tiyak, Isinumpa ng Diyos ang mga hindi nananampalataya, at inihanda para sa kanila ang naglalagablab na Apoy kung saan sila ay maninirahan magpakailanman." (Quran 33:64)

"At kung sinuman ang sumuway sa Diyos at Kanyang mga Sugo, dahil doon tiyak, para sa kanya ang apoy ng Impiyerno, siya ay tiyak na mananatili doon magpakailanman." (Quran 72:23)

Ang mga Tagabantay ng Impiyerno

Mga makapangyarihan at istrikto na mga anghel ang nagbabantay sa Impiyerno na hindi sinusuway ang Diyos. Kanilang ginagawa kung ano ang ipinag-utos sa kanila. Sinabi ng Diyos:

"O ikaw na nananampalataya, iligtas ang iyong sarili at iyong pamilya mula sa Apoy kung saan ang panggatong ay mga tao at mga bato kung saan nasa ibabaw ang (itinalagang) mga anghel, istrikto at marahas, na hindi umuurong (mula sa pagpapatupad) sa utos na kanilang natanggap mula sa Diyos, at ginagawa nila (nang husto kung ano) ang iniutos sa kanila." (Quran 66:6)

Sila ang labinsiyam na tagabantay ng Impiyerno tulad ng sinabi ng Diyos:

"Sa hindi katagalan ihahagis Ko siya sa Impiyerno. At ano ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang Impiyerno? Hindi ito nagpapa-ubaya, at gayunman wala itong iniiwan na (hindi sunog) Pinapaitim at binabago ang kulay ng tao! Sa ibabaw nito ay labinsiyam (na mga anghel na tagabantay ng Impiyerno)." (Quran 74:26-30)

Hindi dapat isipin ng isang tao na kakayanin ng mga maninirahan ng Impiyerno na talunin ang mga tagabantay ng Impiyerno dahil labinsiyam lamang sila. Lahat sila ay may lakas na talunin ang buong sangkatauhan. Tinatawag ang mga anghel na ito na ang mga Guwardiya ng Impiyerno ng Diyos sa Quran:

"At sasabihin ng yaong mga nasa Apoy sa mga Guwardiya ng Impiyerno, ‘Makiusap kayo sa inyong Panginoon na pagaanin ang pagdurusa para sa amin ng isang araw!’" (Quran 40:49)

Ang pangalan ng hepeng anghel na nagbabantay sa Impiyerno ay Malik, tulad ng nabanggit sa Quran:

"Tiyak, ang mga hindi nananampalataya ay nasa pagdurusa ng Impiyerno upang manirahan doon magpakailanman. (Ang Pagdurusa) ay hindi pagagaanin para sa kanila, at sila ay ibabaon sa kasiraan na may matinding pagsisisi, mga kalungkutan at kawalan ng pag-asa doon. Hindi kami nagkamali sa kanila, ngunit sila ang mga nagkamali. At sila ay iiyak: ‘O Malik! Hilingin mo sa iyong Panginoon na bigyan kami ng katapusan’ Kanyang sasabihin: ‘Tiyak, mananatili kayo magpakailanman.’ Katunayan Inihatid namin sa inyo ang katotohanan, subalit karamihan sa inyo ay may pagkamuhi sa katotohanan." (Quran 43:74-78)

Mahina Pinakamagaling

Paglalarawan ng Impiyerno (bahagi 2 ng 5): Ang Anyo Nito

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Ang kinaroroonan, sukat, mga antas, mga tarangkahan at panggatong ng Impiyerno, at pati narin ang mga damit ng mga maninirahan dito.

 • Ni Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 25 Jun 2019
 • Nag-print: 28
 • Tumingin: 8,254
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

Ang Kinaroroonan Nito

Walang ganap na nabanggit mula sa Quran o sa mga kasabihan ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) na nagtuturo sa kinaroroonan ng Impiyerno. Walang nakaaalam sa eksakto nitong lugar maliban sa Diyos. Dahil sa palatandaan ng wika at konteksto ng ilang mga hadeeth, ang ilang mga pantas ay nagsabi na ang Impiyerno ay nasa langit, ngunit sabi naman ng iba ay ito ay nasa ibaba ng lupa.

Ang Sukat Nito

Ang Impiyerno ay napakalaki at sobrang lalim. Malalaman natin ito sa maraming paraan.

Una, hindi mabilang ang mga taong papasok ng Impiyerno, bawat isa, tulad ng nailarawan sa isang hadeeth, sa mga bagang na kasing laki ng Uhud (bundok sa Medina)[1] Ang layo sa pagitan ng balikat ng maninirahan nito ay nailarawan din na katumbas sa tatlong araw na paglalakad.[2] Ang Impiyerno ay magiging tahanan ng mga hindi nananampalataya at makasalanan mula sa simula ng panahon at ito ay mayroon pang lugar para sa mas marami. Sinabi ng Diyos:

"Sa araw na kung saan Tayo ay magsasabi sa Impiyerno: ‘Napuno ka naba?’ Sasabihin nito, ‘Mayroon pa ba (na darating)?’" (Quran 50:30)

Ang Apoy ng Impiyerno ay inihahalintulad sa isang gilingan na dinudurog ang libo-libong toneladang butil at pagkatapos ay naghihintay pa ng marami.

