Статьи / видео вы запросили еще не существует.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

あなたが要求した記事/ビデオはまだ存在していません。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Статьи / видео вы запросили еще не существует.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Ano ang Sinasabi nila Tungkol sa Quran (bahagi 1 ng 2)

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ang mga pahayag ng mga iskolar sa kanluran na nag-aral ng Islam tungkol sa Quran. Bahagi 1: Panimula at ang kanilang mga pahayag.

 • Ni  iiie.net
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 1968 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Nakatanggap ang sangkatauhan ng Banal na patnubay sa pamamagitan lamang ng dalawang mga paraan: una ang salita ng Diyos, pangalawa ang mga Propeta na pinili ng Diyos upang iparating ang Kanyang kalooban sa mga tao. Ang dalawang bagay na ito ay palaging magkasama at kung susubukang alamin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapabaya sa alinman sa dalawang ito ay palaging hahantong sa pagkaligaw. Ang mga Hindu ay pinabayaan ang kanilang mga propeta at binigyan ng pansin ang kanilang mga libro na nagtataglay lamang ng mga palaisipan na salita kung saan tuluyang nakapagligaw sa kanila. Katulad din, na ang mga Kristiyano, sa kabuuang pagwawalang-bahala sa Aklat ng Diyos, ay ikinabit ang lahat ng importansiya kay Kristo kaya naman hindi lamang siya itinaas sa pagiging Banal, kundi nawala din ang mismong halaga ng Tawheed (isang Diyos o monotiesmo) na nilalaman ng Bibliya.

Sa katunayan, ang pangunahing mga banal na kasulatan na ipinahayag bago ang Quran, i.e., ang Lumang Tipan at ang Ebanghelyo, ay naging libro nang matagal pagkatapos ng mga araw ng mga Propeta at sa pagsasalin din. Ito ay dahil ang mga tagasunod nina Moises at Hesus ay hindi gumawa ng malaking pagsisikap na mapanatili ang mga Pahayag na ito sa panahon na nabubuhay ang kanilang mga Propeta. Sa halip, isinulat ang mga ito matagal na panahon pagkatapos ng kanilang kamatayan. Kaya, kung ano ang mayroon tayo ngayon sa anyo ng Bibliya (ang Luma pati na rin ang Bagong Tipan) ay isang pagsasalin ng mga indibidwal na tala ng mga orihinal na paghahayag na naglalaman ng mga pagdaragdag at pagtanggal na ginawa ng mga tagasunod ng nasabing Propeta. Sa kabaligtaran, ang huling ipinahayag na Aklat, ang Quran, ay nananatili pa rin sa malinis nitong anyo. Ginarantiyahan ng Diyos mismo ang pangangalaga nito at ang buong Quran ay isinulat sa panahon na buhay pa si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos, sa magkakahiwalay na piraso ng mga dahon ng palma, mga pergamino, mga buto atbp... Bukod dito, mayroong higit sa 100,000 na mga Kasamahan ang nakasaulo alinman sa buong Quran o mga bahagi nito. Mismong ang Propeta ang nagbibigkas nito kay Angel Gabriel isang beses sa isang taon at dalawang beses sa taon kung saan siya ay namatay. Ipinagkatiwala ng unang Kalifa na si Abu Bakr ang pag kolekta ng buong Quran sa isang aklat sa tagasulat ng Propeta, na si Zaid Ibn Thabit. Ang aklat na ito ay na kay Abu Bakr hanggang sa kanyang kamatayan. Pagkatapos ito ay napunta sa pangalawang Kalifa na si  Umar at pagkatapos niya ay nakarating ito kay Hafsa, ang isa sa mga asawa ng Propeta. Mula sa orihinal na kopya na inihanda ng ikatlong Kalifa na si Uthman ang maraming iba pang mga kopya ay ipinadala sa iba't ibang teritoryo ng mga Muslim.

