您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Ano ang Naguudyok sa mga Tao na Pumasok sa Islam? (bahagi 1 ng 2)

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ang iba't ibang mga aspeto ng Islam na nagtutulak sa mga tao na magbalik-loob sa kabila ng mga negatibong paglalarawan nito sa midya.

 • Ni  Based on an article at iqrasense.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  13 May 2011
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 1857 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

 Ang kalikasan ng relihiyosong pananampalataya ay sadyang misteryoso. Bilang bahagi ng kanilang mga paniniwala sa relihiyon, naniniwala ang mga tao sa iba't ibang mga diyos. Mayroong mga tao na may  relihiyosong paniniwala sa hindi nakikitang kataas-taasang walang kapares na kapangyarihan, at pagkatapos ay may iba na naniniwala sa ilang mga tao bilang mga Diyos, o mga hayop (hal. unggoy), apoy, mga idolo na gawa sa bato, at maraming iba pa. 

     Marami ang nauugnay sa pagkakaroon ng isang "pananampalataya". Bahagi nito ay may kinalaman sa mga paniniwala na naipasa sa mga henerasyon.  Samakatuwid ang pagkakakilanlan ng mga tao ay nakatali rito.  Malimitang mga paniniwala na ito at damdaming kaakibat ay hindi ganap na maipapakita sa pamamagitan ng pangangatwiran o anumang mga makatwiran na mga argumentoWalang tama o mali rito, ngunit ganyan lang ang kalikasan ng relihiyosong paniniwala nagsimula.

Halos lahat ay iniisip na tama sila sa kanilang pananampalataya at paniniwala.  Ang pakikipag-ugnay sa mga tao at grupo na may katulad na pananampalataya ay lalong nagpapatibay sa pananampalataya ng mga tao, at nakikita nila ito nang tama, kahit na ang lohikal na pangangatwiran at pagtatalo kung minsan ay hindi maipaliwanag ang lahat.  Ito  ay simpleng sikolohiya ng tao.

 Ang mga argumento ng Islam batay sa intelektwal na pangangatwiran 

Gayunpaman, naniniwala ang mga Muslimna ang relihiyong Islam ay naiiba sa kontekstong ito.  Ang ilan ay maaaring magtalo na katulad sa iba pang mga pananampalataya, mayroong mga aspeto nito na hindi ganap na maipapakita sa pamamagitan ng pangangatwiranngunit sa kabilang banda ang teksto ng Quranna   siyang mga salita ng Diyos na tumutukoy sa buong sangkatauhan, ay gumagamit ng matalinong pangangatwiran, mapanuring kaisipanat ang proseso ng pagmumuni-muni bilang isang paraan hindi lamang upang mapalakas ang pananampalataya ng mga naniniwalangunit upang hikayatin din ang mga di-mananampalataya upang pag-isipan ang pagiging totoo ng Islam bilang pamamaraan ng buhay para sa buong sangkatauhan.  Bagama't walang pangrelihiyosong paniniwala na maaaring ganap na batay sa lohika at pangangatwiran, ang Islam at Quran ay nagbibigay nang higit sa sapat na mga halimbawa at isang pagkakataon upang suriin ang katotohanan at ang pagiging maayos ng mensahe nito sa sariling pananaw base sa  aktuwal na mga ebidensya at kaalaman.

Walang sinuman (Muslim o hindi) ang makikipagtalo na ang mapanuring pag-iisip at pagninilay ay maaaring maging isang pangunahing pagmulan para sa pagbabago ng buhay ng isang taoAng mapanuring pag-iisip ay ginagamit ng marami upang mapabuti ang kanilang buhay dahil ang isang mapanuring isip ay masusing nagtatanong ng mga katanungan tungkol sa isang sitwasyonnangongolekta ng mas maraming impormasyon hangga't maaarinagninilay sa mga ideyang naipon at nabuo sa konteksto ng mga  impormasyon na makukuha, nananatiling bukas at walang pinapanigan na kaisipan, at maingat na sinusuri ang mga pagpapalagay at naghahanap ng mga kahalili.