Pangalawa, isang bato ang naibato mula sa tuktok ng Impiyerno at ito ay aabutin ng matagal na panahon upang marating ang ilalim. Isa sa mga kasamahan ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan), ay naglarawan kung paano sila nakaupo kasama ang Propeta at kanilang narinig ang isang bagay na nahuhulog. Ang Propeta ay nagtanong kung alam nila kung ano iyon. Nang ipakita nila ang kanilang kakulangan sa kaalaman, sinabi niya:

"Iyon ay isang bato na naibato sa Impiyerno pitumpung taon na ang nakalipas at ito ay papunta parin (kabilang panig) sa Impiyerno hanggang ngayon."[3]

Isa pang ulat ang nagsasabi:

"Kapag ang bato na kasing laki ng pitung buntis na kamelyo ay itinapon mula sa gilid ng Impiyerno, lilipad ito sa loob ng pitumpung taon, at gayon pa man hindi pa nito maaabot ang ilalim."[4]

Pangatlo, maraming malalakas na mga anghel ang magdadala ng Impiyerno sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Nagkuwento ang Diyos patungkol dito:

"At ang Impiyerno ay bubuhatin palapit sa Araw na iyon…" (Quran 89:23)

Sinabi ng Propeta:

"Ang Impiyerno ay ilalabas sa Araw na iyon sa pamamagitan ng pitumpung libong lubid, bawat isa ay hawak-hawak ng pitumpung libong anghel."[5]

Pang-apat, isa pang ulat ang nagpapahiwatig ng napakalawak na sukat ng Impiyerno ay ang araw at buwan ay pagugulungin sa Impiyerno sa Araw ng Muling Pagkabuhay.[6]

Ang Mga Antas Nito

Ang Impiyerno ay may iba't-ibang antas ng init at kaparusahan, bawat isa ay nakalaan ayon sa sukat ng kanilang kawalang-paniniwala at kasalanan ng yaong mga pinaparusahan. Sinabi ng Diyos:

"Tiyak, ang mga ipokrito ay nasa pinakamababang (antas) ng Apoy." (Quran 4:145)

Mas mababang antas ng Impiyerno, mas malakas ang tindi ng init. Dahil ang mga ipokrito ang magdurusa ng pinakamasaklap na kaparusahan, kaya sila ang mamamalagi sa pinakamababang parte ng Impiyerno.

Tinukoy ng Diyos ang mga antas ng Impiyerno sa Quran:

"Ang lahat ay (ma-iraranggo) sa pamamagitan ng mga baytang ayon sa kanilang nagawa." (Quran 6:132)

"Ang isa bang tao na hinihingi ang kasiyahan ng Diyos ay katulad ng isang tao na hinahatak niya sa kanyang sarili ang poot ng Diyos? Ang kanyang tirahan ay ang Impiyerno – at pinakamasaklap, katotohanan, ay yaon ang hantungan! Sila ay may iba't-ibang antas sa Diyos, at ang Diyos ang nakakakita kung ano ang kanilang ginagawa." (Quran 3:162-163)

Ang Mga Tarangkahan ng Impiyerno

Tinutukoy ng Diyos ang pitung Tarangkahan ng Impiyerno sa Quran:

"At tiyak, ang Impiyerno ang ipinangakong lugar para sa kanila. Ito ay may pitung tarangkahan, sa bawat tarangkahan ay nakatalaga ang isang uri ng mga makasalanan." (Quran 15:43-44)

Bawat tarangkahan ay may nakalaan na bahagi ng mga isinumpa na papasok dito. Bawat isa ay papasok ayon sa kanyang gawain sa nakatalagang antas ng Impiyerno nang naaalinsunod. Kapag ang mga hindi nananampalataya ay dinala sa Impiyerno, ang mga tarangkahan nito ay magbubukas, papasukin nila ang mga ito, at mananatili doon magpakailanman:

"At yaong mga hindi naniwala ay itutulak sa Impiyerno ng langkayan hanggang sa, kapag sila ay dumating, ang mga tarangkahan nito ay magbubukas at sasabihin ng mga tagabantay nito, ‘Wala bang dumating sa inyong mga sugo mula sa inyo, binabanggit sa inyo ang mga taludtod ng inyong Panginoon at binabalaan kayo sa pagkikita sa Araw na ito?’ Kanilang sasabihin, ‘Oo meron, ngunit ang salita (ibig sabihin ang kapasiyahan) ng kaparusahan ay naging may bisa na sa mga hindi naniwala.’" (Quran 39:71)

Sila ay sasabihan pagkatapos ng pagpasok:

"Pumasok kayo sa tarangkahan ng Impiyerno upang manatili doon magpakailanman, at ang tirahan ng mga mapagmataas ay ubod ng sama." (Quran 39:72)

Ang mga tarangkahan ay isasara at walang pag-asang tumakas tulad ng sinabi ng Diyos:

"At yaong mga tinanggihan ang Aming mga palatandaan, sila ang mga kasamahan ng kaliwa. Sa ibabaw nila ay magsasara ang Apoy (ang mga tarangkahan ng Impiyerno ay nakakandado).[7]" (Quran 90:19-20)

At saka, sinabi ng Diyos sa Quran:

"Pighati para sa bawat manloloko at mangungutya, na nagtitipon ng yaman at (patuloy na) binibilang ito. Akala niya ang kanyang kayamanan ang magbibigay ng walang kamatayan. Hindi! Siya ay tiyak na itatapon sa Pandurog. At ano ang makakapagpabatid sa iyo kung ano ang mga Pandurog? Ito ay ang Apoy ng Diyos, (walang hanggan) nagatungan, Na ang init nito ay sasadlak sa puso. Katotohanan, ito (Impiyerno) ang lulukob sa kanila sa mga mahababang haligi." (Quran 104:1-9)

Ang mga tarangkahan ng Impiyerno ay sarado rin bago ang Araw ng Paghuhukom. Ang Propeta ng Islam ay binanggit ito na nagsasara sa buwan ng Ramadan.[8]

Ang Panggatong Nito


Mga bato at sutil na di nananampalataya ang magiging panggatong ng Impiyerno gaya sa sinabi ng Diyos?