Ang Quran ay maingat na pinangalagaan sapagkat ito ay ang Aklat ng Patnubay para sa sangkatauhan hanggang sa katapusan ng panahon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi lang ang mga Arabo ang pinatutukuyan nito kahit na ito ay sa lengwahe nila ipinahayag o wikang ginamit. Nakikipag-usap ito sa tao bilang isang tao:

"O sangkatauhan, ano ang luminlang sa iyo tungkol sa iyong Panginoon, ang Mapagbigay."

Ang  pagiging praktikal ng mga turo ng Quran ay pinatatag ng mga halimbawa ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, at ng mabubuting mga Muslim sa buong panahon. Ang natatanging pamamaraan ng Quran ay ang mga tagubilin nito na naglalayon sa pangkalahatang kapakanan ng tao at batay sa mga posibilidad na maaabot niya. Sa lahat ng bahagi nito ang karunungan sa Quran ay di maipagkakaila. Hindi nito pinaparusahan o pinapahirapan ang katawan o pinapabayaan ang kaluluwa. Hindi nito ginagawang tao ang Diyos at hindi nito sinasamba ang tao. Ang lahat ay maingat na inilalagay kung saan ito nabibilang.

Sa katunayan ang mga iskolar na nagpahayag na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, ang may-akda ng Quran ay nagsasabi ng isang bagay na imposible para sa isang tao. Maaari bang ipahayag ng sinumang tao noong ikaanim na siglo C.E. ang mga katotohanang pang-agham tulad ng nilalaman ng Quran? Maaari ba niyang ilarawan ang ebolusyon ng similya (embryo) sa loob ng matris nang eksakto na tulad ng matatagpuan natin sa modernong agham?

Pangalawa, makatuwiran bang paniwalaan na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, na hanggang sa edad na apatnapu ay nakilala lamang para sa kanyang katapatan at integridad, ay bigla na lang simulan ang pagsusulat ng isang libro na walang kapantay sa meritong pampanitikan na ang katumbas nito ay di kayang buuin ng buong lehiyon ng mga makatang Arabo at mga mananalumpati na may pinakamataas na kakayahan? Panghuli, makatuwiran ba na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, na kilala bilang Al-Ameen (mapagkakatiwalaan) sa kanyang lipunan at hinahangaan din ng mga di-Muslim na iskolar dahil sa kanyang katapatan at integridad, ay lumantad na may maling pahayag at nagawang sanayin ang libu-libong mga tao, na may integridad upang maitaguyod ang pinakamahusay na lipunan ng tao sa mundo?

Tiyak, ang sinumang taos-puso at walang kinikilingan na naghahanap ng katotohanan ay maniniwala na ang Quran ay ang ipinahayag na Aklat ng Diyos.

Nang walang kinakailangang pagsang-ayon sa lahat ng sinabi nila, magbibigay kami dito ng ilang mga opinyon ng mga mahahalagang iskolar na hindi Muslim tungkol sa Quran. Ang mga mambabasa ay madaling mapapansin kung gaano kalapit ang modernong mundo sa katotohanan pagdating sa Quran. Humihiling kami sa lahat ng mga iskolar na may bukas na pag-iisip na pag-aralan ang Quran alang-alang sa mga nabanggit na dahilan. Tiyak namin na ang alinmang pagsubok ay makakahikayat sa mambabasa nito na ang Quran ay hindi maaring ini-akda ng isang tao.

Goethe, sinipi sa T.P.  Hughes’ Diksyunaryo ng Islam, p. 526:

"Gayunpaman kadalasan bumabaling tayo dito [ang Quran] nakakainis sa simula,  kalaunan ay nakakaakit, nakakamangha, at sa dulo ay mapipilitan tayong humanga at igalang ito...Ang paraan nito, alinsunod sa mga nilalaman at layunin nito ay mahigpit, dakila, kakila-kilabot - muli at palaging tunay na dakila - Sa ganito ang aklat na ito ay magpapatuloy sa pagsasanay sa lahat ng panahon na isang pinaka-mabisang impluwensya."


