您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

あなたが要求した記事/ビデオはまだ存在していません。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Kwento ng Paglikha (bahagi 1 ng  2)

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ang mahusay na kwento ng mga pinagmulan ng paglikha mula sa pananaw ng kosmolohiya ng Islam, na kinikilala na ang Diyos ang Tagapaglikha ng lahat. Ang artikulo ay tumatalakay din sa Kahanga-hangang Trono, ang Patungan ng Kanyang Paa, at ang Panulat.

 • Ni  Imam Mufti (© 2016 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  05 Apr 2020
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 3443 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Diyos ang Lumikha ng Lahat

Kaya paano ito nagsimula? Diyos. Wala ng iba. Ang Propeta ng Islam, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, ay tinanong, "O Sugo ng Diyos, nasaan ang ating Panginoon bago Niya nilikha ang Kanyang mga nilikha?" Sinabi niya: "Walang ibang umiiral kundi Siya, wala sa Kanyang ilalim at wala sa Kanyang itaas."[1]

Pag-isipan kung gaano kamangha-mangha iyon, pagpapatunay ito sa atin na walang ibang Diyos na tunay at karapat-dapat; ang nilikha ay nangangailangan ng Diyos at wala nang iba dahil sa pasimula ay mayroon ng Diyos habang wala pang ibang umiiral.

Ang Diyos ay nagsabi sa Quran:

"Ang Diyos ang Siyang [tanging] Tagapaglikha ng lahat ng bagay, at Siya ang Tagapangasiwa sa lahat ng bagay." (Quran 39:62)

 Kaya't ang lahat maliban sa Kanya ay Kanyang nilikha, ito ay nasa ilalim ng Kanyang kapangyarihan at pangangasiwa, at Kanya itong pina-iral.

Si Jubair, ang kasamahan ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay inilarawan ang kanyang sarili, sa pagsasabi, "Ako ay isa sa mga pinakadakilang kaaway ng Propeta", at kanyang sinabi, "kinasusuklaman ko sya higit pa sa ibang taong nabubuhay dito sa mundo," ngunit may isang kakaibang nangyari. "Isang beses ako ay naglalakad patungo sa mosque at narinig ko ang Propeta na bumubigkas ng mga talata galing sa isang kabanatang At-Toor (Quran 52:35-36), 'O sila ba ay nilikha mula sa walang [pinagmulang] bagay, o sila ang mga tagapaglikha ng kanilang mga sari-sarili? O sila ba ang lumikha sa mga kalangitan at sa kalupaan? Bagkus, sila ay walang kaalam-alam, sila ay nasa kalituhan!"

Sinabi ni Jubair na sa sandaling iyon na narinig niya ang mga sinabi ng Propeta, kahit  hindi niya tinanggap ng opisyal ang Islam hanggang sa huling banda ng kanyang buhay,  "Ang pananampalataya ay pumasok sa aking puso. Alam ko sa puntong iyon na hindi maaring walang Diyos!"

Kung ikaw ay uupo at dadaan ka sa proseso ng pag-aalis ng mga maaaring posibilidad kung paano tayo nalikha at ang iba pa na nandito ngayon sa mundo, malalaman mong walang ibang paraan na makapagpapaliwanag  dito maliban lamang na ang Diyos ang naglikha.

Ang Paglikha ng Tubig, Trono (Arsh) at ang Patungan ng Paa (Kursi)

Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay nagsabi: "Walang ibang umiiral maliban sa Diyos, ni wala sa Kanyang ilalim at wala sa Kanyang Itaas. Pagkatapos ay Kanyang nilikha ang Kanyang Trono sa ibabaw ng Tubig."[2]

Ang Propeta ay sinabi sa atin na umiiral na Diyos noong una pa man at wala ng Iba pa. Pagkatapos, ang Diyos ay naglikha ng tubig at ng Kanyang Trono (Arsh). Sila ay nilikha na hiwalay sa mga anghel at nilikha bago paman nilikha ang kalangitan at ang kalupaan. Si propeta Muhammad ay nagsabi, "Mayroong Diyos, at walang kahit ano sa Kanyang paligid, at ang Kanyang Trono ay nasa ibabaw ng tubig. Isinulat Niya ang lahat sa Libro (sa langit) at nilikha Niya ang kalangitan at kalupaan."[3]

     Maraming beses na binanggit ng Diyos sa Quran na Siya ang Panginoon ng Maluwalhati na Trono, sapagkat ito ang isa sa pinakamahalaga at pinaka kahanga-hanga ng Kanyang mga nilikha.