"O ikaw na nanampalataya, iligtas mo ang iyong sarili at iyong mga pamilya mula sa Apoy kung saan ang panggatong ay mga tao at bato..." (Quran 66:6)

"…at katakutan ninyo ang Apoy, kung saan ang panggatong ay mga tao at bato, inihanda para sa mga hindi nananampalataya." (Quran 2:24)

Isa pang panggatong sa Impiyerno ay ang mga diyos ng pagano na sinasamba maliban sa Diyos:

"Katotohanan, kayo (hindi nananampalataya) at kung ano ang inyong sinasamba maliban sa Diyos ang panggatong ng Impiyerno. Kayo ay darating upang (pumasok) dito. Kung ang mga (hindi tunay na diyos) ito (tunay na) mga diyos, hindi nila ito mararating, ngunit ang lahat ay walang hanggan doon." (Quran 21:98-99)

Ang Damit Ng Mga Maninirahan Dito

Sinasabi sa atin ng Diyos na ang damit ng mga maninirahan ng Impiyerno ay damit na gawa sa apoy para sa kanila:

"…At yaong mga hindi nanampalataya ginupit para sa kanila ang mga damit na apoy. Ibubuhos sa kanilang ulo ang nakakapasong tubig." (Quran 22:19)

"At makikita mo ang mga makasalanan sa Araw na iyon na nakagapos ng kadena na magkakasama, ang kanilang mga damit ay alkitran (tinunaw na tanso) at ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng apoy." (Quran 14:49-50)Mga talababa:

[1] Saheeh Muslim

[2] Saheeh Muslim

[3] Mishkat

[4] Sahih al-Jami’

[5] Saheeh Muslim

[6] Tahawi in Mushkal al-Aathaar, Bazzar, Baihaqi, at iba pa.

[7] Hango sa pagpapaliwanag ni Ibn Abbas (‘Tafsir Ibn Kathir’).

[8] Tirmidhi.

Mahina Pinakamagaling

Paglalarawan ng Impiyerno (bahagi 3 ng 5): Ang Pagkain At Inumin Dito

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Ang init ng Impiyerno, at ang pagkain at inumin na inihanda para sa mga maninirahan dito.

 • Ni Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 25 Jun 2019
 • Nag-print: 28
 • Tumingin: 8,272
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

Ang tindi ng init, pagkain, at inumin ng mga maninirahan sa Impiyerno ay inilarawan sa mga Islamikong pang relihiyon na mga mapagkukunan.

Ang Init Nito

Sinabi ng Diyos:

"At ang mga kasamahan ng kaliwa – sino ang mga kasamahan ng kaliwa? (Sila ay yaong mga) maninirahan sa nakasusunog na apoy at nakapapasong tubig at lilim ng maitim na usok, na hindi malamig o nagbibigay-ginhawa." (Quran 56:41-44)

Lahat ng bagay na ginagamit ng mga tao upang magpalamig sa mundong ito – hangin, tubig, lilim – ay mawawalan ng pakinabang sa Impiyerno. Ang hangin ng Impiyerno ay mainit at ang tubig ay kumulo. Ang lilim ay hindi nakakapagdulot ng ginhawa at hindi nakalalamig, ang lilim sa Impiyerno ay ang anino ng itim na usok tulad ng nabanggit sa taludtod:

"At lilim ng maitim na usok." (Quran 56:43)

Sa isa pang sipi, Sinabi ng Diyos:

"At yaong ang kanilang timbangan (ng mga mabubuting gawain) ay masusumpungan na magaan, ang kanyang magiging tirahan ang (napakalalim) na hukay. At ano ang makakapagpaliwanag sa iyo kung ano ito? (Ito ay) ang Apoy na nagliliyab ng mabagsik." (Quran 101:8-11)

Inilarawan ng Diyos kung paano ang lilim ng usok sa Impiyerno ay papaibabaw sa Apoy. Ang usok na aakyat mula sa Impiyerno ay mahahati sa tatlong hanay. Ang kanyang lilim ay hindi magiging malamig o makapagbibigay ng proteksiyon mula sa nagngangalit na Apoy. Ang nagsisiliparang tilamsik ng apoy ay parang malalaking kastilyo na katulad sa tali ng nagmamartsang mga dilaw na kamelyo:

"Pumunta kayo sa isang lilim (ng usok) na may tatlong hanay (ngunit) wala itong malamig na lilim at di pananggalang sa apoy. Katotohanan ito ay nagtatapon ng mga tilamsik (na kasing laki) ng muog, na para bang mga dilaw na kamelyo (na mabilis na nagmamartsa)." (Quran 77:30-33)

Uubusin ng Apoy ang lahat ng bagay, walang iniiwan. Sinusunog nito ang balat hanggang sa mga buto, tinutunaw ang mga laman ng tiyan, tumatalon hanggang sa mga puso, at inilalantad nito ang mga mahahalagang bahagi ng katawan. Sinabi ng Diyos kung gaano katindi at ang epekto ng Apoy:

"Papapasukin Ko siya sa Impiyerno. At ano ang makakapagpabatid sa iyo kung ano ang Impiyerno? Wala itong iniiwang tira-tira at walang iniiwang (hindi sunog), pinapaitim ang mga balat." (Quran 74:26-29)

Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi:

"Ang Apoy na ito na alam natin ay isang parte lang ng pitumpung bahagi ng Apoy ng Impiyerno. May nagsabi, ‘O Sugo ng Diyos, ito ay sapat na sa totoo lang!’ Kanyang sinabi, ‘Ito ay parang dinagdagan ng animnapu't siyam na beses sa apoy na ating alam.’" (Saheeh Al-Bukhari)

Ang Apoy ay hindi naaapula:

"Kaya tikman niyo (ang kinalabasan ng inyong masasamang gawain). Wala kaming idadagdag para sa inyo maliban sa kaparusahan." (Quran 78:30)

"…Sa tuwing ito ay humuhupa, dinaragdagan Namin ang pagliliyab ng Apoy." (Quran 17:97)

Ang pagdurusa ay hindi kailanman mababawasan at ang mga hindi nananampalataya ay hindi magkakaroon ng kapahingahan:

"…Ang kanilang pagdurusa ay hindi pagagaanin o tutulungan." (Quran 2:86)