 Maurice Bucaille, Ang Quran at ang Modernong Siyensya (The Quran and Modern Science), 19812, p. 18:

"Ang isang ganap na may layuning pagsusuri tungkol dito [ang Quran] alang-alang sa modernong kaalaman, ay humantong sa amin na kilalanin ang kasunduan sa pagitan ng dalawa, na nabanggit sa paulit-ulit na okasyon, pinapalagay natin na tila mahirap isipin na  ang isang tao sa panahon ni Mohammed , sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, na maging may-akda ng naturang mga pahayag dahilan sa estado ng kaalaman sa kanyang panahon. Ang ganitong mga pagsasaalang-alang ay bahagi ng kung ano ang nagbibigay sa Pagpapahayag ng Quran ng natatanging lugar nito, at pinipilit ang walang kinikilingan na siyentipiko na aminin ang kanyang kawalan ng kakayahan na magbigay ng isang paliwanag na nagmumula lang sa materyalistikong pangangatwiran."

 

 

 

Ano ang Sinasabi nila Tungkol sa Quran (bahagi 2 ng 2)

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ang mga pahayag ng mga iskolar sa kanluran na nag-aral ng Islam tungkol sa Quran. Bahagi 2: Mga karagdagang pahayag.

 • Ni  iiie.net
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  23 Mar 2010
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 2058 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Dr.  Stiengass, sinipi sa T.P.  Hughes’ Diksyunaryo ng Islam (Dictionary of Islam), pp.  526-527:

"Isang gawain, kung gayon, na tumatawag ng napakalakas at tila hindi magkakatugma na mga emosyon kahit na sa malayong mambabasa - malayo ukol sa panahon, at higit pa sa isang pag-unlad ng kaisipan - isang gawain na hindi lamang tatalo sa pagkasuklam na maaaring magpasimula ng pagsusuri, na papalit sa masamang pakiramdam ng pagkamangha at paghanga, ang gayong gawain ay maaring isang kamangha-manghang produkto ng kaisipan ng tao sa katunayan at problema na pagtutuunan ng pansin ng bawat maalalahaning tagapagmasid ng mga patutunguhan ng sangkatauhan."

Maurice Bucaille, The Bible, the Quran and Science, 1978, p.  125:

"Ang nasabing pagmamasid ay nagawang mapawalang-saysay ang mga haka-haka na isinusulong ng mga tumitingin at nagsasabing si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ang siyang may-akda ng Quran. Paano na ang isang tao, mula sa pagiging hindi marunong magbasa o magsulat, ay maging pinakamahalagang may-akda, kung pag-uusapan ang meritong pampanitikan, sa kabuuan ng panitikan ng Arabe? Paano niya naipahayag ang mga katotohanan ng isang kalikasang pang-agham na walang ibang tao na maaaring makabuo ng panahon na iyon, at ang lahat ng ito nang walang kahit isang maliit ng pagkakamali sa kanyang pahayag ukol sa paksa?"

Dr.  Steingass, sinipi sa Hughes’ Dictionary of Islam, p.  528:

"Dito, samakatuwid, ang mga merito nito bilang isang produktong pampanitikan marahil ay hindi maaaring masukat o ikumpara sa ilang naunang mga salawikain na pansarili at kaaya-aya sa pandinig, ngunit sa pamamagitan ng mga epekto na nagawa nito sa kapanahunan at mga kababayan ni Mohammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala. Kung saan ito ay nagsalita nang napakalakas at kapani-paniwala sa mga puso ng kanyang mga tagapakinig tungkol sa pagkakaisa ng dating watak-watak at magkakatunggaling mga elemento na maging isang solido at napaka organisadong kalipunan, binuhay ng mga ideyang iyon na hanggang ngayon ay pinamumunuan pa ang mga kaisipang Arabo,  kung gayon ang kahusayan nito ay lubos, dahil ito ay nakabuo ng isang sibilisadong bansa na walang malulupit na tribo, at nagsimulang mag-ingay o kumontra sa lumang baluktot na kasaysayan."