     Ang Kursi ay isang patungan ng Kanyang Paa na parang hagdanan sa Trono at ang Diyos ay nasa itaas ng Kanyang trono, Gayunpaman ay walang maitatago mula sa Kanya. Ang pinakadakilang talata sa Quran, na kilala sa salitang Arabe na Ayah al-Kursi, o ang "Talata ng Patungan ng Paa," bago binanggit ng Diyos ang Patungan ng Kanyang Paa, nabanggit Niya ang tungkol sa Kanyang Kaalaman." (Quran 2:255)

    Ang Kanyang Kursi, Patungan ng Kanyang paa, ay saklaw ang lahat ng kalangitan at kalupaan na nasa ilalim nito (Quran 2:255). Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay nagsabi, "Ang Patungan ng Kanyang Paa kung ikukumpara sa Trono ay hindi hihigit sa isang singsing na gawa sa bakal na itinapon sa malawak sa disyerto".[4] Gayundin, sinabi ni Ibn Abbas na kung ang Kursi, ang Patungan ng paa, ay sumasaklaw sa buong langit at lupa, kung gayon ano pa kaya ang tungkol sa Trono? Wala tayong ganap na kaalaman kung gaano kalaki ang Trono at malinaw na hindi natin matantya ang kadakilaan ng Diyos Mismo.

Ang Diyos ay hindi malayo; binibigyang diin Niya sa buong Quran na Siya ay kasama natin saan man tayo naroroon. Sa Surah al-Hadid (Kabanata 57), kaagad pagkatapos na sabihin sa atin ng Diyos na Siya ay puma-itaas sa Kanyang Trono, sinabi Niya sa atin na nalalaman Niya ang lahat ng pumapasok at lumalabas sa mundo, lahat ng bagay na bumababa mula sa langit at kung ano ang umaakyat doon, sa makatuwid, alam Niya ang pinakamaliliit na mga detalye ng lahat (Quran 57: 4). Alam natin na ang Diyos ay nasa itaas ng Kanyang Trono, subalit Siya ay Makapangyarihan sa lahat at ang Kanyang kaalaman ay sumasaklaw sa lahat.

Bukod dito, sinabi ng Diyos ang  patungkol sa mga dakilang anghel na magdadala ng Trono. Sila ay napakalaki at kamangha-manghang mga nilalang mula sa pinakamahuhusay na anghel na magdadala ng Kanyang Trono (Quran 69:17). Sinabi ng Propeta, "Pinayagan akong magsalita tungkol sa isa sa mga anghel ng Diyos, ang Makapangyarihan sa lahat, na isa sa mga magdadala ng Trono (na sabihin sa inyo) na ang distansya sa pagitan ng kanyang tenga at balikat ay isang paglalakbay ng pitong daang taon." (Abu Dawud) Ito ay isinalaysay din ng ganito, "Ang distansya ay (kagaya ng) ng isang ibon na lumilipad nang pitong daang taon." (Ibn Abi 'Asim)

Ano ang ginagawa ng mga anghel na iyon?