Ang Pagkain ng mga Maninirahan Dito

Ang pagkain ng mga maninirahan sa Impiyerno ay inilarawan sa Quran. Sinabi ng Diyos:

"Walang pagkain para sa kanila maliban sa nakalalason, at matinik na halaman kung saan ito ay hindi nakakapagpalusog o nakakapawi ng gutom." (Quran 88:6-7)

Ang pagkain ay hindi kailanman makakapagpalusog o masarap. Ito ay magsisilbing parusa lamang sa mga maninirahan ng Impiyerno. Sa ibang sipi, Inilalarawan ng Diyos ang puno ng zaqqum, isang espesyal na pagkain sa Impiyerno. Ang zaqqum ay isang kasuklam-suklam na puno, ang mga ugat nito ay umaabot ng malalim sa Impiyerno, ang mga sanga nito ay umaabot kung saan-saan. Ang nakakasuya nitong bunga ay parang mga ulo ng mga diyablo. Sinabi Niya:

"Katotohanan ang puno ng zaqqum ang siyang magiging pagkain ng mga makasalanan, na tulad ng kumukulong langis, ito ay kukulo sa tiyan, na tulad ng pagkulo ng nakababanling tubig." (Quran 44:43-46)

"Ito bang (Paraiso) ay higit na mainam na tirahan o ang puno ng zaqqum? Katotohanan, Aming ginawa ito na isang parusa sa mga makasalanan. Katotohanan, ito ay isang puno na tumutubo sa kailaliman ng Impiyerno, ang mga sumusulpot nitong bunga ay wari bang mga ulo ng mga diyablo. At, katotohanan, sila ay kakain nito at ang kanilang mga tiyan ay mapupuno nito. At bukod pa rito, katotohanan, sila ay bibigyan ng kumukulong tubig. At, katotohanan, ang kanilang pagbabalik ay sa naglalagablab na apoy ng Impiyerno." (Quran 37:62-68)

"At katotohanan kayo, na mapaggawa ng kamalian, inyong matitikman ang puno ng zaqqum at inyong pupunuin ang inyong mga sikmura ng mga ito, at kayo ay iinom ng kumukulong tubig, at magsisi-inom na tulad ng kamelyong nauuhaw. Ito ang kanilang kaluwagan sa Araw ng Pagbabayad." (Quran 56:51-56)

Ang mga tao sa Impiyerno ay labis na magugutom hanggang sa sila ay kakain mula sa puno ng zaqqum. Kapag mapuno na nito ang kanilang tiyan, ito ay magsisimulang parang binabati na gaya ng kumukulong mantika na nagdudulot ng matinding paghihirap. Sa puntong iyon sila ay magmamadali upang uminom ng napakainit na tubig. Iinumin nila ito na parang uhaw na kamelyo, ngunit hindi mapapawi ang kanilang uhaw. Sa halip ang kanilang mga laman loob ay mangangapunit. Sinabi ng Diyos:

"…Sila ay bibigyan ng kumukulong tubig upang inumin, na humihiwa sa laman ng ng kanilang bituka (pira-piraso)." (Quran 47:15)

Ang matinik na palumpong at zaqqum ay magbabara at didikit sa kanilang lalamunan dahil sa sama ng amoy nito:

"Katotohanan, nasa Amin ang mga panggapos (na magtatali sa kanila) at ang nag-aalimpuyong Apoy (na susunog sa kanila), at pagkain na babara sa kanilang mga lalamunan at kasakit-sakit na kaparusahan." (Quran 73:12-13)

Sinabi ng Propeta ng Islam:

"Kapag ang isang patak mula sa zaqqum ay pumatak sa mundong ito, ang mga tao sa mundo at lahat ng kanilang pangkabuhayan ay masisira. Kaya paano ito makakain ng isang tao na kakain nito?" (Tirmidhi)

Isa pang pagkain na ihahanda para sa mga tao sa Impiyerno ay ang mga nana (nagmumula sa nagnaknak na mga sugat) na tumatagas mula sa kanilang balat, ang lumalabas na likido sa pribadong parte ng mga mangangalunya at ang nabubulok na balat at laman ng mga sinusunog. Ito ang "katas" ng mga tao sa Impiyerno. Sinabi ng Diyos:

"Kaya't siya ay walang kaibigan dito sa Araw na yaon, at wala siyang anumang pagkain maliban sa mabahong nana mula sa pinaghugasan ng mga sugat at walang ibang magsisikain nito maliban sa mga makasalanan." (Quran 69:35-37)

"Ito na nga – kaya't hayaang lasapin nila ito – isang nakababanling tubig (mabaho) katas (mula sa nagnanaknak na sugat). At iba pang (kaparusahan) na katulad nito (sa iba't-ibang) uri." (Quran 38:57-58)

Panghuli, ang ibang mga makasalanan ay pakakainin ng apoy mula sa Impiyerno bilang parusa. Sinabi ng Diyos:

"Katotohanan, yaong mga kumakamkam ng mga ari-arian ng mga ulila ng walang katarungan ay kakain lamang ng apoy ang kanilang mga tiyan." (Quran 4:10)

"Katotohanan, ang naglilingid ng mga ipinahayag ng Diyos sa Aklat at ipinagpalit ito sa maliit na kabayaran – sila yaong walang kakainin ang kanilang sikmura kundi ang Apoy." (Quran 2:174)

Ang Inumin Dito

Sinabi ng Diyos sa Quran ang patungkol sa inumin ng mga tao sa Impiyerno:

"Sila ay bibigyan ng kumukulong tubig upang inumin, na hihiwa sa laman ng kanilang bituka (pira-piraso)." (Quran 47:15)

"…At kung sila ay hihingi ng tulong, sila ay bibigyan ng tubig na tulad ng kumukulong langis, na babanli sa (kanilang) mukha. Kakila-kilabot ang inumin, at masamang pahingahan." (Quran 18:29)