Arthur J.  Arberry, Pagpapakahulugan sa Quran, London: Oxford University Press, 1964, p.  x:

"Sa kasalukuyang pagtatangka na malampasan ang mga ginawa ng aking mga hinalinhan, at upang makagawa ng isang bagay na maaaring tanggapin nang kasing lakas gaano man kabanayad ang kahanga-hangang retorika ng Arabe na Koran, nahirapan akong pag-aralan ang masalimuot at maraming iba't ibang mga ritmo na - bukod sa mensahe mismo - siyang bumubuo ng di maikaka-ilang pag-aangkin ng Koran ng ranggo sa gitna ng mga pinakadakilang obra sa panitikan ng sangkatauhan. Ang pinaka-natatanging tampok nito - 'ang hindi matutularang simponya', tulad ng inilarawan ng naniniwalang si Pickthall sa kanyang Banal na Aklat, 'ang mismong mga tunog na nagpapaluha sa mga tao at nagpapasaya' - ay halos hindi na pinansin ng mga nakaraang tagasalin; samakatuwid ito ay hindi nakakagulat na ang kanilang nais na idagdag ay nagtunog pulpol at patag kung ihahambing sa magagandang pinalamutian na orihinal."

Ang Quran sa Quran

“At katotohanan, Aming ginawa ang Quran na madaling maunawaan ng isip: Mayroon bang, sinuman ang makaka-alaala." (Quran 54:17, 22, 32, 40 [inulit-ulit])

“Hindi ba sila magmumuni-muni tungkol sa Quran (nilalaman nito), o may mga kandado ang kanilang mga puso?” (Quran 47:24)

“Katiyakan na itong Quran ay gumagabay sa kung saan ang pinaka matuwid at nagbibigay ng mabuting balita sa mga naniniwala na gumagawa ng mabubuting gawa na magkakaroon sila ng malaking gantimpala.” (Quran 17:9)

“Walang pag-aalinlangan na Inihayag Namin ang Paalala (Quran) at tiyak na pangangalagaan Namin ito (mula sa katiwalian).” (Quran 15:9)

“Purihin ang Diyos na nagpahayag ng Aklat (Quran) sa Kanyang alipin (Muhammad) at hindi Niya nilagyan ng anumang kabuktutan.” (Quran 18:1)

“At katotohanang ipinaliwanag Namin sa Quran ang bawat uri ng halimbawa; At ang tao higit sa lahat ay palaaway. At walang pumipigil sa mga tao na maniwala sa pagdating ng patnubay sa kanya, at paghingi ng kapatawaran sa kanilang Panginoon, malibang mangyari ulit ang nangyari noong sinaunang mga tao, o ang kapinsalaan at pagkawasak na nakatakda, o ang kapaurasahan ay itambad sa kanila ng harapan." (Quran 18:54-55)

“At ipinahayag Namin (yugto sa yugto) sa Quran ang mga bagay na nakapagpapagaling at isang awa para sa mga mananampalataya at sa mga hindi makatarungan ito ay nagdudulot ng kawalan pagkatapos ng kawalan.” (Quran 17:82)

“At kung nag-aalinlangan ka tungkol sa kung ano ang Ipinahayag Namin sa Aming alipin (Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay gumawa ka ng isang Surah (kabanata) ng mga katulad nito, at tumawag ka ng iyong mga saksi bukod sa Diyos kung ikaw ay nagsasabi ng totoo.” (Quran 2:23)

“At ang Quran ay hindi maaring maipahayag ng sinuman bukod sa Diyos, bagkus ito ay isang pagpapatunay (ng mga kapahayagan) na nauna rito at isang ganap na paliwanag sa Aklat - walang alinlangan - na mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang sa Mundo.” (Quran 10:37)

“Kaya kapag binigkas mo ang Quran, humingi ka ng kalinga mula sa Diyos laban sa Satanas ang isinumpa.” (Quran 16:98)

Mga bahagi ng mga artikulo na ito

Tingnan ng sama-sama ang lahat ng mga bahagi

Magdagdag ng komento

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version