    Sinabi sa atin ng Diyos na ang mga anghel na magdadala ng Kanyang Trono at ang mga nakapaligid dito ay nagluluwalhati at nagbibigay ng mga papuri sa Kanya, naniniwala sa Kanya at humihingi ng kapatawaran para sa mga naniniwala. Ipinagdarasal nila sila na nagsasabing "Aming Panginoon, saklaw mo ang lahat ng mga bagay sa awa at kaalaman, kaya patawarin mo ang mga nagsisisi at sumusunod sa Iyong landas at protektahan sila mula sa parusa ng Impiyerno." (Quran 40: 7)

Niluluwalhati nila ang Diyos at dinideklara ang pagiging perpekto ng Diyos upang ipakita na ang Diyos ay Nag-iisa sa Trono at hiwalay mula sa mga magdadala ng Trono. Hindi kailangan ng Diyos ang Trono; Hindi kailangan ng Diyos ang mga magdadala ng Trono.

Ang Panulat

Matapos na likhain ang tubig at ang Trono, ang Diyos ay lumikha ng Panulat. Nang sinabi ng Propeta na Ang Diyos ay lumikha ng Panulat, sinabi Niya na ang Kanyang Trono ay nakapwesto sa ibabaw ng tubig, na mayroong baitang ng tubig sa ilalim ng Trono ng Panginoon.

 "Inutos ng Diyos ang sukat ng paglikha limampung libong taon bago pa Niya nilikha ang Langit at ang Lupa habang ang Kanyang Trono ay nasa ibabaw ng tubig."[5]

Ano ang sukat ng Panulat? Ano ang Itsura nito? Wala tayong ganap na ideya.

Sinabi ng Propeta, "Ang Diyos ay nag-utos sa Panulat: 'Sumulat ka.' Tumugon ito: 'O Panginoon, ano ang aking isusulat?' Kanyang sinabi: ' Isulat mo ang mga kautusan sa lahat ng bagay hanggang sa magsimula ang Oras (araw ng paghuhukom).’"[6]Mga talababa:

[1] Tirmidhi, Abu Daud. Naiuri bilang sahih ni Tabari at hasan ni Tirmidhi, Dhahabi, at  Ibn Taimiyyah

[2] Tirmidhi, Ibn Majah

[3] Saheeh Al-Bukhari

[4] Tafsir Tabari

[5] Saheeh Muslim

[6] Abu Dawud

 

 

Kuwento ng Paglikha (bahagi 2 ng 2)

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ang artikulo ay tumatalakay tungkol sa Tablet, paglikha ng langit, lupa, dagat, ilog, ulan, araw, buwan, anghel, jinn, at tao.

 • Ni  Imam Mufti (© 2016 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 3302 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Napreserbang Tablet (Al-Lawh Al-Mahfuz)

        Ang Panulat, na nilikha 50,000 taon bago ang kalangitan at kalupaan, naisulat sa kilalang al-Lawh al-Mahfuz, ang Nakapreserbang Tablet. Tinawag ito ng Diyos al-Lawh Al-Mahfuz dahil protektado ito mula sa anumang mga pagbabago at protektado din mula sa paggamit nito. Ang lahat ay nasa loob ng Aklat na iyon, kahit na, ayon sa sinabi sa atin ng Diyos, isang dahon na nahuhulog mula sa puno. Lahat ng mga maaaring mangyari, nangyari, at mangyayari ay nakasulat dito.

    Ang ginawa nito ay nagtatatag ng tiwala ng isang mananampalataya sa Diyos na ang isinulat Niya ay para sa ating kabutihan, at ang lahat ay nangyayari para sa isang karunungan.  Minsan atin itong malalaman, ngunit sa ibang pagakakataon tayo may kaginhawan at kapanatagan dahil alam natin na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa.

Kalangitan at Kalupaan

     Tumutukoy sa tinatawag ng mga siyentipiko na Big Bang ngayon, sabi ng Quran, "Hindi ba nakikita niyaong mga di-naniniwala na ang mga kalangitan at kalupaan ay dating magkadikit, pagkaraan ito ay Aming pinaghiwalay (pinagbukod)? At Aming ginawa mula sa tubig ang bawat nabubuhay na bagay. Sila ba, sa kabila nito, ay hindi pa rin maniniwala?" (Quran 21:30)