Samakatuwid, ito ang dahilan,  na ang mga bagong Muslim ay maiuugnay ang paggamit ng matalinong pangangatuwiran, pagmumuni-muni at mapanuring pag-iisip kapag ipinapaliwanag ang kanilang paglalakbay sa Islam. Ang ganitong mga tao ay iniwasan ang isterya na nilikha ng midya upang makita ang Islam mula sa isang mapanuring lente at ang pagsunod sa katotohanan kung sa gayon ay natural na dumating sa kanila bilang bahagi ng prosesong ito. Paano maipapaliwanag ng isang tao ang pagdami ng nagbabalik-loob sa Islam sa kabila ng pagtaas ng mga paninira kontra-Islam? Paano ito maipapaliwanag na mas maraming mangangaral na di-Muslim na nagsipasok sa Islam kaysa dati? Bagaman, bilang mga Muslim, naniniwala tayo na ang patnubay ay nagmumula lamang kay Allah, ang paggamit ng tao sa regalo ng Diyos na  matalinong pangangatwiran ay may napakalaking papel na ginagampanan sa mga pagbabago ng desisyon na nauuwi sa pagbabalik-loob sa Islam.  At kapag sila ay pumasok sa Islam, bihira silang bumalik sa kanilang mga dating paniniwalasa kadahilanang  ang isang pananampalataya na ang mga pundasyon ay base sa katwiran at rason ay mas matatag at di basta basta mabubuway kaysa sa isa na naitayo sa isang hanay ng mga ritwal at mga sakramento.

  Ang mga dahilan na iniuugnay ng mga bagong Muslim

Ang ilan sa mga kadahilanan na ibinibigay kung bakit ang mga tao ay nagbabalik sa Islam ay ang kahusayan ng wika ng Quranang napakaraming mga ebidensiya na pang-agham at mga patunay nito, mga argumento na nagmumula sa intelektwal na pangangatwiran, at ang Banal na karunungan sa likod ng iba't ibang mga isyu sa lipunan.  Ang pagiging natatangi at kagandahan ng teksto ng Quran ay kinamanghaan ng pinakamahuhusay sa mga Arabong linggwistiko at iskolar, kapwa Muslim at hindi Muslim, mula sa araw na ito ay ipinahayag hanggang ngayon. Ang mas may kaalamang mga  tao  sa lenggwahe, ay mas pinahahalagahan nila ang mga kamangha-manghang tekstuwal na kahusayan ng QuranIpinahayag higit sa 1400 taon na ang nakalilipasang Quran ay mayroon ding maraming mga pang-agham na katotohanan na napatunayan lamang ng agham sa panahong itoBukod dito, ito lang ang tanging kilalang teksto ng relihiyon na naghahamon sa sangkatauhan na isipin, magbulay-bulay at pagnilay-nilayan ang paglikha sa kabuuan, mga isyung panlipunan, pag-iral ng Diyos, at marami pa.  Ang Quran, sa maraming pagkakataon, ay hinahamon ang mga tao na magmuni-muni at mag-isip sa kanilang sarilisa halip na makinig sa walang saysay na mga usapan na ang pambabatikos ay walang nagmula sa walang basehang pundasyon. Sa huli, ang Quran ay nagbibigay ng solusyon sa maraming mga isyu sa lipunan, paglayo mula sa mga kilalang sanhi ng kaguluhan ng lipunan sa lahat ng antas.

Ang Quran ay tahasang inaangkin ng Kataas-taasang Maykapal; Ang tanging kilalang aklat na pang-relihiyon na may tahasang pag-aangkin ng Kataas-taasang Maykapal sa lahat ng mga isyu na mula sa paglikha ng uniberso hanggang sa pinaka partikular na mga bahagi ng panlipunang kapaligiran. Bukod dito, ang Banal na Teksto nito - ang wika at prosa ng Quran - ay ibang-iba sa lenggwahe ng mga kasabihan ng Propetana nagpapakita na ang Quran ay hindi mula sa malikhaing imahinasyon o kinasihang mga salita ni Propeta Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala)gaya sa binibentang ng mga nag-aalinlangan sa nakaraan, at patuloy na ginagawa magpahanggang ngayon.