"Sa harap niya ay Impiyerno, at siya ay paiinumin ng pinagnanaang tubig. Iinumin niya ito ngunit makakaramdam siya ng matinding (paghihirap) sa paglunok nito. Ang kamatayan ay daratal sa kanya sa lahat ng panig, Gayunpaman siya ay hindi mamamatay. At sa harap niya ay may matinding kaparusahan." (Quran 14:16-17)

"isang kumukulong likido at likidong maitim, na sobrang lamig." (Quran 38:57)

Ang mga uri ng inumin ng mga tao sa Impiyerno ay ang mga sumusunod:

·Sobrang init na tubig tulad sa sinabi ng Diyos:

"Sila ay magsisiikot sa gitna ng mainit at kumukulong tubig (hanggang sa pinakamataas na antas)." (Quran 55:44)

"Sila ay dudulutan ng inumin mula sa kumukulong batis." (Quran 88:5)

·Dumadaloy na nana mula sa laman at balat ng hindi nananampalataya. Sinabi ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan):

"Sinuman ang umiinom ng mga nakakalasing ay paiinumin ng putik ng khabal. Sila ay nagtanong, ‘O Sugo ng Diyos, ano ang putik ng khabal?’ Kanyang sinabi, ‘Ang pawis ng mga tao ng Impiyerno’ o ang 'katas' ng mga tao sa Impiyerno.’" (Saheeh Muslim)

·Isang inumin na parang kumukulong langis na inilarawan ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) bilang:

"Yaon ay parang kumukulong langis, kapag ito ay inilapit sa mukha ng isang tao, ay mahuhulog dito ang balat ng kanyang mukha." (Musnad Ahmad, Tirmidhi)

Mahina Pinakamagaling

Paglalarawan ng Impiyerno (bahagi 4 ng 5): Ang mga Kakila-kilabot ng Impiyerno I

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Ang unang bahagi ng malinaw na pagdurusa, kakila-kilabot, at mga kaparusahan ng Impiyerno na nailarawan sa mga mapagkukunan ng relihiyong Islam.

 • Ni Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 25 Jun 2019
 • Nag-print: 28
 • Tumingin: 8,852
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

A_Description_of_Hellfire_(part_4_of_5)_001.jpgAng tindi ng apoy ng Impiyerno ay sobra na ang mga tao ay handang ibigay ang kanilang pinakamamahal na pag-aari upang matakasan ito:

"Katotohanan, yaong mga di-naniwala at namatay habang sila ay walang paniniwala – hindi maging (buong) ang kapasidad ng kalupaan na puno ng ginto ay hindi tatanggapin mula sa isa sa kanila kung ito man ay kanyang (ibibigay bilang) pantubos sa kanyang sarili. Para sa kanila ay isang mahapding kaparusahan, at sa kanila ay walang makatutulong." (Quran 3:91)

Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ng Islam ay nagsabi:

"Isa sa mga tao ng Impiyerno na nalasap ang karamihan ng kasiyahan sa kanyang buhay sa mundong ito ay ilalabas sa Araw ng Muling Pagkabuhay at ilulublob sa Apoy ng Impiyerno. Pagkatapos siya ay tatanungin, ‘O anak ni Adam, nakakita ka na ba ng isang bagay na maganda?’ Nakaranas ka na ba ng anumang kasiyahan?’ Siya ay magsasabi, ‘Hindi pa, O Panginoon."[1]

Kaunting sandali lamang sa Impiyerno at kanilang makakalimutan lahat ng magagandang panahon na nagkaroon sila. Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ng Islam ay ipina-batid ito sa atin:

"Sa Araw ng Muling Pagkabuhay, Tatanungin ng Diyos ang yaong may pinakamgaan na kaparusahan sa Apoy, ‘Kung ikaw ay nagmamay-ari ng kung anuman ang iyong ninanais sa lupa, ipamimigay mo ba ito upang iligtas ang iyong sarili?’ Kanyang sasabihin, ‘Oo.’ Sasabihin ng Diyos, ‘Kakaunti pa dyan ang ninais Ko mula sa iyo noong ikaw ay nasa baywang pa ni Adam, hiniling Ko sa iyo na huwag iugnay ang anumang bagay sa pagsamba sa Akin, ngunit iginiit mo na iugnay ang mga ibang bagay sa pagsamba sa Akin.’"[2]

Ang kakila-kilabot at tindi ng Apoy ay sapat na para sa isang tao upang siya ay mawala sa kanyang tamang pag iisip. Papayag siyang ipagpalit ang lahat ng kanyang minamahal upang maligtas mula dito, ngunit siya ay hindi kailanman magiging ligtas mula dito. Sinabi ng Diyos:

"Ang mapaggawa ng kabuktutan ay magnanais na siya ay tubusin mula sa parusa sa Araw na iyon ng kanyang mga anak, ng kanyang asawa at kapatid, at ang kanyang malalapit na kamag-anak na nag-aruga sa kanya, at lahat – ng nasa lupa – upang ang mga ito ay iligtas siya. Hindi! Katotohanan, ito ang Apoy (ng Impiyerno), nagtatalop (ito) ng mahigpit hanggang sa anit!" (Quran 70:11-16)

Ang parusa sa Impiyerno ay magkakaiba ng mga antas. Ang pagdurusa sa ibang antas ng Impiyerno ay malaki kumpara sa iba. Ang mga tao ay ilalagay sa antas na naaayon sa kanilang mga gawain. Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ng Islam ay nagsabi:

"May mangilan-ngilan na kung saan ang Apoy ay aabot hanggang sa kanilang bukung-bukong, ang iba ay hanggang sa kanilang tuhod, ang iba ay hanggang sa kanilang baywang, subali't ang iba ay aabot hanggang sa kanilang mga leeg."[3]

Siya ay nagkuwento patungkol sa pinakamagaang parusa sa Impiyerno:

"Ang taong makatatanggap ng pinakamagaang parusa sa mga tao sa Impiyerno sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay isang lalaki, ilalagay ang nagbabagang uling sa ilalim ng arko ng kanyang paa. Ang kanyang utak ay kukulo dahil dito."[4]

Iisipin ng taong ito na wala nang iba ang pinaparusahan ng mas masaklap pa kaysa sa kanya, kahit na siya ang nakatatanggap ng pinakamagaang parusa.[5]

Maraming mga taludtod sa Quran ang nagbabanggit ng iba't-ibang antas ng parusa para sa mga tao sa Impiyerno:

"Ang mga ipokrito ay nasa kailaliman ng Apoy." (Quran 4:145)

"at sa Araw na iyon na ang hatol ay itinatag (sasabihin sa mga anghel): Isadlak ninyo ang mamamayan ni Paraon sa pinakamahapding parusa!" (Quran 40:46)

Ang Apoy na pinasiklab ng Diyos ay susunugin ang balat ng mga tao sa Impiyerno. Ang balat ang pinakamalaking parte ng katawan at ang lugar ng pakiramdam kung saan ang hapdi ng pagkasunog ay mararamdaman. Papalitan ng Diyos ang nasunog na balat ng bago upang masunog muli, at ito ay mauulit ng mauulit:

"Katotohanan, yaong mga nakikipagtalo hinggil sa Aming mga taludtod – Itatapon Namin sila sa Apoy. Sa tuwing ang kanilang balat ay tuluyang naihaw papalitan Namin ito ng iba pang balat para kanilang matikman ang parusa. Katotohanan, Ang Diyos ay magpakailanman Napakalakas at Matalino." (Quran 4:56)

Isa pang uri ng parusa sa Impiyerno ay ang pagtunaw. Kapag ang sobrang pinainit na tubig ay ibubuhos sa kanilang mga ulo, tutunawin nito ang mga kalamnan:

"…Sa kanilang ulo ibubuhos ang kumukulong tubig na ikatutunaw ng lahat ng nasa loob ng kanilang mga tiyan at (kanilang) mga balat." (Quran 22:19-20)

Sinabi ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan):

"Ibubuhos ang sobrang pinainit na tubig sa kanilang mga ulo at tutunawin ang madadaanan nito hanggang sa pupunitin nito ang kanilang mga laman-loob, lalabas; hanggang lumabas ito mula sa kanilang mga paa, at lahat ay natunaw. At pagkatapos ay sila ay ibabalik sa dating kalagayan."[6]

Isa sa mga paraan na pahihiyain ng Diyos ang mga makasalanan sa Impiyerno ay sa pamamagitan ng pagtipon sa kanila sa Araw ng Paghuhukom sa kanilang mukha, bulag, bingi, at pipi.

"at sila ay Aming titipunin sa Araw ng Muling Pagkabuhay (na nakasubsob) sa kanilang mga mukha – bulag, pipi at bingi. Ang kanilang kanlungan ay ang Impiyerno; sa tuwing ito ay napapawi Aming dinaragdagan ang naglalagablab na Apoy." (Quran 17:97)

"At may dalang masamang gawa — ang kanilang mukha ay itataob sa Apoy, (at sasabihin sa kanila), ‘Hindi ba kayo binabayaran lamang para sa anumang inyong laging ginagawa?’" (Quran 27:90)

"Ang Apoy ay susunugin ang kanilang mga mukha at sila ay mangingiwi sa sakit, ang kanilang mga labi ay masisira." (Quran 23:104)

"Sa Araw na ang kanilang mga mukha ay ibabaling sa Apoy, kanilang sasabihin, ‘Sana kami ay sumunod sa Diyos at sa Kanyang mga Sugo.’" (Quran 33:66)

Isa pang masakit na parusa sa mga hindi nananampalataya ay sila ay kakaladkarin sa kanilang mga mukha papuntang Impiyerno. Sinabi ng Diyos:

"Katotohanan, ang mga mapaggawa ng kabuktutan ay nasa kamalian at kahibangan. Sa Araw na sila ay kakaladkarin sa kanilang mga mukha (sa kanila ay sasabihin), ‘Lasapin ninyo ang dumadaiting init ng Impiyerno.’" (Quran 54:47-48)

Sila ay kakaladkarin sa kanilang mga mukha habang nakatali ng mga kadena at nakagapos:

"Yaong mga nagtatakwil sa Aklat (ang Quran) at sa anumang Aming ipinadala sa Aming mga Sugo – kanilang mapag-aalaman, kapag ang mga kawing ay ipupulupot sa kanilang mga leeg at ang mga bakal na tanikala; sila ay kakaladkarin sa kumukulong tubig; at sa apoy sila ay magniningas." (Quran 40:70-72)


Mga talababa:

[1] Saheeh Muslim

[2] Saheeh Al-Bukhari

[3] Saheeh Muslim

[4] Saheeh Al-Bukhari

[5] Saheeh Muslim

[6] Tirmidhi

Mahina Pinakamagaling

Paglalarawan ng Impiyerno (bahagi 5 ng 5): Ang mga Kakila-kilabot ng Impiyerno II

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Ang pangalawang bahagi ng detalyadong pagdurusa, kakila-kilabot, at mga kaparusahan sa Impiyerno na kasing detalyado sa mga mapagkukunan ng relihiyong Islam.