       Base sa mga sumusunod na taludtud, ang ibang mga iskolar ay nagsabi na nilikha ng Diyos ang kalangitan bago ang kalupaan, " Kayo ba (tao) ay higit na mahirap likhain o ang kalangitan na Kanyang itinayo? Kanyang itinayo ang itaas (na bahagi ng langit) nito at Kanyang binigyan ng tamang kaayusan ito. At Kanyang pinadilim ang gabi nito at inilabas ang liwanag nito. At pagkatapos ay Kanyang inilatag ang kalupaan. At pinasibol mula dito ang tubig at mga pastulan. At ang mga kabundukan ay Kanyang itinirik ng matatag, bilang biyayang maging kapakinabangan niyo at nang inyong mga alagang hayop." (Quran 79:27-30)

       Sinabi ng Diyos sa Quran,

 "Katiyakan, ang iyong Panginoon ay si Allah, na Siyang lumikha ng kalangitan at kalupaan sa loob ng anim na araw." (Quran 7:54)

      Hindi talaga kailangan ng Diyos ng anim na araw, Maaaring sabihin lamang nga Diyos na ,"Maging", at ito ay mapaparito o mangyayari.  Bakit lilikha ng Diyos sa anim na araw kumpara sa isang segundo o mas kaunti? Marahil, nais ng Diyos na turuan tayo ng isa sa mga minamahal na katangian para sa Kanya, na gawin itong marahan at pinaplano nang mabuti.

Dagat, Ilog at Ulan

      Sinasabi sa atin ng Diyos na Siya ang lumikha sa langit at ng mundo,nagpadala ng ulan mula sa kalangitan, na gumagawa ng mga prutas at kabuhayan para mabuhay tayo. Ang Diyos ay naglaan para sa atin ng dagat at barko upang makapaglayag.  Inilagay ng Diyos ang mga ilog sa ating kapakinabangan at inilagay ang araw at buwan sa paligid nito. At itinalaga ng Diyos ang araw at ang buwan para sa ating kapakinabangan.  At sinabi Niyang ipagkakaloob Niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan upang mabuhay.  At kung ating bibilangin ang mga biyaya sa atin nga Dioys, hindi natin ito magagawa. (Quran 14:32-34).

"At Siya ang nagtalaga sa dagat upang kayo ay makakain mula roon ng malalambot na laman at upang kayo ay makahango mula roon ng mga palamuti na inyong maisusuot. At inyong nakikita ang sasakyang-pandagat na naglalayag sa pamamagitan nito, at (ito ay Kanyang itinalaga) upang inyong hanapin ang Kanyang biyaya at upang sakali kayo ay (matutong) magpasalamat. At Kanyang itinirik sa lupa ang mga matatag na bundok upang di-gumalaw na kasama ninyo; at (Kanyang ginawa) ang mga ilog at mga daraanan upang sakali kayo ay mapatnubayan (sa inyong pook na nais patunguhan). Lumikha din Siya rito sa kalupaan ng mga tanda upang gabay ninyo sa inyong paglalakbay sa araw, na katulad ng paglikha Niya sa mga bituin bilang gabay ninyo sa paglalakbay sa gabi. Kaya, Siya ba na lumilikha ay katulad ng isang hindi lumilikha? Hindi ba kayo kung gayon mapapaalalahanan? At kung inyong bibilangin ang mga pagpapaalala ng Allah, hindi ninyo magagawang isa-isahin ang mga ito. Katotohanan, ang Allah ay Mapagpatawad, Maawain." (Quran 16:14-18)

    Tayo ay nakikinabang sa mundong ito sa hindi mabilang na kaparaanan.   Kung iyong titingnan ang ibabaw ng mundo, sinabi ng Diyos na ginawa Niya itong espesyal para sa atin, nangangahulugan na madali ang pamamalakad nito.  Isipin ngayon kung ang ibabaw ng lupa ay tulad ng mga bundok at lahat tayo ay nanirahan sa mga rehiyon na magaspang at mahirap lakaran.  Ginawa Niya ang ibabaw na malambot upang maaari tayong maghukay dito at magtanim.  Ngunit sa parehong pagkakataon, ginawa Niyang matibay at matatag ang lupa upang payagan ang pagtatayo ng gusali mula sa mga materyales nito.  Lumikha din Siya ng bigat sa mga bagay (gravity) upang hindi tayo nagpapalutang-lutang sa kapaligiran.  