Makikita natin na ang karamihan sa mga kadahilanang ito ay maiuugnay lamang sa proseso ng mapanuring pag-iisip at intelektuwal na pagmuni-muni. Gayunpaman, hindi sapat ang malamig na pangangatwiran na ito. Ang puso ay dapat na kasali sa paghahanapisang paghahanap na ang layunin ay upang maabot ang katotohanan at sa kaibuturan nitoHindi kataka-taka, kung gayon, na kapag ang mga taong taimtim ay nakarinig ng Quran sa kauna-unahang pagkakataon, at naunawaan ito, sinasabi nila:

“Kami ay naniniwala rito. Katunayan, ito ay katotohanang nagmula sa aming Panginoon.Tunay nga na kahit noon pa man kami ay nabibilang sa mga Muslim [na tumatalima sa Kanya]!” (Quran 28:53)

 
 

 

Ano ang Naguudyok sa mga Tao na Pumasok sa Islam? (bahagi 2 ng 2)

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ang hamon ng Quran sa isipan.

 • Ni  Based on an article at iqrasense.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  13 May 2011
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 1820 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Quran ay nagbibigay hamon sa sangkatauhan na mag-isip, magnilay-nilay at magbulay-bulay sa kanilang mga gawain sa maraming okasyon. Ito ang ilan sa sinasabi sa Quran:

·        Ganyan Namin ipinaliliwanag nang masusi ang mga palatandaan para sa mga taong nag-iisip. (salin ng kahulugan ng Quran [Propeta Yunus]10:24)

·        Hindi ba sila nag-iisip nang malalim hinggil sa kanilang mga sarili? Hindi nilikha ng Allah ang mga kalangitan at kalupaan, at ang anumang nasa mga pagitan nito maliban sa katotohanan at para sa isang takdang panahon. At tunay na karamihan sa sangkatauhan ay hindi naniniwala sa Araw ng Pakikipagharap sa kanilang Panginoon. (salin ng kahulugan ng Quran [Ang mga Romano]30:8)

·        Siya ang gumawa para sa inyo ng gabi upang kayo ay magpahinga roon, at ng araw upang kayo ay bigyan ng magandang pananaw [o makakita]. Katotohanan, naririto ang mga ayaat [palatandaan] para sa mga taong nakikinig [o nag-iisip nang malalim]. (salin ng kahulugan ng Quran [Propeta Yunus]10:67).

·       Inaakala ba ng tao na siya ay pababayaan na lamang [na walang nakaatang na pananagutan]? (salin ng kahulugan ng Quran [Ang Muling Pagkabuhay]75:36)

·        Kaya inakala ba ninyo na kayo ay Aming nilikha nang walang kabuluhan [walang mahalagang layunin], at kayo ay hindi ibabalik muli sa Amin? (salin ng kahulugan ng Quran [Ang mga Naniniwala]23:115)

·        O inaakala mo ba na ang karamihan sa kanila ay nakaririnig o nakauunawa? Katotohanang hindi, bagkus sila ay tulad ng mga hayop; sa halip, sila ay higit [pang] nangaligaw ng landas [kaysa sa mga hayop]. (salin ng kahulugan ng Quran [Ang Pamantayan]25:44)

·        Sila ba kung gayon ay hindi man lamang nag-iisip? Ang kanilang kasamahan [si Muhammad] ay walang [taglay na] kabaliwan. [Bagkus] siya ay isa lamang malinaw na tagapagbabala. (salin ng kahulugan ng Quran [Ang Bakod sa Pagitan ng Paraiso at Impiyerno]7:184)

·        Kung Aming ibinaba itong Quran sa [ibabaw ng] isang bundok, marahil ito ay iyong nakitang nagpakumbaba, [at] nagkasabug-sabog nang dahil sa kanyang takot sa Allah. Ito ay mga paghahalintulad [o mga halimbawa] na Aming inilahad para sa sangkatauhan upang sakali sila ay [matutong] makapag-isip [at magbigay ng pagpapahalaga sa mensahe ng Allah]. (salin ng kahulugan ng Quran [Ang Pagtitipon]59:21)

Kapag pinag-aaralan ang maraming kaso ng mga bagong yakap na Muslim, nakikita natin na ang pagpasok sa kritikal na pag-iisip at intelektuwal na pangangatuwiran ay naghahatid sa mga tao na baguhin ang kanilang mga paniniwalang hindi naayon sa Islam - ang parehong mga pananampalataya na makakapagpagalaw ng mga kabundukan, ngunit natunaw ng boses ng pangangatwiran na madaling naririnig sa mga ugat ng Islam. Ang simpleng proseso ng pag-iisip at pagmuni-muni ay nagdadala ng labis sa liwanag na kung hindi man ay mananatiling natatakpan ng mga nakagagambala at pwersa ng mga kritikong sumasalungat sa Islam. Yaong sila na mga desidido sa pagtingin lamang sa mga negatibo ay  nabibigo na makita ang liwanag ng katotohananSa halip, pumapasok sila sa walang katapusang mababaw na pagsusuri upang hindi matagumpay na patunayan ang kanilang naligaw na mga pilosopiya.