 • Ni Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 25 Jun 2019
 • Nag-print: 28
 • Tumingin: 8,321
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

Paiitimin ng Diyos ang mga mukha ng mga tao sa Impiyerno:

"Sa Araw na yaon (may ibang mga) mukha na magiging mapuputi at (may ibang mga) mukha na magiging maiitim. At yaong magiging maiitim ang kanilang mga mukha. (ito ang sasabihin sa kanila), ‘Kayo ba ay nagtakwil pagkaraan ng inyong paniniwala? Kung magkagayon inyong lasapin ang parusa nang dahil sa anumang inyong itinakwil.’" (Quran 3:106)

Ang kanilang mga mukha ay magiging katulad na para bang tinakpan sila ng gabi o kadiliman:

"At yaong nagsusumikap para sa masasamang gawain – ang kabayaran ng isang kasamaan ay nakatutulad nito, at ang kahihiyan ay tatakip sa kanila. Sila ay hindi magkakaroon ng tagapagtanggol mula sa Diyos. Ang kanilang mga mukha ay wari bang tinakpan ng mga piraso ng gabi – sadyang madilim. Sila yaong mga maninirahan sa Apoy; sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan." (Quran 10:27)

Papalibutan ng Apoy ang di-naniwala sa lahat ng sulok katulad ng mga kasalanan na pumalibot sa kanya na parang isang kumot na ipinulupot sa kanyang katawan:

"Sa kanila ay higaan mula sa Apoy at sa ibabaw nila ay mga takip (na Apoy)…" (Quran 7:41)

"Sa Araw na ang parusa (ng Impiyerno) ay babalot sa kanila mula sa kanilang itaas at mula sa ibaba ng kanilang mga paa." (Quran 29:55)

"…at katotohanan palilibutan ng Impiyerno ang mga di-naniniwala…" (Quran 9:49)

Ang Apoy ng Impiyerno ay lulundag hanggang sa mga puso. Tatagos ang Apoy sa kanilang sobrang laking katawan at aabot hanggang sa pinakailalim:

"Hindi! Siya ay tiyak na itatapon sa Pandurog. At ano ang makakapagpabatid sa iyo kung ano ang Pandurog? Ito ay ang Apoy ng Diyos, (walang hanggan) na ginagatungan, na ang init nito ay aakyat sa mga puso." (Quran 104:4-7)

Hahatiin ng Apoy ang mga lamang-loob tulad ng nabanggit ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan):

"Isang lalaki ang dadalhin sa Araw ng Muling Pagkabuhay at itatapon sa Apoy. At ang kanyang lamang-loob ay magsisikalat sa Apoy at siya ay mapipilitang maglakad ng maglakad na parang isang asno sa isang gilingang pinepedalan. Ang mga tao sa Impiyerno ay magtitipon sa paligid niya at sasabihin, ‘O kuwan, ano ang problema sa iyo? Hindi ba't ipinag-utos mo sa amin na gumawa ng mabuti at ipinagbawal sa amin ang mga kasamaan?’ Kanyang sasabihin, ‘Dati kong ipinag-uutos sa inyo ang kabutihan, ngunit hindi ko ito ginawa at dati kong ipinagbawal sa inyo ang kasamaan, ngunit dati ko itong ginagawa.’ At pagkatapos siya ay maglalakad ng maglalakad na parang isang asno sa isang gilingang pinepedalan."[1]

Inilarawan ng Diyos ang mga kadena, na mga pamatok, at mga tanikala sa Impiyerno. Sila ay itatali ng kadena at kakaladkarin na may pamatok sa kanilang mga leeg:

"Aming inihanda para sa mga di-naniniwala ang mga tanikala, mga pamatok, at ang naglalagablab na Apoy." (Quran 76:4)

"Nasa Amin ang mga tanikalang panggapos (para sa kanila), at ang Apoy (upang sila ay sunugin), at pagkaing nakasasamid, at masidhing kaparusahan." (Quran 73:12-13)

"Aming lalagyan ng pamatok ang mga leeg ng mga yaong di-naniwala. Ito ay kabayaran lamang sa anumang kasamaan na kanilang ginawa." (Quran 34:33)

"Kapag ang mga pamatok ay nakapulupot na sa kanilang mga leeg at ang mga kadena, sila ay kakaladkarin." (Quran 40:71)

"(Ang mahigpit na utos ay sasabihin): siya ay hatakin at gapusin, at siya ay sunugin sa naglalagablab na apoy, pagkaraan, pagmartsahin siya na may kadena, kung saan ang sukat ay pitumpung siko." (Quran 69:30-32)

Ang mga diyos ng mga pagano at lahat ng iba pang diyus-diyosan na sinasamba maliban sa Diyos na akala ng mga tao ay kanilang magiging tagapamagitan sa Diyos at magpapalapit sa kanila sa Kanya ay ihahagis sa Impiyerno kasama nila. Ito ay upang pahiyain at ipakita na ang mga diyus-diyosang ito ay walang kakayanan,

"Katotohanan, kayo (hindi nananampalataya) at kung ano ang inyong sinasamba maliban sa Diyos,[2] ay ang panggatong ng Impiyerno. Kayo ay papasok dito. Kung ang mga (hindi tunay na diyos) ito (tunay na) ay mga diyos, hindi sila makakapsok diyan, ngunit ang lahat ay mananahan ng walang hanggan doon." (Quran 21:98-99)

Kapag nakita ng di-nananampalataya ang Impiyerno, siya ay mapupuno ng pagsisisi, ngunit ito ay wala ng pakinabang:

"At kanilang mararamdaman ang pagsisisi kapag kanilang natunghayan ang parusa; at sila ay hahatulan ng may katarungan, at sila ay hindi gagawan ng kamalian." (Quran 10:54)

Ang mga di-nananampalataya ay hihilingin ang kanyang kamatayan kapag kanilang naramdaman ang init nito,

"At kapag sila ay itinapon sa makitid na pook na iyon na nakagapos, sila ay mananangis o magnanais ng kamatayan o pagkawasak. (Sasabihin sa kanila), ‘Huwag sumigaw sa Araw na ito para sa isang pagkawasak bagkus kayo ay umiyak para sa mas matinding pagkawasak.’" (Quran 25:13-14)

Ang kanilang mga sigaw ay lalong lalakas at sila ay tatawag sa Diyos na umaasang palalabasin Niya sila mula sa Impiyerno:

"At sila ay mananangis doon ng malakas, ‘Aming Panginoon, kami ay iyong ilabas; kami ay magsisigawa ng mga gawaing matuwid – na iba sa aming dating ginagawa!’" (Quran 35:37)