Araw at Buwan

       Ang araw ay isang kamangha-manghang nilikha ng Diyos at makikita mo na ang Diyos ay sumumpa sa araw sa Kabanata Ash-Shams upang mabigyan ng higit na pagpapahalaga sa regalong ibinigay Niya sa atin. Maraming mga relihiyon sa nakaraan ang nagtalaga ng mga espesyal na katangian sa araw; maraming tao ang sumamba sa araw. Sabi ng Diyos,

"At kabilang sa Kanyang katibayan ay ang gabi at araw at ang araw at ang buwan. Huwang kayong magpataripa sa araw at sa buwan, ngunit magpataripa sa Diyos, na Siyang lumikha sa mga ito, kung inyo (talaga) Siyang sinasamba." (Quran 41:37)

      Sa araw, buwan, at mga bituin ay nagkakaroon ng mga pamahiin at maging ang makatuwiran na mga tao ay mayroong mga kakaibang mga pamahiin sa mga ito. Sinasawalang bahala ng mga tao ang lohika pagdating sa mga pamahiing ito.  Mayroong astrolohiya, horoscope at ibang bagay na parehas nito na siguradong mga walang saysay, ngunit nagbibigay sila sa mga tao ng pag-asa na wala naman talaga o nagbibigay sila ng dahilan sa mga tao na mahibang.  Lubos na ipinagbabawal ng Islam ang pagpunta sa mga manghuhula o paniniwala sa mga ito.

Paglikha ng mga Anghel

      Pagkatapos, nilikha ng Diyos ang mga anghel mula sa liwanag.  Hindi nila kayang sumuway sa Kanya at gawin nila ng ganap ang iniutos sa kanila .  Sila ay responsable na isinasagawa ang maraming magkakaibang tungkulin. Halimbawa, Si Gabriel ay responsable na ihatid ang paghahayag mula sa Diyos sa mga sugo.  Ang Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo sa atin tungkol sa mga anghel, ay nilinaw sa atin ang integridad ng mensahe habang ito ay pinapadala sa mga sugo, bukod sa maraming iba pang mga bagay.

            Isang bagay na natatangi tungkol sa paniniwala ng Islam sa mga anghel ay ang hindi paniniwala sa mga nahulog na anghel at ang diyablo na isang anghel.

            Bukod dito, ang mga anghel ay hindi mga robot. May mga iba't iba din silang katangian; nagmamahal at namumuhi sila, nananalangin, at nakikipag-ugnayan sila sa ilang mga bagay, ngunit ang lahat ng ito ay nasa loob ng saklaw ng pagsunod sa Diyos.

Paglikha sa mga Jinn

Sila ay nilikha mula sa apoy, ngunit hindi lamang sila nilikha mula sa anumang anyo ng apoy, ngunit mula sa isang walang usok na apoy.[1]  Sila ay nilikha ng Diyos na katulad natin.  Ang kanilang hangarin ay pareho sa pangunahing layunin ng mga tao: ang sambahin at paglingkuran ang Diyos lamang.

Paglikha ng Sangkatauhan

Ang unang taong nilikha ay si Adan. Ang kwento ng paglikha at mga sumunod na pangyayari ay detalyadong sakop sa isa pang serye ng artikulo sa aming site.[2]


Mga talababa:

[1] Upang malaman ang higit pa tungkol sa mga ito, mangyaring tingnan ang: https://www.islamreligion.com/articles/669/viewall/world-of-jinn/

[2] Upang makita ang serye ng artikulong ito, mangyaring mag-click dito: https://www.islamreligion.com/tl/articles/1190/viewall/ang-kuwento-ni-adan-bahagi-1-ng-5/

Mga bahagi ng mga artikulo na ito

Tingnan ng sama-sama ang lahat ng mga bahagi

Magdagdag ng komento

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version