Maraming mga istatistika sa medya na nagtatampok ng hindi pangkaraniwang bilang kung saan ang mga tao ay pumasok sa Islam.  Bagaman, ang awtentisidad ng lahat ng mga mapagkukunang ito ay hindi beripikado para sa layunin ng artikulong ito, kasama ang ilan sa mga sumusunod:

·        Ayon sa “The Almanac Book of Facts”, ang populasyon ay nadagdagan ng 137% sa loob ng nakaraang dekada, ang Kristiyanismo ay nadagdagan ng  46%, samantalang ang Islam ay nadagdagan ng 235%

·        100,000 Katao kada taon sa Amerika pa lang, ang nagbabalik loob sa Islam. Sa bawat 1 lalaking balik-loob sa Islam, 4 ang kababaihan na nagbabalik-loob sa Islam

·        Naiulat sa TV: 4,000 mga Alemanya NAGBABALIK-LOOB Sa ISLAM  kada taon

·        Nasa 25,000 katao ang nagbabalik-loob sa Islam kada taon sa UK  palang

·        …marami pang mga halimbawa ang umiiral.

Ano ang patungkol sa mga Muslim?

Kung ang mga boses ng pangangatwiran na nakatatag sa mga katuruan ng Islam ay ang nagiging sanhi para magbalik-loob sa Islam ang marami sa mga di-Muslimbakit maraming mga Muslim na ipinanganak sa relihiyon ang karaniwang nabibigo sa ganap na pagsunodat sa gayon tamasahin, ang mga katuruan ng relihiyonAng katotohanan ay maaaring ang kakulangan sa kritikal na pag-iisip at pagninilay sa parte ng ilang mga Muslim na pumipilit sa mundo ng mga Muslim na magkaroon ng mas mababang uri ng pamumuhay bilang kabuuanAng Islam at ang mga katuruan nito ay pinanghahawakan ang pangako ng isang ganap at mapayapang buhay para sa lahat. Gayon pa man, ang mga Muslim ay patuloy sa hindi pagpansin sa mga pangunahing kaalaman at naguguluhan sa mga isyu sa lipunan at moralidad na nagdudulot ng hindi kinakailangang sakit at pagdurusa sa kanilang sarili at kanilang pamilya.  Ang katotohanan ay kung mag-iisip lamang sila at magninilay sa mga katuruan ng kanilang sariling relihiyon, makakatakas sila sa maraming mga problema at mga hamon na kinakaharap nila.

Ang Mensahe

Para sa mga hindi Muslim na mababaw pa lamang ang kaalaman sa Islam at naguguluhan sa mga maling nagdadala (mga walang alam sa Islam) sa relihiyon na ito at hindi patas na boses ng medya, ang mensahe ay simple – subukang tingnan ang mga katuruan ng Islam nang may kritikal na lenteMaaaring makakita ka ng mas maraming dahilan kaysa sa una mong naisip na wala roon. Sa mga Muslimang mensahe ay kung minsan hindi natin pinapahalagahan ang mga katuruan ng ating sariling relihiyon dahil lamang hindi tayo nag-iisip at nagpaunlad sa ating sarili nang higit sa kaunting mga gawi sa relihiyon na ginagawa natin sa ating pamumuhay. Ang isang nakatuon na pagsisikap upang malamanmag-isip at mas magnilay pa ay makakatulong sa atin na mapalapit sa mga katuruan ng relihiyon sa mga pamamaraan na maaaring magpabuti sa ating buhay.

Mga bahagi ng mga artikulo na ito

Tingnan ng sama-sama ang lahat ng mga bahagi

Magdagdag ng komento

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version