Kanilang mapagtatanto ang kanilang mga kasalanan at ang pagkakamali ng pagtangging maniwala:

"At sila ay magsasabi, ‘Kung kami ay nakinig lamang o nag-isip, marahil kami ay hindi naging kabilang sa mga kasamahan ng naglalagablab na Apoy.’ At kanilang aaminin ang kanilang mga kasalanan, para (sila ay) mapalayo sa mga kasamahan ng naglalagablab na Apoy." (Quran 67:10-11)

Ang kanilang mga hiling ay tatanggihan:

"Sila ay magsasabi, ‘Aming Panginoon, ang aming kasamaan ay nanaig sa amin, at kami ay isang mamamayang nangaligaw. Aming Panginoon, kami ay hanguin mula rito, At kung kami ay magsibalik (sa kasamaan), tunay na kami ay mapaggawa ng kamalian.’ Siya ay magsasabi, ‘Manatili kayong kaaba-aba diyan at huwag kayong makiusap sa Akin.’" (Quran 23:106-108)

Pagkatapos nito, kanilang tatawagin ang mga tagabantay ng Impiyerno at makikiusap na mamagitan sa Diyos para sa kanila upang mabawasan ang pagdurusa:

"At yaong mga nasa Apoy ay magsasabi sa mga tagapagbantay ng Impiyerno, ‘Manalangin kayo sa inyong Panginoon upang pagaanin para sa amin ng isang araw ang parusa.’ Sila ay magsasabi, ‘Hindi ba dumating sa inyo ang mga Sugo na may dalang mga katibayan?’ Kanilang sasabihin, ‘Oo.’ Sila ay sasagot, ‘Kung gayon kayo (sa inyong mga sarili) ang manalangin, ngunit walang patutunguhan ang panalangin ng mga di-nanampalataya maliban sa kawalang-saysay.’" (Quran 40:49-50)

Hihiling pa sila para sa kanilang sariling kamatayan upang maibsan ang kanilang pasakit:

"At sila ay mananawagan, ‘O Malik, hayaan mo ang iyong Panginoon na magbigay-wakas sa amin!’ Kanyang sasabihin, ‘Katotohanan, kayo ay mamamalagi.’" (Quran 43:77)

Sasabihin sa kanila na ang parusa ay hindi mababawasan, ito ay walang-hanggan:

"Kahit na kayo ay matiisin o di matiisin - itong lahat ay magkakatulad para sa inyo. Kayo ay tumanggap lamang ng kabayaran sa inyong mga gawa."' (Quran 52:16)

Sila ay iiyak ng mahabang panahon:

"Kaya hayaan silang bahagyang humalakhak at pagkatapos ay manangis nang labis-labis bilang kabayaran sa anumang lagi nilang pinagsumikapan." (Quran 9:82)

Sila ay iiyak hanggang sa wala nang luhang natitira, at pagkatapos sila ay iiyak ng dugo, kung saan ang mga ito ay mag-iiwan ng mga bakas tulad ng nailarawan ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan):

"Ang mga tao sa Impiyerno ay paiiyakin, at sila ay iiyak hanggang sa sila ay wala nang luha. At pagkatapos sila ay iiyak ng dugo hanggang sila ay magkaroon ng parang, lagusan sa kanilang mga mukha, na kapag inilagay ang mga barko dito, sila ay lulutang."[3]

Tulad ng iyong nakita, ang mga paglalarawan ng Impiyerno sa kasulatan ng Islam ay klaro at detalyado, gayundin sa paglalarawan sa mga tao na nararapat mamalagi roon. Ganoon siya kalinaw na ang sinumang naniniwala sa Araw ng Paghuhukom at ang walang-hanggan na kahahantungan sa Kabilang-buhay ay dapat mahikayat na hindi maging kabilang sa mga taong itatapon sa loob nito. Ang pinakamainam, at totoong nag-iisang, paraan para maiwasan ang kapalarang ito ay ang mataimtim na paghahanap sa tunay na relihiyon na ipinag-utos ng Diyos sa sangkatauhan. Ang isang tao ay hinding-hindi dapat sumunod sa isang relihiyon ng basta na lamang dahil dito siya "ipinanganak", o ituring ang relihiyon na isang nauuso sa bagong panahon. Sa halip, dapat nilang saliksikin ang katotohanan sa mundong ito at sa buhay na parating, at tiyakin na sila ay nakapaghanda sa paghuhukom na ito kung saan walang pag-uulit, sa pagsasabuhay ng buhay at sistema ng paniniwala na ipinahayag at hindi nabago mula sa Nag-iisang Pinakamataas.


Mga talababa:

[1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[2] Ibn Katheer, sa kanyang tafsir, ay ipinapaliwanag na ang mga relihiyosong mga tao at mga propeta mula sa sinaunang panahon, na itinuring na diyos ng mga sumunod na salinlahi nang walang pahintulot mula sa kanila, ay hindi kabilang sa magiging ‘panggatong sa apoy’. Ang mga tao lamang na ninais na sambahin ng mga sumasamba ang itatapon dito, kasama ng ‘mga yaong sumamba sa kanya’ at iba pang walang-buhay na mga diyus-diyosan. Ang mga tao na tulad ni Hesus, sanasabi sa Quran: "Sa kanila na aming itinakda ang isang mabuting gantimpala sila ay ilalayo rito(Impyerno)…" (Quran 21:101)

[3] Ibn Majah

Mahina Pinakamagaling

Mga bahagi ng mga artikulo na ito

Magdagdag ng komento

 • (Hindi nakikita sa publiko)

 • Ang iyong komento ay susuriin at dapat malathala sa loob ng 24 oras.

  Ang patlang na may markang asterisk (*) ay kailangan.

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Listahan ng Contento

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Your favorites list is empty. You may add articles to this list using the article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.